Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-21

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
We werken aan een Masterplan voor de wijk Noordwest in Muiden. De wijk ligt tussen de oude Vesting, de Vecht, de nieuwbouwwijk de Krijgsman en de Muidertrekvaart. In en rond de wijk spelen verschillende ontwikkelingen: de bouw van nieuwe woningen in de Krijgsman, de wens voor uitbreiding van strand en haven alsook de wens voor kleinschalige horeca in de Westbatterij. Het verkeer over de weg en het water neemt toe en heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk. In de wijk speelt de herontwikkeling van een lege schoollocatie, is behoefte aan extra huisvesting voor basisonderwijs en vraagt het corporatiebezit aandacht. Deze ontwikkelingen moeten in samenhang worden bekeken en er moet antwoord komen op de vraag: hoe gaan we met al deze ontwikkelingen om en wat is er nodig om te zorgen dat Muiden Noordwest als wijk sterk, levendig en leefbaar is?

Inmiddels is hiervoor in april 2023 een kadernota vastgesteld door de raad. In de kadernota staan de principes voor de toekomst van het gebied. Hierin zijn richtingen aangegeven waar we aan denken, maar zijn nog geen concrete plannen opgenomen. Dit alles in goede samenwerking met omwonenden en belanghebbenden en gebaseerd op resultaten van onderzoeken. Vanuit deze kadernota willen we nu het masterplan gaan maken. Het doel van het masterplan is om de gemeentelijke beleidsambities voor de leefomgeving in Muiden Noordwest concreet te maken. Dit gaat over toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, erfgoedwaarden en recreatieve mogelijkheden en het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Hiervoor is de samenwerking met de corporatie heel belangrijk en intensief. En uiteraard de verbinding met de bewoners en belanghebbenden in het gebied zelf.

Werkzaamheden betreffen onder andere:

  • Ontwikkelen van het masterplan (in samenwerking met RO-bureau);
  • Uitvoeren en verwerken van enkele randvoorwaardelijke onderzoeken/studies (o.a. woningdichtheid, verkeer en kunstwerken (brug));
  • Op basis van een intentieovereenkomst met belangrijkste stakeholder in het gebied (corporatie) komen tot een vruchtbare samenwerking;
  • Aanwezig zijn bij/begeleiden van diverse werksessies;
  • Voorbereidingen treffen voor de omgevingsplanprocedure;
  • Voorbereiden en ondersteunen bij de besluitvormingsprocedures en participatiemomenten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in duo-projectleiderschap met een interne projectleider. De ervaring leert dat dit met een goede werkverdeling een meerwaarde kan leveren voor deze gebiedsontwikkeling. Gezien de huidige stand van zaken zal de opdracht opbouwen van 4 uur per week in de eerste periode naar uiteindelijk 8 uur per week vanaf februari 2024.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 december 2023;
2. Een maximum uurtarief van €125,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.  

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
4. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met integrale, complexe gebiedsvisieprojecten/ gebieds(her)ontwikkelingsprojecten binnen gemeenten (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten); 
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de aansturing van een multidisciplinair team in kader van gebiedsontwikkeling (benoem dit duidelijk in het cv, met minimaal 1 concreet voorbeeld) (30 punten); 
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie en stakeholder management (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 1 concreet voorbeeld) (10 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties
– Leiderschap;
– Inlevingsvermogen;
– Nieuwsgierigheid;
– Flexibiliteit;
– Samenwerken;
– Omgaan met complexiteit.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  •        Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  •        Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.