Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-10

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen

Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Algemene omschrijving
In de gemeente Hilversum krijgen verschillende ontwikkelingen steeds meer vorm. Het Masterplan van het Arenapark en het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied Hilversum zijn vastgesteld. Daarnaast is een gebiedsagenda voor het postcodegebied 1221 vastgesteld en wordt de ontwikkeling van het Oosterspoorplein vastgelegd in een structuurvisie. In de projectorganisatie worden verschillende vakdisciplines samengebracht die gezamenlijk voor realisatie van de opgave zorgen.

Deze uitvraag betreft die van Projectleider Openbare Ruimte voor het Stationsgebied.

Het stationsgebied van Hilversum staat de komende jaren voor een grote transformatie. Nu zijn we in de fase waarin diverse projecten de ontwerp-, besteksvoorbereidings-  en uitvoeringsfase in gaan. Een uitvoeringsnota geeft concreet vorm aan de manier waarop tot 2030 wordt gewerkt aan de ambities van het stationsgebied. Concreet gaat het onder meer over het bouwen van een ondergrondse fietsenstalling voor 5.000 plekken, een tijdelijk en nieuw busstation, de realisatie van het nieuwe Stationsplein en de verlegging van de centrumring, het verbeteren van een fietstunnel en het (doen) realiseren van diverse (woning-)bouwblokken waarvoor de locaties bouw- en woonrijp worden gemaakt.

Projectstructuur en rol in het project
Voor het cluster “Aanleg openbare ruimte Stationsgebied” zoeken we een projectleider met kennis van het proces van:

 • Ontwerp voor de openbare ruimte en participatie,
 • besteksvoorbereiding,
 • aanbesteding én
 • uitvoering.

Als projectleider werk je bij het Team Voorbereiding & Uitvoering, nauw samen binnen de projectgroep Stationsgebied met een andere projectleider onder aansturing van een senior projectleider. In deze projectgroep zitten onder andere 2 landschap ontwerpers, een verkeerskundig ontwerper, een rioolontwerper, een werkvoorbereider en directievoerder.  Jij pakt een van de deelprojecten op zoals de uitvoering van het Schapenkamp fase 2 (technische voorbereiding, aanbesteding en uitvoering), ontwerp Langgewenst en nog diverse andere projecten in de voorbereidingen en uitvoering in het Stationsgebied.

Werkzaamheden
Als projectleider coördineer je het proces vanaf ontwerp tot en met de uitvoering. Je hebt het overzicht en voert regie over de diverse werkzaamheden die plaatsvinden in je project. Samen met de vakdisciplines draag je zorg voor het regelen en bewaken van alle technische onderdelen die nodig zijn om over te gaan tot aanbesteding en uitvoering tot en met oplevering en overdracht aan het team beheer & onderhoud. De werkzaamheden die moeten gebeuren staan onder grote tijdsdruk en onder grote politieke druk. Dat maakt het project dynamisch en uitdagend. Ook wordt samengewerkt met stakeholders als NS, Transdev en de fietsersbond.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 1. Regie voeren op het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering binnen je deelprojecten;
 2. Schakelen tussen ontwerp, voorbereiding en uitvoering enerzijds en de projectbelangen en doel anderzijds en deze met elkaar verenigen;
 3. Deelnemen aan integrale overleggen m.b.t de openbare ruimte;
 4. Zorgen voor input voor de fasering en planning van de (voorbereiding van de) uitvoering en het tijdig signaleren van afwijkingen in de doorlooptijden van de voorbereidende werkzaamheden en/of het werk;
 5. Samen met de inhoudelijk betrokkenen en de omgevingsmanager overleg voeren met stakeholders bij het opstellen van de inrichtingsplannen, ter voorbereiding op en tijdens de uitvoering;
 6. Afstemming met de Omgevingsmanager, adviseur Communicatie- en participatie en Coördinator Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid Communicatie (BLVC) over communicatie tijdens uitvoering;
 7. Coördinatie en overleg over de voorbereiding en uitvoering met in- en externe partijen;
 8. Kennis samenbrengen over aanleg buitenruimte vanuit ruimtelijke en functionele kwaliteit, techniek en duurzaamheid.
 9. Zorgdragen voor het opstellen van de producten voor de aanbesteding;
 10. Opzetten en begeleiden van de uitvoering;
 11. Verzorgen van de overdracht naar beheer en onderhoud, na realisatie;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek;
2. Een maximum uurtarief van €95,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
3. Kandidaat beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als in schrift.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider, waarvan 3 jaar als Projectleider openbare ruimte (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het leiden én realiseren van integrale openbare ruimte projecten én bouwrijpe levering van gronden in de afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeente (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van de RAW systematiek / UAV, UAV – GC én EMVI (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).
8. Een korte motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken;
 • Overtuigingskracht;
 • Stressbestendig;
 • Communicatief vaardig (weet complexe materie eenvoudig en transparant uit te leggen in woord en beeld, mondeling en schriftelijk);
 • Klant- en service gericht;
 • Creatief;
 • Planmatig;
 • Overzicht kunnen bewaren;
 • Snel kunnen schakelen;
 • Met tegengestelde belangen kunnen omgaan.
 • Een grote mate van zelfstandigheid zonder voorbij te gaan aan het team en gemeentelijke organisatie, en een resultaatgerichte instelling.
 • Praktisch/ pragmatisch

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.  

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 13 juli 2023 tussen 15.30 uur en 18.00 uur en vrijdag 14 juli 2023 tussen 10.00 en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 12 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 7 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 10 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 11 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.