Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Binnen het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen worden mooie projecten gerealiseerd. Deze projecten hebben betrekking op o.a. mobiliteit, parkeren, beheer en diverse ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. De projecten binnen dit Domein worden steeds groter en complexer. Projecten worden steeds meer in samenhang aangepakt en het participatieproces speelt een belangrijke rol bij deze projecten. Het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen bestaat uit diverse teams. Team Ruimte is één van deze teams. De beleidsvelden Ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, grondzaken, wonen en groen vallen binnen dit team. Naast de grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen spelen er uiteraard ook diverse kleinschaliger initiatieven in de stad. Een belangrijke uitdaging is gelegen in het op peil houden van onze sociale woningvoorraad. In nauwe samenwerking met onze corporaties geven we daar invulling aan. In de rol van projectleider sociale woningbouw ligt met name op dat vlak een grote uitdaging voor jou.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een projectleider sociale woningbouw die ons helpt om invulling te geven aan de ambitie om stadsbreed onze voorraad DAEB-woningen op 30% te houden, met oog voor leefbare en diverse wijken. Jouw werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

 • Het coördineren van primair de initiatief- en planvormingsfase van diverse sociale woningbouwprojecten in de gemeente;
 • Het fungeren als gezicht en aanspreekpunt voor onze woningbouwcorporaties waar het gaat om nieuwbouw en herontwikkelingsopgaven;
 • Het aansturen van de betrokken projectteams en zorg dragen voor een efficiënte en effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen;
 • Voeren van participatie en inspraakprocessen, en het coördineren van communicatie- en omgevingsmanagement.
 • Interne en externe afstemming over projectgerelateerde zaken, almede over de benodigde intentie- en anterieure overeenkomsten. Onderhandelen met initiatiefnemers in het kader van contractvorming.
 • Voeren van overleg en onderhandelingen met medeoverheden (o.a. provincie, regiogemeenten, Hoogheemraadschap).
 • Het fungeren als aanspreekpunt en sparringpartner voor projectleiders van onze gebiedsontwikkelingen met het oog op kansen voor sociale woningbouw binnen deze ontwikkelingen.
 • Adviseren van het college van B&W en gemeenteraad over je projecten.
 • Opstellen/(eind)redactie voeren van B en W besluiten.

Vereisten/knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uurtarief maximaal € 120,- inclusief reiskosten fee Flextender / exclusief BTW;
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van sociale woningbouw/ volkhuisvesting;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/ adviseur in het ruimtelijk domein

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 6 jaar als projectleider/ adviseur in het Ruimtelijke Domein op het gebied van Volkshuisvesting/ woningbouw (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met (ruimtelijke) procedures rond sociale woningbouwprojecten (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de samenwerking tussen woningbouwcorporaties  en gemeenten (25 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar het opstellen/ uitvoeren van participatietrajecten (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch;
– Zelfsturend;
– Creatief;
– Resultaatgericht;
– Gericht op samenwerking;
– Communicatief sterk;
– Gedreven.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.