Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
De dienstverlening moet anticiperen op en aansluiten bij de (toekomstige) landelijke kaders onder de naam ‘uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur’. De partners van het samenwerkingsverband vinden het van belang dat deze dienstverlening aansluit op regionaal al ontwikkelde dienstverlening aan werk(zoek)enden en werkgevers.

De stip op de horizon is het bieden van een transparante, toegankelijke en professionele arbeidsmarktdienstverlening voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers vanuit één herkenbaar ‘werkcentrum’ in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Je organiseert, faciliteert en coördineert het uitvoerend proces van de netwerkorganisatie en stuurt dagelijks het operationele regionale mobiliteitsteam aan, bestaande uit: vertegenwoordiging van UWV, vakbonden, 7 regiogemeenten, WSP, SBB, MBO, HBO en het Leerwerkloket. Je geeft daarbij richting aan de manier waarop de verschillende organisaties, binnen de opgave en kaders van het RMT Gooi en Vechtstreek, met elkaar samenwerken om optimale en vroegtijdige dienstverlening te bieden. Je zorgt ervoor dat de dienstverlening van de verschillende partijen voor elkaar worden opengesteld en goed op elkaar aansluiten. Daarnaast vormt een stevige rol bij het ontwikkelen en versterken van 1 loket in de regio Gooi en Vechtstreek een belangrijk onderdeel.

Het Bestuurlijk Overleg ‘De Werkkamer’ is inhoudelijk opdrachtgever. De ministeriele regeling vormt daarbij het kader. De gemeente Hilversum vervult de formele werkgeversrol. Je bent verantwoordelijk de verslaglegging en verantwoording van de resultaten aan de Werkkamer. Je organiseert de ontwikkelgroep, waarin ontwikkelingen en actualiteiten worden gevolgd en waar nodig toegepast op het RMT.

Voor de coördinatie en facilitering van het RMT fungeert een stuurgroep als gedelegeerd opdrachtgever vanuit de Werkkamer, samen met de ontwikkelgroep als klankbord voor de coördinator.

Je krijgt professionals en bestuurders uit verschillende organisaties mee in een gezamenlijke ontwikkeling. Hierbij kun je bouwen op jouw kennis en ervaring op het gebied van de arbeidsmarkt in aansluiting op het onderwijs en een leven lang ontwikkelen en netwerksamenwerking.

Concrete taken

  • Ondersteunen van de partners RMT in brede zin;
  • Coördineren en faciliteren van het dienstverlenende regionale mobiliteitsteam;
  • Het behalen van overeengekomen resultaten en het ontwikkelen van initiatieven om die te bereiken;
  • Financieel en inhoudelijk verantwoorden en begroten van de activiteiten vanuit het regionaal mobiliteitsteam;
  • Binnen landelijke kaders én mét regionale samenwerkingspartners het doen van voorstellen aan de Werkkamer over dienstverleningsconcepten/ verbeteringen
  • Deze dienstverleningsconcepten na akkoord van het Bestuurlijk Overleg de Werkkamer in- en uitvoeren;
  • Fungeren als contactpersoon voor RMT-aangelegenheden vanuit de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • Samen met de regionale samenwerkingspartners en het Regionaal Bureau Leerplicht, het Leerwerkloket, het Werkgeversservicepunt ervoor zorgen dat er een visie komt hoe het RMT, als een van de basis ingrediënten wordt doorontwikkeld richting een regionaal Werkcentrum in het kader van de ‘uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur’.

Wie zijn wij?
Regionaal Mobiliteitsteam is er voor werknemers, werkzoekenden, zelfstandig ondernemers en starters op de arbeidsmarkt. 7 Gemeenten, FNV, CNV, ROC, HVA, , UWV, VNO-NCW Midden, , SBB, en Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek werken intensief samen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator/projectleider van een RMT (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Aantoonbare werkervaring binnen een werkgevers servicepunt, leerwerkloket of soortgelijk (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein in de afgelopen 8 jaar  (30punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Teamleider (20 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de aansturing van een netwerkorganisatie (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
* Je kunt goed plannen en overzicht houden.
* Je bent makkelijk in de omgang en vindt het leuk om te netwerken met verschillende type mensen.
* Je kunt op een heldere en zakelijke manier informatie overbrengen.
* Je haalt er energie uit om op het laatste moment calamiteiten op te lossen voor onze studenten.
* Je bent enthousiast en energiek!


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 21 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week