Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-13

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. We zorgen vanuit onze teams met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor o.a. waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. En we geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Opdracht
Het team Projectmedewerkers Leefomgeving (PML) is op zoek naar een nieuwe collega die in staat is om pro-actief bij te dragen aan onze missie: “team PML zorgt voor soepele processen in projecten en programma’s en verbindt de mensen binnen het project/programma en met hun omgeving”. Wil jij ook graag meewerken aan onze resultaten in de Utrechtse Leefomgeving?

Het Rijk heeft op 10 juni 2022 de startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gepubliceerd. Hiermee heeft het Rijk een eerste inzicht in de opgaven voor het landelijk gebied gegeven. In de startnotitie NPLG wordt ingegaan op vijf hoofdopgaven voor het landelijk gebied: water en bodem, natuur, stikstof, klimaat (incl. bodemdaling) en landbouw. De in de startnotitie genoemde opgaven zijn in een aantal brieven van het Kabinet op 25 november jl. gedeeltelijk verder ingevuld en zullen de komende tijd samen met de provincies verder worden geconcretiseerd. Deze opgaven vormen de kaders voor het op te stellen Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) waarvan de 1e versie in juni 2023 gereed moet zijn. Op basis van dit gebiedsprogramma kan aanspraak worden gemaakt op de bij het Rijk beschikbare gelden voor de transitie van het landelijk gebied.

Dit kan de provincie kan niet alleen. Hierbij hebben we het Rijk nodig en ook alle Utrechtse overheden, koepelorganisaties, branches en belangenbehartigers. Zij mogen wat van de provincie verwachten, maar de provincie verwacht ook het nodige van hen. Alleen samen kunnen we tot een effectieve en gedragen aanpak komen en de doelen bereiken.

Om dit mogelijk te maken is binnen de provincie Utrecht het programma voor de gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied (GGA-LG) ingericht met twee teams: het team Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) en het team Beleid en Uitvoering met elk hun eigen coördinator.

Jij gaat primair de gebiedsgerichte (externe) aanpak ondersteunen. Je werkt daarin nauw samen met de projectmedewerker die meewerkt bij het team Beleid en Uitvoering. Een derde projectmedewerker maakt jullie ‘team’ compleet. Zij kan jullie ondersteunen in ook meer praktische zaken. In die gevallen geef je deze ‘backofficer’ concrete werkinstructies.

Jij gaat je vooral bezighouden met de volgende werkzaamheden:

 • Inhoudelijke ondersteuning van de Coördinator Gebiedscoördinatoren.
 • Overleggen (maken van verslagen, opstellen agenda’s, bijhouden actielijst):
 • – GGA overleg
 • – Klankbordgroep Provinciaal Gebiedsprogramma
 • Voorbereiden en ondersteunen bij de communicatie: o.a. webinars, nieuwsberichten intranet plaatsen.
 • Ondersteunen van de financiën: werkinstructies Backoffice tav van verwerken facturen, opdrachten aanmaken (verplichtingen, aanbestedingen); zelfstandig analyseren en signaleren acties.
 • Incidentele ondersteuning coördinatoren bij events e.d. , al dan niet in duoschap met Backoffice.

Werkinstructies aan de Backoffice richten zich bijvoorbeeld op:

 • plannen van afspraken met meerdere (externe) personen.
 • bijhouden @GGA-LG; vertaling naar vervolgacties.
 • voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten: o.a. locatie, uitnodiging / aankondiging, draaiboek.

Bovenstaande vraagt een zelfstandige manier van werken, creativiteit en flexibiliteit van jou als  projectmedewerker. Jij bent de ruggensteun van de coördinator GGA en in het algemeen spin in het web van de GGA.  

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op mbo niveau 4 niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met het werken in een programma- en projectenomgeving op het gebied van gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied/stikstofaanpak;
3. Aantoonbare werkervaring met het werken binnen een overheidsorganisatie;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (15 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als projectmedewerker/programmasecretaris, op het gebied van gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied/stikstofaanpak) (25 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectmedewerker/programmasecretaris binnen de overheid (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met MS Office, MS-Teams, Sharepoint en een Content Management Systeem (15 punten);
8. Uurtarief maximaal €85,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Overige kenmerken van gevraagd profiel

Vakmatige vaardigheden

 • Je bent zowel schriftelijk als mondeling vaardig in je communicatie. Je hebt een makkelijke pen en kunt eenvoudige teksten schrijven.

Functiewensen/persoonlijkheden

 • Je bent klantgericht en legt makkelijk verbinding met en tussen verschillende mensen en organisaties/organisatieonderdelen.
 • Ook ben je ondernemend, resultaatgericht en taakvolwassen; je ‘ziet’ het werk dat gedaan moet worden en je bent zelfstandig in de uitvoering, zonder daarbij de verbinding met de omgeving en de betrokkenen uit het oog te verliezen.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en daarbij flexibel waar nodig. Je raakt niet snel van slag als dingen anders lopen dan verwacht.
 • Je weet snel inzicht te verkrijgen in welke aanpak nodig is om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Bovenal ben je iemand met een sterke persoonlijke motivatie en drive om samen met het programmateam tot een succesvolle uitvoering van onze opgave te komen!

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja (deels)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 18 april 2023 of woensdag 19 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 17 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 12 april 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden woensdag 12 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 14 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.