Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-08

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
In juli 2020 is de visie Aan de Gooise Kust vastgesteld. Daarin is onder andere de volgende aanbeveling gedaan: Kies voor het behoud en verdere optimalisatie van de watersportfuncties aan de oevers van de Vecht; met als logische vervolgstap het opstellen van een Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden. Inmiddels is door adviesbureau Interra in november 2021 dit Uitvoeringsprogramma in de grote kerk van Muiden gepresenteerd aan alle belanghebbenden.

Dit Uitvoeringsprogramma omvat een 20-tal projectvoorstellen om uitvoering te geven aan dit behoud en deze optimalisatie. De gemeente Gooise Meren is op basis daarvan op zoek naar een projectenbegeleider, die op basis van deze projectvoorstellen samen met de gemeente en de stakeholders vervolgstappen zet, om daarmee projecten daarmee daadwerkelijk van de grond te krijgen.

De projectleider zal verantwoordelijk zijn voor de volgende processen en resultaten:

 • het, samen met de verschillende stakeholders, opstellen van een programma van eisen voor een aantal specifieke projecten, dat is voorzien van ontwerpen, een tijdsfasering en de gepaard gaande kosten. Deze specifieke projecten zijn in ieder geval:
  • project 3: Lange Muiderweg;
  • project 6: Binnenhaven;
  • project 7: Verenigingshaven (Balkengat);
  • project 10: Passantenhaven Vestinggracht;
 • het begeleiden van de uitvoering van deze specifieke projecten (kwaliteit, tijd, informatie en geld);
 • de uitvoering van deze projecten kunnen deels worden gefinancierd met behulp van zogenaamde Groene Uitweg-gelden. Daartoe moet door de projectleider een gedegen administratie worden gevoerd;
 • het organiseren van gesprekken voor de overige projecten uit het Uitvoeringsprogramma;
 • het bijwonen en mede organiseren van de benodigde bijeenkomsten met zowel de kleine werkgroep (bestaande uit Stadsraad Muiden, KNZ&RV, Bruine Vloot, onafhankelijk adviseur en gemeente Gooise Meren) als met de brede groep betrokkenen en stakeholders in Muiden;
 • het komen tot coalities en andere vormen van samenwerking om het Uitvoeringsprogramma verder te brengen richting realisatie, waarbij uitdrukkelijk is opgenomen de bereidheid om tijd, geld, facilitering en materieel bij te dragen;
 • het schriftelijk vastleggen van de coalities en vormen van samenwerking in (intentie)overeenkomsten, waarin doel en investeringsbereidheid (tijd, geld, facilitering, materieel) zijn gespecificeerd.
 • het helder en duidelijk motiveren van de keuze voor projecten uit het Uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende coalities en vormen van samenwerking;
 • het verzorgen van een goede overdracht van taken aan de opvolger(s). Deze opvolger(s) worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Er is gekozen om de aanbesteding in één perceel aan te besteden, gezien de omvang en onderlinge samenhang van de werkzaamheden.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met het ontwerp én voorbereiding van jachthavens/ligplaatsen;
2. Aantoonbaar in het bezit van een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Een maximum uurtarief van €120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
4. Beschikbaar per 1 maart 2023 voor minimaal 12 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare ervaring met partijen die een rol spelen bij opgaven op het gebied van waterrecreatie, zoals exploitanten van jachthavens, ontwerpers van jachthavens, watersportverenigingen (30 punten);
6. Beschikken over een back office voor het/zelf kunnen opstellen van ontwerpen én kostenramingen van/voor jachthavens/aanlegvoorzieningen (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
7. Aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar in het organiseren van participatietrajecten in een omgeving met tegengestelde belangen (20 punten);
8. Aantoonbare ervaring met de organisatie én begeleiding van prijsvragen én aanbestedings-trajecten op basis van EMVI criteria én geïntegreerde contracten (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een goede ontwikkelde antenne voor verhoudingen tussen burgers, ondernemers en gemeentelijk bestuur.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden; je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in en integraal advies.
 • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid.
 • Je bent goed in het enthousiasmeren van andere partijen en weet projecten op een aansprekende manier te presenteren.
 • Je gaat graag de uitdaging aan te werken in een organisatie in ontwikkeling met ruimte voor innovatie.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.