Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving
In de gemeente Hilversum krijgen verschillende ontwikkelingen steeds meer vorm. Het Masterplan van het Arenapark en het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied Hilversum zijn vastgesteld. Daarnaast is een gebiedsagenda voor het postcodegebied 1221 vastgesteld en wordt de ontwikkeling van het Oosterspoorplein vastgelegd in een structuurvisie. In de projectorganisatie worden verschillende vakdisciplines samengebracht die gezamenlijk voor realisatie van de opgave zorgen.

Deze uitvraag betreft die van Projectleider Openbare Ruimte voor het Stationsgebied.

Het stationsgebied van Hilversum staat de komende jaren voor een grote transformatie. Nu zijn we in de fase waarin diverse projecten de ontwerp-, besteksvoorbereidings-  en uitvoeringsfase in gaan. Een uitvoeringsnota geeft concreet vorm aan de manier waarop tot 2030 wordt gewerkt aan de ambities van het stationsgebied. Concreet gaat het onder meer over het bouwen van een ondergrondse fietsenstalling voor 5.000 plekken, een tijdelijk en nieuw busstation, de realisatie van het nieuwe Stationsplein en de verlegging van de centrumring, het verbeteren van een fietstunnel en het (doen) realiseren van diverse (woning-)bouwblokken waarvoor de locaties bouw- en woonrijp worden gemaakt.

Projectstructuur en rol in het project
Voor het cluster “Aanleg openbare ruimte Stationsgebied” zoeken we een projectleider met kennis van het proces van:

 • Ontwerp voor de openbare ruimte en participatie,
 • besteksvoorbereiding,
 • aanbesteding én
 • uitvoering.

Als projectleider werk je bij het Team Voorbereiding & Uitvoering, nauw samen binnen de projectgroep Stationsgebied met een andere projectleider onder aansturing van een senior projectleider. In deze projectgroep zitten onder andere 2 landschap ontwerpers, een verkeerskundig ontwerper, een rioolontwerper en een werkvoorbereider.  Jij pakt een van de deelprojecten op zoals de uitvoering van het Schapenkamp fase 2 (technische voorbereiding, aanbesteding en uitvoering), ontwerp Koninginneweg, rioolverbinding Kleine Spoorbomen en (tijdelijk) fiets parkeren Stationsgebied.

Werkzaamheden
Als projectleider coördineer je het proces vanaf ontwerp tot en met de uitvoering. Je hebt het overzicht en voert regie over de diverse werkzaamheden die plaatsvinden in je project. Samen met de vakdisciplines draag je zorg voor het regelen en bewaken van alle technische onderdelen die nodig zijn om over te gaan tot aanbesteding en uitvoering tot en met oplevering en overdracht aan het team beheer & onderhoud. De werkzaamheden die moeten gebeuren staan onder grote tijdsdruk en onder grote politieke druk. Dat maakt het project dynamisch en uitdagend. Ook wordt samengewerkt met stakeholders als NS, Transdev en de fietsersbond.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 1. Regie voeren op het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering binnen je deelprojecten;
 2. Schakelen tussen ontwerp, voorbereiding en uitvoering enerzijds en de projectbelangen en doel anderzijds en deze met elkaar verenigen;
 3. Deelnemen aan integrale overleggen m.b.t de openbare ruimte;
 4. Zorgen voor input voor de fasering en planning van de (voorbereiding van de) uitvoering en het tijdig signaleren van afwijkingen in de doorlooptijden van de voorbereidende werkzaamheden en/of het werk;
 5. Samen met de inhoudelijk betrokkenen en de omgevingsmanager overleg voeren met stakeholders bij het opstellen van de inrichtingsplannen, ter voorbereiding op en tijdens de uitvoering;
 6. Afstemming met de Omgevingsmanager, adviseur Communicatie- en participatie en Coördinator Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid Communicatie (BLVC) over communicatie tijdens uitvoering;
 7. Coördinatie en overleg over de voorbereiding en uitvoering met in- en externe partijen;
 8. Kennis samenbrengen over aanleg buitenruimte vanuit ruimtelijke en functionele kwalitiet, techniek en duurzaamheid.
 9. Zorgdragen voor het opstellen van de producten voor de aanbesteding;
 10. Opzetten en begeleiden van de uitvoering;
 11. Verzorgen van de overdracht naar beheer en onderhoud, na realisatie;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek of vergelijkbaar;
2. Een maximum uurtarief van €95,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
3. Kandidaat beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als in schrift.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider, waarvan 3 jaar als Projectleider openbare ruimte (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het leiden én realiseren van integrale openbare ruimte projecten én bouwrijpe levering van gronden (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeente (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van de RAW systematiek / UAV, UAV – GC én EMVI (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken;
 • Overtuigingskracht;
 • Stressbestendig;
 • Communicatief vaardig (weet complexe materie eenvoudig en transparant uit te leggen in woord en beeld, mondeling en schriftelijk);
 • Klant- en service gericht;
 • Creatief;
 • Planmatig;
 • Overzicht kunnen bewaren;
 • Snel kunnen schakelen;
 • Met tegengestelde belangen kunnen omgaan.
 • Een grote mate van zelfstandigheid zonder voorbij te gaan aan het team en gemeentelijke organisatie, en een resultaatgerichte instelling.
 • Praktisch/ pragmatisch

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.