Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-30

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Sinds 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (Woo) in werking getreden. Met de komst van de Woo moet de gemeente Waterland o.a. aan de slag met het op orde brengen van de basis informatievoorziening én met het actief openbaar maken van 11 informatiecategorieën.

Opdracht

De gemeente Waterland wil de implementatie van de Woo projectmatig aanpakken om ervoor te zorgen dat de processen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Woo. Daarom is Waterland op zoek naar een projectleider om de implementatie van de Woo voor te bereiden en uiteindelijk (deels) door te voeren. Het project kent twee fases:

 1. De eerste fase van het project betreft het verkrijgen van inzicht in de impact die de invoering van de wet heeft. Deze impactanalyse behelst onder andere aanpassingen binnen de primaire en bedrijfsvoering processen, organisatievertaling in rollen en verantwoordelijkheden, aanpassingen in systemen en aansluiting op een publicatieplatform en, belangrijk, de veranderende werkwijze voor bestuur en organisatie. Een ander speerpunt in deze fase is het vaststellen van een ambitieniveau rondom openheid en transparantie door het College en de Raad. De Woo geeft een wettelijk minimum waaraan voldaan moet worden, maar het is mogelijk om meer te doen. Samen met de politiek wordt bekeken wat moet, wat de ambities zijn en wat kan.
 2. De tweede fase behelst het opstellen en vaststellen van een implementatieplan met daarin een planning voor het actief openbaar maken van de informatiecategorieën.

Wat moet door de projectleider worden gedaan/opgeleverd?

 1. Het schrijven van een projectplan voorbereiding implementatie Woo, met daarin focus op ambitiebepaling door College en Raad, impactanalyse (wat de Woo voor Waterland betekent), Bewustwording bij bestuur en organisatie rondom openheid en transparantie, communicatie naar inwoner en organisatie rondom het implementatietraject;
 2. Een advies voor veranderingen in de organisatie;
 3. Een robuust en reëel financieel (meerjarig) budget voor de diverse disciplines;
 4. Een realistische raming van capaciteit en looptijden van de in het projectplan benoemde deelprojecten (projectplanning);
 5. Beschrijving van een in te richten projectorganisatie;
 6. Een kader voor het bewaken en monitoren van de voortgang (dashboard);
 7. Identificatie risico’s met de mogelijke consequenties en uitgewerkte alternatieven c.q. beheersmaatregelen;
 8. De samenhang en/of afhankelijkheden met andere projecten in kaart brengen en beschrijven in het plan van aanpak. In ieder geval samenhang met de AVG, wet digitale toegankelijkheid, en de Wet elektronische publicatie;
 9. Inrichten en leiding geven aan de projectorganisatie voor de actieve openbaarmaking, waarbij het proces en techniek van geautomatiseerd publiceren wordt gerealiseerd;
 10. Publicatie via een publicatieplatform en aansluiting op het landelijk platform.

Vereisten / knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider of kwartiermaker bij een gemeente;
3. Uurtarief maximaal €100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
5. Kandidaat is bereid om minimaal 60% van de werktijd op kantoor te werken.

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bestuurskunde, Juridisch of Informatiehuishouding (10 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring implementatie van de WOO (30 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van implementatie van wetgeving en/of informatievoorziening in primaire en bedrijfsvoering processen (30 punten);
9. Aantoonbare kennis van Wob én Woo door aantoonbare werkervaring of een cursus (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn de kernwaarden lef, verbinding, vertrouwen en nieuwsgierigheid. Voor deze opdracht komen daar de competenties resultaatgericht, flexibel, overtuigingskracht en analytisch bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.   Opmerking: 12-18 uur per week (1e fase 12 upw; 2e fase 16-18 upw)

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 6 april a.s. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 april bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 28 maart 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 29 maart gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 maart 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 - 18 uur uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, T/m 1 januari 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.