Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen. Zorgen voor nu en werken aan morgen

Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
In de gemeente Hilversum worden momenteel verschillende projecten opgestart en daarvoor zijn we op zoek naar 2 technisch projectleiders. Naar gelang kennis, ervaring en beschikbaarheid wordt gekeken op welke projecten je wordt ingezet.

Civiele projecten
In het kader van de integrale vervanging van riolering, wegen en groen zijn er een aantal projecten die opgepakt en doorgepakt moeten worden. Ook moet op meerdere plaatsen de oeverbeschoeiing vervangen worden. Voor deze projecten ben je als projectleider Openbare Ruimte verantwoordelijk voor de hele scope van het project:

 • Zorg je voor het projectplan;
 • Het opstellen van het programma van eisen;
 • Draag je zorg voor participatie met de buurt;
 • Zie je toe op de voortgang op het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp;
 • Controleer je het bestek;
 • Zorg je voor de aanbesteding;
 • Draag je het bestek over aan de directievoering.

De ontwerpers, werkvoorbereiders en directievoerders zitten ook in het team Voorbereiding & Uitvoering, naast verschillende adviseurs op het gebied van bereikbaarheid, water, riool, duurzaamheid en bodem.

Gebiedsontwikkeling
Het stedenbouwkundigplan voor Hilversum Sportpark is vastgesteld en van daaruit worden nu een aantal projecten opgestart zoals het realiseren van de Last Mile (de route van het station Sportpark naar het hart van het gebied) en het in gang zetten van een aantal voorbereidende onderzoeken t.b.v. kabels en leidingen.

Als technisch projectleider bij het Team Voorbereiding & Uitvoering werk je nauw samen met de projectmanager van het team projecten die, in de fase tot het komen van het vastgestelde definitief ontwerp, de lead heeft. In de projectgroep zitten onder andere de projectmanager, een landschap ontwerper, een verkeerskundig ontwerper en een werkvoorbereider. Samen met de vakdisciplines draag je zorg voor het regelen en bewaken van alle technische onderdelen die nodig zijn om over te gaan tot aanbesteding en uitvoering tot en met oplevering en overdracht aan het team beheer & onderhoud.

Als technisch projectleider organiseer je in deze projecten onder meer de volgende onderdelen:

 • Ondersteunende onderzoeken;
 • Vaststellen aanbestedingsvorm samen met inkoop;
 • Uitvoeringsfasering;
 • Kabels & Leidingen;
 • Ondersteuning projectmanager bij het omgevingsmanagement.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek en/of vergelijkbaar;
2. Maximaal uurtarief van € 95,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Kandidaat gaat akkoord met minimaal 50% van de werkuren fysiek in Hilversum aanwezig te zijn.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als technisch Projectleider openbare ruimte (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het leiden en realiseren van complexe binnenstedelijke projecten (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het leiden en realiseren van integrale openbare ruimte projecten (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten); 
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van de RAW systematiek / UAV, UAV – GC én EMVI (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten); 
9. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf (10 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij/de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken;
 • Overtuigingskracht;
 • Stressbestendig;
 • Communicatief vaardig (weet complexe materie eenvoudig en transparant uit te leggen in woord en beeld, mondeling en schriftelijk);
 • Overzicht kunnen bewaren;
 • Snel kunnen schakelen;
 • Met tegengestelde belangen kunnen omgaan;
 • Een grote mate van zelfstandigheid zonder voorbij te gaan aan het team en gemeentelijke organisatie, en een resultaatgerichte instelling; 
 • Praktisch/pragmatisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 12 februari 2024 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot en met donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.