Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-12

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Context opdracht
Sinds 2021 is de Proeftuin Aardgasvrij Wijken (PAW) in de noordelijke Hilversumse Meent in uitvoering. Het einddoel is om 623 woningen van het aardgas af te krijgen. In deze wijk is sprake van particulier woningeigendom en woningen in eigendom van twee woningcorporaties.

In de afgelopen twee jaar is er gewerkt aan het optuigen van een organisatiestructuur, waarin de diverse stakeholders een positie, rol en verantwoordelijkheid hebben. De stakeholders zijn de Stichting Hilversumse Meent, de woningcorporaties de Alliantie en G en O, netbeheerder Liander en de gemeente Hilversum. De stakeholders komen maandelijks samen in de regiegroep PAW Hilversumse Meent. Onder de regiegroep hangen op dit moment twee werkgroepen, te weten de Werkgroep Arrangementen en Maatregelenpakketten (WAM) en de Werkgroep Communicatie. Daarnaast is er een bewonersraad opgericht waarin bewoners (huur en particulier) op persoonlijke titel adviseren op voorstellen die worden voorgelegd aan de regiegroep.

Meer info is te vinden op de website: www.hilversum.nl/meentaardgasvrij

Opdracht
Op dit moment gaat er veel tijd en aandacht uit naar woningeigenaren en wordt gewerkt, met het energiedienstenbedrijf, aan de ontwikkeling van arrangementen of totaalpakketten die straks kunnen afgenomen kunnen worden. Daarnaast wordt door de Alliantie met de Warmtemaatschappij (bronnet voor 20-180 woningen) een pilot van 20-40 woningen voor de bouwvakantie van 2023 gerealiseerd.

Daarnaast wordt regelmatig gecommuniceerd met de buurt via nieuwsbrieven, artikelen, themabijeenkomsten. We staan op het punt om met  een concreet aanbod de buurt weer in te gaan.

De rol van kwartiermaker (opzetten structuur, governance, plan van aanpak) is ingevuld. De taak is meer verschoven naar een procesmanager/projectleider, die ook kijkt wat er op welk moment nodig is, wat aanpassing behoeft in planning/governance/structuur en er op toeziet dat afspraken worden nagekomen en ook toeziet op de planning.

Profiel:

 • Verbinder die onafhankelijk en boven de partijen de gemene deler in de gaten houdt en daarop stuurt door het vastleggen van afspraken in bijvoorbeeld opdrachten, besluiten en strategische planning;
 • Projectvaardigheden: projectmatig en programmatische ervaring;
 • Allround kennis, inzicht en overzicht in relatie tot de warmtetransitie. Geen inhoudelijk expert of gedetailleerde achtergrondkennis vereist, wel een pré;
 • Op de hoogte van actuele ontwikkelingen en vraagstukken m.b.t. de warmtetransitie;
 • Ervaring met Multi stakeholder processen;
 • Kennis en inzicht in belangen van de betrokken stakeholders;
 • Analytisch en to the point;
 • Kennis en ervaring met gemeentelijke besluitvormingsprocessen en -procedures;
 • Zakelijke instelling;
 • In staat om regie te nemen en te sturen op resultaten;

Voeten in de klei en in staat om gesprekken te voeren op alle niveaus.

Het project PAW de Meent zal naar verwachting 3 dagen per week inzet behoeven. De vierde dag wordt invulling gegeven aan de uitvoering van activiteiten uit het jaarplan Energietransitie 2023.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider energietransitie in de afgelopen 5 jaar;
3. Aantoonbare werkervaring met transitieprocessen met verschillende externe stakeholders (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare  werkervaring in de afgelopen 5 jaar met energietransitie (40 punten);
5. Minimaal 2 transitieprocessen met externe stakeholders als projectleider uitgevoerd (benoem 2 voorbeelden op een aparte pagina in het cv) (40 punten);
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2023 (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden,
– Organiseren,
– Flexibel,
– Teamspeler,
– Zelfstandig,
-Project- procesmanagement,
– Stakeholdermanagement,
-Inzicht in de (energie)techniek.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functie
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 19 april 2023 tussen 14.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 18 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 7 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 11 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 13 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.