Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-07-19

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Sinds eind 2020 stelt de provincie onafhankelijke plattelandscoaches beschikbaar om agrarisch ondernemers en andere erfeigenaren te ondersteunen bij het maken vaan duurzame keuzes over de toekomst van hun bedrijf en erf. Hiervoor is een projectorganisatie opgezet onder leiding van een projectmanager. De oorspronkelijke looptijd van het project eindigt medio 2023. Gedeputeerde Staten hebben besloten om het project tot medio 2026 te verlengen. Hiervoor is bijna € 1,5 mln beschikbaar voor ruim 300 coachtrajecten.

De operationele ondersteuning van de coaches wordt uitgevoerd door een externe partij. Zij zijn verantwoordelijk voor een efficiënte “backoffice” en de juiste matching van coaches met agrarisch ondernemers. Jij bent verantwoordelijk voor de aansturing van deze externe partij.  Je zorgt voor de beschikbaarheid (inhuur) van voldoende gekwalificeerde coaches en maximale bekendheid van het coachaanbod bij de doelgroep. Daarnaast maak je afspraken met externe partners over de levering van specifieke expertise die de coaches kunnen “inroepen” voor specialistische ondersteuning.

De samenwerking met strategische partners, zoals gemeenten, LTO, NMU, Rabobank en erfbetreders, is essentieel voor draagvlak voor het project. Jij organiseert en onderhoudt die samenwerking en adviseert daarover de betrokken bestuurders. Je zorgt voor balans tussen flexibiliteit, duidelijkheid en commitment van partners. De samenwerking met de 26 Utrechtse gemeenten vraagt continue aandacht omdat zij vaak een cruciale invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de keuzes van deelnemers (zoals bij erftransities).

Ook zorg je voor afstemming van het aanbod van plattelandscoaches op ander begeleidingsaanbod voor agrarisch ondernemers binnen en buiten de provinciale organisatie en past zonodig het project daarop aan.

Het projectmanagement bestaat voor een belangrijk deel uit het doorontwikkelen van het project, waaronder de aansluiting op andere provinciale programma’s en projecten die betrekking hebben op het landelijk gebied. Je zorgt daarbij intern voor draagvlak en effectieve samenwerking voor/met het project Plattelandscoaches. En je verzamelt signalen van coaches en stakeholders over mogelijkheden om beleid en regelgeving beter te laten aansluiten op de praktijk van de beleidsuitvoering.

Je hebt veel vrijheid en verantwoordelijkheid in de wijze waarop je de samenwerking en doorontwikkeling organiseert en dat vergt dus publiek ondernemerschap. Je bent direct aanspreekpunt voor het bestuur. De gedeputeerde van landbouw is eerstverantwoordelijke bestuurder.

Voor dit unieke project zoeken wij een manager die zeer zelfstandig interne en externe samenwerking kan organiseren. Je neemt strategische beslissingen over de inzet van plattelandscoaches die impact hebben op de realisatie van meerdere strategische beleidsdoelen. Je moet kunnen putten uit ruime ervaring met publieke en private stakeholders om met natuurlijk gezag namens de provincie te kunnen optreden. En omgekeerd: je moet kunnen putten uit ruime ervaring in het werken binnen een provincie zodat de stakeholders in de projectmanager een betrouwbare provincievertegenwoordiger treffen.

Je moet de praktijk van coaches en deelnemers (de “keukentafel”) kennen om te kunnen zien welke ondersteuning door coaches effectief is, welke ondersteuning coaches daarvoor nodig hebben en welke impact maatschappelijke veranderingen hebben op het gesprek aan de keukentafel.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 120,00 exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
2. Tenminste 5 jaar ervaring in de afgelopen 12 jaar met samenwerking met meerdere professionele coaches die zich richtten op landbouwtransitie, bedrijfsopvolging/-beëindiging, en/of erftransitie;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 12 jaar met het zelfstandig organiseren van multidisciplinaire projecten en/of programma’s met meerdere interne en externe stakeholders;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 12 jaar met coaching en/of begeleiding en/of advisering van (voormalig) agrarisch ondernemers en ziet kansen voor ondernemers die de transitie van het landelijk gebied meebrengt;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met (advisering over) de ontwikkeling en/of uitvoering van overheidsbeleid voor het landelijk gebied.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 10 jaar ervaring met persoonlijke samenwerking met grote stakeholders in de landbouw (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheid in een rol als opdrachtgever van een marktpartij (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met werken bij, of in opdracht van, één of meer provincies (20 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met zelfstandige advisering van bestuurders van provincies of grote gemeente (minimaal 50.000 inwoners) (15 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren van een projectmatig samenwerkingsverband tussen/met tenminste 5 gemeenten èn meerdere marktpartijen inzake het landelijk gebied (noem hiervan een concreet voorbeeld in het cv) (15 punten);
11. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring (opgeteld) met één of meer van de andere thema’s van dit project: a. asbestaanpak, b. energietransitie, c. ondermijning, d. leefbaarheid/sociale kwaliteit (10 punten).

Competenties
– Algemene projectmanagementvaardigheden;
– Algemene bestuursadviesvaardigheden;
– Specifieke vaardigheden voor het organiseren en in stand houden van samenwerkingsverbanden tussen overheden en marktpartijen;
– Netwerkvaardigheden om interne en externe stakeholders aan het project te verbinden;
– Sterk gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 1 augustus 2023 tussen 10 en 13 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 31 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 13 juli, 09:00 uur 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 14 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 20 juli 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16-24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.