Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-13

De gemeente Zoetermeer
Zoetermeer als stad heeft een enorm dynamische ontwikkeling doorgemaakt. In 60 jaar tijd gegroeid van een hecht dorp met een paar duizend inwoners naar een stad met 125.000 inwoners. Zoetermeer is nu dé groene, suburbane new town in de Zuidvleugel van de Randstad. Een stad waarin de voordelen van het stadse leven zijn gecombineerd met de voordelen van buiten wonen. En een stad in dienst van haar regio. In vergelijking met klassieke steden is de stad echter nog niet volgroeid. We staan voor een organische doorontwikkeling naar een stad die een nieuwe balans vindt in kwaliteit, woonaantrekkelijkheid en sociaaleconomische kracht. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de Zoetermeerse Visie2040.

Afdeling
Je werkt als procesmanager vanuit het projectenbureau van de gemeente Zoetermeer, waar ongeveer 70 collega’s werken aan verschillende projecten en programma’s in de organisatie. Denk aan projecten binnen grote gebiedsontwikkelingen, vastgoed- en verduurzamingsprojecten, projecten op het gebied van bedrijfsvoering, in het sociaal domein of bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe wetgeving. Het projectenbureau richt zich op het professionaliseren van project- en programmamanagement als vak.

Procesmanager Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040
Visie Zoetermeer2040 is een ambitieuze visie voor de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling voor de stad. Ben jij de procesmanager die, samen met de organisatie, deze visie weet te vertalen naar een Ruimtelijke Strategie/Koers voor de verdere ontwikkeling van de stad? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet.

Onze uitdaging
In januari 2022 is de Visie Zoetermeer 2040 vastgesteld. Deze visie schetst aan de hand van een zestal hoofdlijnen het gewenste toekomstbeeld voor Zoetermeer 2040 en zet de koers uit om de stad in de toekomst te ontwikkelen. In deze overkoepelende visie voor de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling van de stad zijn geen locatie specifieke uitspraken en ruimtelijke opgaven opgenomen.

De verdere uitwerking en concretisering van de opgaven uit de Visie Zoetermeer 2040 vraagt om een ruimtelijke strategie met verbeelding die in samenwerking met partners en inwoners van Zoetermeer tot stand komt. Met als resultaat een duidelijk en samenhangend ruimtelijk beeld hoe en waar de opgaven en ambities uit de visie Zoetermeer 2040 gerealiseerd kunnen worden. De verbinding met het sociaal domein en de sociaal maatschappelijke opgave is daarbij heel belangrijk.

Jouw uitdaging
Je voert de regie op het proces dat stapsgewijs leidt tot vaststelling van de Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040. Je werkt in een sturingsdriehoek met een directeur als ambtelijk opdrachtgever en een wethouder als bestuurlijk opdrachtgever. Je hebt een initiërende, regisserende en inspirerende rol, waarbij je je omgeving zowel binnen als buiten de organisatie meeneemt om te komen tot gedeelde ambities en doelen. Hierbij ben je het ambtelijk boegbeeld richting college, gemeenteraad en externe partijen. Je draagt zorg voor de goede verbinding tussen de diverse (deel)processen en activiteiten binnen het proces, zowel binnen de organisatie als met partners in de stad.

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam, waarin alle relevante beleidsdomeinen zijn vertegenwoordigd, alsmede een ontwerpteam dat zorg draagt voor de integrale verbeelding van de Ruimtelijke Strategie. Je bent opdrachtgever voor mogelijk in te schakelen externe bureaus, bijvoorbeeld voor ondersteuning bij de verbeelding, ondersteuning van het participatietraject en het opstellen van een MER.

Je bent verantwoordelijk voor het leveren van strategische (beleids-)adviezen aan bestuurders en management. Als projectmanager Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040 werk je intensief samen met de Procesmanager Strategische Agenda Zoetermeer 2040 en zijn team.

Jouw resultaten
Je start met het leggen van de basis voor de Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040, o.a. door het schrijven van een plan van aanpak. Belangrijk hierin is de uitwerking van:

 • Integrale sturing, zowel op bestuurlijk niveau als binnen de ambtelijke organisatie;
 • Inhoudelijke aanpak: welke deelproducten en stappen zijn noodzakelijk.
 • Stakeholdersanalyse
 • Een aanpak voor [participatie/co-creatie om samen met de stad (partners en inwoners) verder vorm te geven aan de uitwerking van de Visie Zoetermeer 2040 in de Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040. Gedachte is om verschillende ruimtelijke perspectieven te ontwikkelen aan de hand waarvan het gesprek met de stad en het bestuur kan worden gevoerd over de meest wenselijke strategische keuzes;De uitvoering van een Plan-MER (of Omgeving Effect Rapportage) zodanig dat deze kan bijdrage aan de te maken strategische keuzes;
 • Het zorgen voor bestuurlijk en ambtelijk draagvlak én draagvlak bij partners in de stad voor het voorgestelde proces en de strategische keuzes;
 • Het in kaart brengen van de benodigde randvoorwaarden, inclusief benodigde investeringen, om de opdracht te kunnen uitvoeren.

