Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
In de H5 werken Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk, Zoetermeer en Den Haag samen om de decentralisatie van Beschermd Wonen in goede banen te leiden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt nu bij de centrumgemeente Den Haag en vanaf 1-1-2024 is het de (financiële) verantwoordelijkheid van elke gemeente. Hiervoor moet in elke regiogemeente een eigen lokale toegang worden georganiseerd. Dit proces wordt ambtelijk begeleid door het AO: het ambtelijk overleg met vertegenwoordigers van elk van de 5 gemeenten. Voor het versterken van de coördinatie is er gekozen om te werken met een externe regionale projectleider. De leden van het AO zijn voor hem/haar de belangrijkste aanspreekpunten.

Je wordt ingehuurd door de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Opdracht
De belangrijkste focus voor de regionaal projectleider het komende jaar tot en met de formele decentralisatie per 1-1-2024 is het ontwikkelen, organiseren en inrichten van de lokale toegang bij de regiogemeenten en de aansluiting met de werkprocessen en systemen van Den Haag.

Het gaat om het ontwikkelen van alle noodzakelijke werkprocessen, concept verordeningen en procedures, inclusief alle documenten of applicaties waarmee informatie wordt vastgelegd of verwerkt, die ondersteunen dat

 • Elke gemeente de eigen toegang organiseert voor inwoners die een beroep doen op beschermende woonvormen;
 • Het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen wordt toegepast;
 • Een gezamenlijke regionale wachtlijst bijgehouden kan worden in Den Haag van wachtenden op een plaats in een Wonen Intensief-voorziening (rekening houdend met een mogelijk besluit dat ook een regionale wachtlijst wordt ingevoerd voor Wonen Plus);
 • Op eenduidige wijze cliënten voor een Wonen-plusvoorziening op de wachtlijst van aanbieders kunnen worden geplaatst;
 • Geborgd is dat voor alle gemeenten op dezelfde wijze de informatie wordt verzameld die nodig is om een beschikking op te maken;
 • Geborgd is dat de informatie zoals geïnventariseerd door de werkgroep Kengetallen lokaal wordt verzameld bij aanmelding en in combinatie met de in Den Haag bijgehouden wachtlijstinformatie actueel blijft;
 • Geborgd wordt dat de informatie die de werkgroep Kengetallen heeft geïnventariseerd ontsloten kan worden, bijvoorbeeld in een gezamenlijk dashboard;
 • Gebaseerd op de processen die in Den Haag gelden (Maatwerkvoorzieningen) en de ontwikkelingen die daarbij zijn;
 • Het maken van een schatting van eventueel extra benodigde capaciteit Wmo-consulent en voor de backoffice bij elke gemeente.

Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Elke gemeenten dient het codeboek voor de Maatwerkarrangementen (MWA’s) Wonen in te voeren en, voor zover niet al aanwezig, de codes voor de aanbieders;
 • Vooraf zal een check moeten plaatsvinden of de codering van BW-producten uit de MWA’s niet dubbelen met de in een gemeente gebruikte codes voor andere Wmo-diensten;
 • De werkafspraken zijn afgestemd met aanbieders;
 • Er zullen in alle gemeenten op onderdelen identieke werkprocessen, -instructies en een administratieprotocol gemaakt moeten worden die waarborgen dat de communicatie met aanbieders en CAK identiek is. Bijvoorbeeld: Er zal overeenstemming moeten zijn of een aanbieder wel of niet kan declareren als de gemeente niet eerst een start-zorg-bericht heeft ontvangen. Anders wordt het voor aanbieders administratief erg bewerkelijk;
 • Gemeenten kunnen (een deel van) het backofficeproces hebben uitbesteed. Deze partners zullen indien nodig ook bij de implementatie moeten worden betrokken;
 • Toegangs/backofficemedewerkers scholen in de lokale en regionale administratieve processen.

De projectleider zal deskundig moeten zijn op het terrein van backofficeprocessen en ICT-ondersteuning, inclusief alle documenten of applicaties waarmee informatie wordt vastgelegd of verwerkt. Een plan van aanpak voor de inrichting van de backoffices (incl. evt. fasering na 1-1-2024) zal gereed zijn op 1 april 2023, zodat er voldoende tijd is voor uitvoering, implementatie, communicatie binnen de H5-gemeenten en het testen met aanbieders en CAK.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Zo snel mogelijk beschikbaar per 1 maart 2023 voor 24 tot 32 uur per week;
2. Aantoonbare kennis op het gebied van beleid binnen (de decentralisatie van) Beschermd Wonen in de afgelopen 5 jaar;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van backofficeprocessen en ICT-ondersteuning, inclusief alle documenten of applicaties waarmee informatie wordt vastgelegd of verwerkt (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis in de afgelopen 8 jaar op het gebied van beleid binnen (de decentralisatie van) Beschermd Wonen in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met werken binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);

Competenties

 • Verantwoordelijkheid;
 • Oordeelsvorming;
 • Regisseren;
 • Samenwerken

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.