Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-16

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
Over de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ)

Werken voor WIJZ is werken aan het vangnet voor mensen die in kwetsbare omstandigheden terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld inwoners die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen, inwoners met schulden of inkomensproblemen, ouderen met zorgproblematiek en kinderen in nood. Je onderhoudt nauw contact met externe partijen, zoals zorgaanbieders en scholen. Dit is de afdeling waar je écht verschil kunt maken voor mensen die het alleen even niet redden.

Het team
Het team Toeslagenaffaire Leidschendam-Voorburg valt onder de afdeling Werk Inkomen Jeugd en Zorg. Het team is aanspreekpunt voor alle gedupeerden -en hun kinderen en binnenkort ex-partners- van de kinderopvangtoeslagenaffaire in de gemeente. Het team biedt een luisterend oor én helpt hen verder met vragen of problemen op alle levensgebieden. Te denken valt aan hulp bij:

– Dagbesteding, opleiding en werk;
– Huisvestigingsvraagstukken;
– Geestelijke en lichamelijke klachten en traumaverwerking;
– Afhandeling van schulden of hulp bij financiën;
– Opvoedondersteuning en relatiegesprekken;
– Contacten met de Belastingdienst.

Het doel is in opdracht van het Rijk- de gedupeerden te ondersteunen bij hun herstel en het inrichten en oppakken van het normale (gezins-)leven.

Opdracht
Het team is al enige tijd bezig met het ondersteunen van de gedupeerden in onze gemeente. Gezien de toename van regelingen en de omvang van de brede ondersteuning, zijn wij met spoed op zoek naar een Projectleider voor de gemeente brede herstelaanpak gedupeerden toeslagenaffaire (inclusief kind regeling en toekomstige regelingen):

– Voorzetten, evalueren en waar nodig bijstellen en/of uitbreiden van de brede ondersteuning vanuit het team Toeslagenaffaire;
– Opstellen, uitvoeren, evalueren en waar nodig bijstellen van het projectplan, incl. risicoanalyse en beheersmaatregelen;
– Het verder in kaart brengen van de omvang van de problematiek van de kinderen en ex-partners van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire in de gemeente;
– Het ontwikkelen en implementeren van een hulpaanpak voor kinderen en ex-partners van gedupeerden op de leefgebieden financiën / schulden, wonen / huisvesting, zorg & welzijn, werk / dagbesteding en gezin. Hieronder valt ook de samenwerking met Publieke Waarden;
– Contactpersoon ondersteuning voor de Belastingdienst, nauwe samenwerking met de contactpersoon moratorium / kwijtschelding, kwaliteitsmedewerker en beleidsmedewerker;
– Ontvangen en verwerken van de diverse lijsten via het portaal van de Belastingdienst;
– Zorgdragen voor correcte uitvoering van moratorium en kwijtschelding publieke schulden door betrokken medewerkers invordering (Sociaal Domein en gemeentelijke heffingen);
– Zorgdragen voor correcte uitvoering van afhandeling van lopende geslaagde schuldbemiddelingen en saneringskredieten;
– Het verbinding leggen en onderhouden met (de aanpak van) Belastingdienst en het Rijk, incl. contacten en bespreekuren VNG;
– Eventueel opstellen vacatures en uitvoeren sollicitatieprocedures t.b.v. inhuur;
– Het aansturen van uitvoerende professionals casusregisseurs en consulent kwijtschelding wekelijkse casuïstiekbespreking;
– Het bouwen en onderhouden van een netwerk en verwerven en bijhouden van actuele kennis;
– Het adviseren van bestuur bij besluitvorming en verantwoording rondom herstelaanpak kinderopvang toeslagenaffaire;
– Zorg dragen voor aanleveren en afstemmen van informatie t.b.v. voortgangsrapportage, financiële verantwoording en integrale planning;
– Stimuleren interne samenwerking, kennisopbouw en -borging en bewaken samenhang (o.a. WMO, jeugdhulp, Sociaal Servicepunt, participatie, etc.;
– Signaleren knelpunten en rapporteren naar Regisseur Jeugd.;
– Input leveren communicatieplan, incl. input inrichting website.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met projectmanagement t.b.v. de Hersteloperatie Toeslagen (brede ondersteuning en brede schuldenaanpak);
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met schuldhulpverlening en domein-overstijgende casuïstiek in de afgelopen 5 jaar;
3. Aantoonbare werkervaring met complexe, multi, psycho-sociale, GGZ problematiek (, aantoonbaar op het cv d.m.v. een voorbeeld/toelichting);
4. Aantoonbare werkervaring met het coachen en trainen van medewerkers

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met projectmanagement t.b.v. de Hersteloperatie Toeslagen (brede ondersteuning en brede schuldenaanpak) (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met schuldhulpverlening en domein-overstijgende casuïstiek in de afgelopen 5 jaar (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling (10 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van vacatures en uitvoeren van een sollicitatieprocedure (10 punten).

Competenties

– Ondernemend;
– Organiserend;
– Resultaatgericht;
– Coachend;
– Stressbestendig;
– Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
– Kan uitstekend samenwerken en is een bruggenbouwer.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.