Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-16

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

Opdracht
Het college van B&W heeft de opdracht gegeven om een onderzoek uit te laten voeren naar de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen.

De Baambrugse zuwe is ontstaan als ontginningsas waar bebouwing aan ontstaan is. Op dit moment is het een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom die onderhevig is aan enorme zettingen. De weg loopt dwars door de Vinkeveense plassen en wordt onderbroken door de Middenweteringbrug. Aan de kant van Vinkeveen vanaf de Herenweg tot aan 128 is er in 2011 een andere wegconstructie gecreëerd om wateroverlast en verdere zettingen te voorkomen. De weg is daar op die locatie op palen gezet. Bij de aanliggende straten is gekozen om de wegen op piepschuim te realiseren.  

De kwaliteit van de resterende Baambrugse Zuwe is slecht. Volgens de jaarlijkse risicoinventarisatie vanuit assetmanagement staat deze weg in het “rood.” Het onderheide gedeelte heeft een goede kwaliteit en zou gebruikt kunnen worden als voorbeeld voor de rest van de weg. Wat bij een extrapolatie van de toenmalige kosten tot een onevenredig hoog bedrag leidt. Zonder dat bij deze berekening rekening is gehouden met huidige wetgeving op het gebied van milieu en verwerking van teerhoudend asfalt. Nog is er rekening gehouden met de behoefte van de nutsbedrijven zoals de waterleiding van Vitens onder de weg welke jaarlijks te veel storingen geeft. De wens van de Vitens is al sinds lange tijd om te komen tot een nieuwe waterleiding.  

Het betreft een doorgaande weg van Vinkeveen richting Baambrugge en Abcoude, er zitten diverse bedrijven aan zoals jachthavens, chaletparken, recreatie-eiland, en uiteraard woningen. In het midden is de ophaalbrug middenwetering ook genomineerd voor een reconstructie/ vervanging. Wanneer er aanpassingen komen in het gebruik van de weg zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de middenwetering brug. 

Bij de eerste bestuurlijke en verkennende gesprekken, deskresearch en dataonderzoek is de conclusie getrokken dat er een onafhankelijk advies moet worden opgesteld. Wat is er mogelijk om de Baambrugse Zuwe duurzaam te beheren/ reconstrueren en vooral om de veiligheid van de weg en haar constructie in de omgeving te kunnen garanderen. Het resultaat van het onderzoek moet minimaal meerdere oplossingsrichtingen en een besluitmatrix geven over de diverse mogelijkheden en de daarbij behorende kosten en effecten op het milieu, de omgeving, de bereikbaarheid, leefbaarheid en het imago.

Hiervoor zoeken wij een projectleider/ projectbegeleider. Voor een periode van 24 maanden voor 8 tot 12 uur per week op basis van beschikbaarheid en noodzaak, flexibel inzetbaar.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. De kandidaat is voor een periode van minimaal 24 maanden flexibel inzetbaar voor 8 tot 12 uur per week;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider civiele projecten/onderzoek bij een gemeente;
4. Een maximum uurtarief van €120,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting civiele techniek (30 punten);
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met politiek-bestuurlijke advisering op het gebied van civiele techniek, milieu en/of omgevingsmanagement (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Aantoonbare juridische kennis van bestemmingsplannen verkregen middels opleiding of werkervaring (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
7. Aantoonbare kennis van de grondsituatie en omgeving van Vinkeveen (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van een onderzoek in civiele techniek, milieu en/of omgevingseffecten (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

  • Politiek sensitief;
  • Communicatief vaardig op verschillende niveaus;
  • Houden van overzicht.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 10 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: In overleg. Maar zal flexibel worden ingepland. Afhankelijk van de behoefte in het project, de interne organisatie, het bestuur of de inwoners van De Ronde Venen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 20 november 2023 tussen 12:00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 15 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 16 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 17 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 maanden, 8 - 12 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.