Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemeen omschrijving
In de gemeente Hilversum krijgen verschillende ontwikkelingen steeds meer vorm. Naast de opgave in het fysieke domein, spelen er verschillende opgave in het sociale domein waarvoor de gemeente op zoek is naar projectleiders. Voor deze uitvraag gaat het om een tactisch projectleider voor de herontwikkeling en realisatie van een multifunctionele accommodatie waarin o.a. een buurthuis, een kinderopvang, een school en een vestiging van Jeugd en Gezin gehuisvest worden. De multifunctionele accommodatie is een nieuwe wijkvoorziening in Hilversum Zuid, waar kinderen en volwassenen zich kunnen ontplooien, elkaar ontmoeten, zich ontspannen, spelen en waar nodig ondersteuning kunnen krijgen in een veilig, eigentijds en toekomst bestendig duurzaam gebouw, waarin inwoners en professionals samenwerken.

Het project loopt al een tijd en bevindt zich nu in de aanbestedingsfase voor een uitvoerende partij.

Behalve de zorg voor de fysieke aspecten van de realisatie behoort ook het overleg met de toekomstige gebruikers van de MFA en het interne (bestuurlijke) besluitvormingstraject tot de scope van de opdracht. Het is de bedoeling dat de bouw na de zomer start en het jaar erna wordt opgeleverd.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden
Van de projectleider wordt gevraagd om op het project van het moment waar we staan tot realisatie aan te sturen inclusief de bijbehorende besprekingen met de verschillende stakeholders en toekomstige gebruikers. Het eindresultaat is een gemeenschappelijke accommodatie voor een buurthuis, een basisschool, kinderopvang en een vestiging van Jeugd & Gezin, die in beheer is overgenomen door de verschillende partijen. Je werkt nauw samen met diverse vakspecialisten binnen en buiten de gemeente.

 1. Aansturen van stuurgroep, projectgroep (gebruikers), diverse werkgroepen en het project/ontwerpteam (externe adviseurs)
 2. Tijdig en goed informeren van de ambtelijk opdrachtgever. Gezamenlijk voorbereiden overleggen met de bestuurlijk opdrachtgever.
 3. Opstellen van voorstellen voor bestuurlijke besluitvorming.
 4. Budgetbewaking van het project.
 5. Bewaken van de planning .
 6. Creëren van draagvlak zowel tussen partijen die in de accommodatie participeren als met de omgeving.
 7. Coördinatie en overleg over de voorbereiding en uitvoering met in- en externe partijen.
 8. Technische kennis inbrengen op het gebied van bouw en beheer van onderwijsfaciliteiten en soortgelijke multifunctionele accommodaties.
 9. Opzetten en begeleiden van de uitvoering (inkoop en directie- & toezichthouder).
 10. Bewaken van de overdracht van het gebouw aan de lijnorganisatie (beheer door afdeling Vastgoed).

Vereisten / knock-outcriteria
1. De motivatie dient in het cv. te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider of Adviseur bij een gemeente voor de bouw van maatschappelijk vastgoed (vermeld dit duidelijk in het cv.);
4. Uurtarief maximaal €100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
5. Beschikbaar per 1 maart 2023.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde en/of Civiele techniek (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider binnen een gemeentelijke instelling waarbij je zowel bij de interne organisatie als de extern projectorganisatie de spin in het web was (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met participatietrajecten tussen gemeenten en bewoners/maatschappelijke organisaties/bedrijven waaruit blijkt dat je een bruggenbouwer bent (vermeld dit duidelijk in het cv.) (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Plannen en organiseren, overzicht kunnen bewaren;
 • Samenwerken;
 • Zelfstandig;
 • Overtuigingskracht,
 • Met tegengestelde belangen kunnen omgaan;
 • Mensen in beweging krijgen;
 • Proactief signaleren en oppakken;
 • Communicatief vaardig;
 • Resultaat- en Oplossingsgericht;
 • Flexibel;
 • Nauwkeurig;
 • Stressbestendig;
 • Jezelf snel systemen vaardig maken (zaaksysteem, ibabs, key2finance,);
 • ‘Out of the box’ denken;
 • Kennis van systematiek onderwijshuisvesting;
 • Kennis van gemeentelijke procedures.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Mag flexibel worden ingevuld.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 21 februari 2023 tussen 9.00 uur en 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 februari  2023, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 17 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 februari 2023, in de middag gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 20 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.