Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-13

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Je bent projectleider voor de voorbereiding van infrastructurele uitvoeringsprojecten. Je stuurt op geld, tijd, kwaliteit en draagvlak in de projectomgeving. Je doet dit in nauwe samenwerking met de projectleider verkenning/ studiefase en zorgt voor een goede aansluiting met de realisatiefase. Je zorgt voor het opstellen van voorlopige en definitieve ontwerpen in overleg met de betrokken gemeenten en met participatie van belanghebbenden. Je bent verantwoordelijk voor de RO-procedures inclusief de vergunningen en de conditionering. In overleg met de projectleider Realisatie bereid je de contractering voor. Uiteindelijk draag je het over aan de projectleider realisatie die de verdere contractering, aanbesteding en realisatie verzorgt. De projectleider realisatie maakt tijdens de voorbereidingsfase al deel uit van je projectteam.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het leiding geven aan de projectgroep (met daarin ook de betrokken gemeenten) voor het voorbereiden van infrastructurele wegen- en fietsprojecten inclusief het opdrachtgeverschap aan ingenieursbureaus;
 • Het opstellen van een plan van aanpak en een inkoopplan per project;
 • Het beoordelen en optimaliseren van ontwerpen en toetsen van die ontwerpen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
 • Het adviseren over de haalbaarheid van de uitvoering van projecten op het gebied van planning, financiën, ruimtelijke procedures, vergunningen, grondverwerving en risicobeheersing en de technische uitvoerbaarheid;
 • Het leveren van inhoudelijke expertise in projectgroepen.

Je wordt ingezet voor meerdere projecten aan de provinciale wegen of fietspaden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het leiden van civiele projecten in de voorbereidings- of realisatiefase;
3. Aantoonbaar een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau in de richting van civiele techniek of weg- en waterbouw (25 punten);
5. Een afgeronde cursus/opleiding op het gebied van projectleiderschap (10 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een overheidsorganisatie (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar ervaring met UAV-GC contracten in de afgelopen 6 jaar (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met ruimtelijke ordening procedures op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, flora, fauna, water, verharding en grondaankopen (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Persoonlijke eigenschappen

 • Je bent in staat om zowel samen te werken als zelfstandig te opereren;
 • Je bent sociaal vaardig op zowel medewerkers- als managementniveau;
 • Je pakt problemen pro-actief aan en deelt dat met je teamleden;
 • Je hebt oog voor nieuwe innovaties in je werkgebied;                                                                           

Vaardigheden                  

 • Je werkt planmatig gericht op het tijdig behalen van het beoogde resultaat;
 • Je bent besluitvaardig en resultaatgericht vanuit een analytisch kader;
 • je bent omgevingsbewust en kunt omgaan met (tegengestelde) belangen binnen en buiten de organisatie;
 • Je toont sterk (project)leiderschap.                                                            

Kennis

 • Je hebt kennis van de principes van projectmatig werken;
 • Je hebt kennis van omgevings-, risico- en kostenmanagement;
 • Je hebt kennis van CROW-normen, o.a. het handboek wegontwerp en ASVV;
 • Je hebt kennis van SSK-ramingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Uurtarief maximaal €110,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 18 december 2023 tussen 9:30 en 10:00 uur en 14:30 en 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 8 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 11 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 12 december  2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 14 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 40 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.