De geschatte doorlooptijd voor het opstellen van het plan van aanpak is 3-4 maanden. Het college en de raad stellen dit plan van aanpak vast. Vervolgens ga je aan de slag met de verdere uitwerking van de opdracht. Streefdatum voor oplevering van de ruimtelijk strategie is uiterlijk voor het zomerreces van 2025.

Uiteindelijk resultaat is een door de gemeenteraad vastgestelde Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040 die:

 • Gebruikt kan worden als integraal afwegingskader voor (nieuwe) ruimtevragen die uit de beleids- en gebiedsprogramma’s van de Strategische agenda, projecten en overig beleid naar voren komen;
 • Ruimtelijke en functionele aanknopingspunten biedt voor de toekomstige (ruimtelijke) ontwikkeling van Zoetermeer;
 • Duidelijkheid geeft over de positionering van lopende gebiedsprogramma’s en projecten ten opzichte van elkaar en in de stad als geheel;
 • De ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de stad vastlegt en een onderlegger vormt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (bijv. infrastructuurnetwerk, knooppunten, oude linten e.d.);
 • Voldoet aan de eisen die de omgevingswet stelt aan het instrument omgevingsvisie;
 • Duidelijkheid biedt aan de organisatie, partners, inwoners en investeerders waar kansen liggen om de ambities en opgaven uit de visie Zoetermeer 2040 ruimtelijk te accommoderen;
 • Een basis is voor juridisch-planologische verankering van ruimtelijke keuzes in het Omgevingsplan;
 • Een handelingsperspectief biedt waarmee Zoetermeer actief en gericht kan reageren en anticiperen op vragen en beleidswensen vanuit Rijk, Provincie en regio.

Functie eisen

 • Je bent een strategische en oplossingsgerichte denker met ruime overheidservaring, bij voorkeur ook bij een gemeente. Uiteraard beschik je over goede bestuurlijke, politieke en organisatiesensitiviteit;
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op wo-niveau en hebt ruime ervaring in proces- en projectmanagement;
 • Je bent alert op nieuwe informatie en de consequenties die daarmee gepaard gaan voor onze gemeente. Je reageert snel en flexibel en hebt de sensitiviteit om op het juiste moment het team, programmamanager/de opdrachtgever, de directie en/of het bestuur te informeren en betrekken;
 • Je hebt een relevant netwerk, kennis en ervaring op het gebied van de Omgevingswet.
 • Je hebt ruimte ervaring met het organiseren en regisseren van complexe participatieprocessen
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met visietrajecten en de vertaling naar strategie of uitvoeringsagenda’s in het ruimtelijk domein;
 • Je bent in staat om heel snel vanuit de basis die er nu ligt (qua inhoud, proces en projectorganisatie) voort te bouwen op de ingeslagen richting;
 • In houding en gedrag ben je een voorbeeld en ambassadeur voor een nieuwe manier van werken, in de geest van de Omgevingswet;
 • Voor de betrokken medewerkers fungeer je als sparringpartner en verbinder;
 • Je hebt kennis van en inzicht in de taakvelden van het brede fysieke en sociale domein en (digitale) dienstverlening;
 • Je hebt een resultaatgerichte en samenwerkingsgerichte instelling;
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid en kan goed kan omgaan met belangentegenstellingen.

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever (dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als senior procesmanager of programmadirecteur bij de overheid (100.000+ gemeente of provincie) op het gebied van integrale beleidsontwikkeling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op wo master niveau in de richting van Bestuurskunde, Planologie, Organisatiekunde, Gebiedsontwikkeling, Bouwkunde (stedenbouw) (10 punten)
4. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als senior procesmanager of programmadirecteur bij de overheid  (100.000+ gemeente of provincie) op het gebied van integrale beleidsontwikkeling (sociaal, economie, fysiek), (35 punten).
5. Aantoonbare werkervaring in afgelopen 5 jaar met vertaling van een stadsvisie naar een ruimtelijke strategie en/of uitvoeringsprogramma’s in een politieke bestuurlijke omgeving (maak dit concreet met minimaal 1 voorbeeld)  (35 punten).
6. Aantoonbare ervaring in afgelopen 5 jaar met de combinatie van integrale visieontwikkeling en organisatieontwikkeling (maak dit concreet met minimaal 1 voorbeeld) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de genoemde eisen.

Onderdeel van de selectiegesprekken is het bespreken van een eerste voorstel waarin de kandidaat aangeeft op welke wijze hij/zij komt tot een gedegen plan van aanpak. Hierover volgt nadere informatie voorafgaand aan het gesprek.

Indien nodig worden daarna de opgegeven referenties benaderd voor informatie

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 14. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 24 tot 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.