Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-28

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken bijna 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen. 
Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek.
En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.
OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien.
Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Nederland zit midden in de energietransitie. Allemaal proberen we ons steentje bij te dragen, van aardgasvrije wijken tot elektrische mobiliteit. Maar alles wat niet verbruikt wordt hoeft ook niet opgewekt te worden en zal dus ook geen uitstoot hebben van CO2 en schadelijke stoffen. De omgevingsdiensten in Nederland zien toe op energiebesparing bij bedrijven. Het besparen van energie is voor bedrijven al een verplichting sinds 1993. Echter, ondanks meerdere aanscherpingsrondes, blijft het besparen van energie achter bij bedrijven en instellingen. Tegenwoordig hebben we het over controles op naleving van de Energiebesparende Maatregelen Lijsten (EML). In deze lijsten staat precies welke maatregelen per branche genomen moeten worden onder bepaalde condities (zoals combinatie energieverbruik en inzet huidige techniek). Onze toezichthouders zijn de afgelopen jaren steeds meer ingezet op het doorlichten van bedrijven, zeker na de invoering van de meldingsplicht in juli 2019 en een subsidie programma van het Rijk.

In 2021 heeft de provincie Noord Holland samen met de vier Omgevingsdiensten het energiebesparingsakkoord (EBA) ontwikkeld. Het akkoord bestaat uit versterking van toezicht en handhaving op de naleving van de EML. Gemeenten die zich hierbij hebben aangesloten krijgen voor de komende 4 jaar extra middelen van de provincie. Deze gelden zijn bestemd voor enerzijds stimulering en anderzijds de werkelijke controles op EML.

De periode waarover subsidie wordt toegekend voor deze inspanningen op duurzaamheid bestrijkt 4 jaar. En hoewel we beseffen dat het werk daarna zeker nog niet klaar zal zijn, kunnen we vooralsnog hier geen medewerker vast voor aanstellen. Omdat we verwachten dat hier structureel werk uit voort zal vloeien is gekozen voor een constructie waarbij de OD NHN  en de medewerker de mogelijkheid hebben om vanaf 1 jaar werkverband, alsnog een dienstverband aan te gaan.

Taken en omschrijving

 • Het secuur bijhouden van de projectadministratie in Excel en ons zaaksysteem (bijhouden welke bedrijven mee doen aan stimuleringsprogramma’s, het bijhouden van de juiste inspectietermijnen, het bijhouden van de voortgang, bijhouden van afspraken in plannen van aanpak en op verzoek leveren van overzichten).
 • Het afstemmen met collega’s van betrokken afdelingen bij het uitvoeren van het EBA in samenhang met de reguliere uitvoeringsprogramma voor milieutoezicht.
 • Signaleren en corrigeren van onregelmatigheden en foutieve invoeringen in de diverse data sets (dubbelingen, tegenstrijdigheden).
 • Het periodiek aanleveren van uit het toezicht verkregen data en informatie over de voortgang en resultaten richting Provincie en onze opdrachtgevers.
 • ondersteunt de projectleider en teammanager op operationeel niveau en adviseert bij de proces analyse van het uitgevoerde werk binnen het taakveld
 • Ziet en benut kansen om werkprocessen te verbeteren

Vereisten/Knock-out criteria 
1.  Een afgeronde opleiding op minimaal mbo+ niveau;
2.  Aantoonbare ervaring met en handigheid in het werken met datasets;
3.  Aantoonbare ervaring als projectmedewerker;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4.  Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheer van databases (of grote Excellijsten) en de verwerking van gegevens (25 punten);
6. Uiterlijk 1 april beschikbaar (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectmedewerker (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met ArcGis, beheren en programmeren (10 punten);
9. Kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na 52 weken inhuur zonder verdere kosten vanuit kandidaat of achterliggende inschrijver in dienst te treden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (10 punten).

Competenties

 • Analytisch
 • Nauwkeurig
 • Helicopterview
 • Pragmatisch
 • Proactief
 • Doorzetter
 • Samenwerken
 • Communicatief vaardig in woord en schrift

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de Cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de Cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek.
De opdrachtgever beoordeelt de Cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke / vergelijkbare opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke / vergelijkbare organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek.
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.