Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-27

Organisatie
Onze gemeente telt meer dan 110.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in Groene Hart. Met als missie voor alle bewoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en duurzaamheid als basis voor sociaal en ruimtelijk beleid, werken ruim 900 medewerkers dagelijks aan toonaangevende dienstverlening en resultaten. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen is hierbij kenmerkend voor de werkwijze van Alphen aan den Rijn.

We meebewegen mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en vernieuwen continu. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.


Wat speelt
Per 1 januari 2024 wil de gemeente Alphen aan den Rijn voldoende, kwalitatief goede en voor de gemeente betaalbare jeugd- en gezinshulp realiseren. Jeugd- en gezinshulp die dichtbij geboden wordt, resultaatgericht is en passend bij de hulpvraag. Hiertoe wordt een sterke lokale basis ingericht met een stevige vervlechting tussen de verschillende onderdelen binnen het sociale domein (basisvoorzieningen, preventie, kinderopvang, onderwijs, WMO). De stichting is tevens de ‘toegang’ tot specialistische jeugdhulp door deze nabij en flexibel in te zetten, wanneer dat nodig is.  Per 1 januari koopt de gemeente Alphen de gespecialiseerde jeugdhulp lokaal in (Open House). Op dit moment vinden de voorbereidingen daartoe plaats. De gemeente wil stevig sturen op prestatie en resultaat.

De opdracht
Langs een drietal lijnen wordt de inrichting van de jeugdhulp vanaf 1 januari 2024 ingericht. Daarnaast speelt de transitie om vanuit de huidige naar de nieuwe situatie te komen. De inzet is om kinderen en gezinnen die hulp ontvangen zo min mogelijk last te laten hebben van de overgang.

De drie lijnen zijn: de oprichting van de gezins- en jeugdhulporganisatie; de inkoop en contractering van gespecialiseerde jeugdhulp; de inrichting van de backoffice functie ten behoeve van met name facturering, gegevensverwerking en andere administratief processen.

Om tot het gewenste resultaat te komen is extra ondersteuning nodig om de benodigde voorbereidingen af te ronden. Het betreft hierbij in eerste instantie de opdracht aan de gezins-en jeugdhulporganisatie, het opstellen van de overeenkomst en het uitwerken van de verschillende aspecten daarin zoals

 • Monitoring en verantwoording (indicatoren)
 • Voortgangsrapportages
 • Bezwaar en beroep
 • Klachtenregeling
 • PGB
 • Kwaliteitskader
 • Risicodossier
 • Controle en materiele controle
 • Aanpassen mandaten, verordening, verwerkersovereenkomsten

Daarnaast vraagt de overgang (communicatie, dossiers, lopende afspraken tussen organisaties etc..) de nodige aandacht. In de maanden juli en augustus is inzet benodigd bij de toetsing van aanbieders nodig die zich aangemeld hebben ihk van de openhouse procedure.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur of projectleider binnen het sociaal domein (bij voorkeur jeugdhulp) bij een gemeente, kennis en ervaring met opdrachtverlening, aanbesteding en inkoop binnen het sociaal domein (bij voorkeur ook jeugdhulp);
2. Een maximaal uurtarief €90,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- en werkverkeer;
3. Aantoonbare werkervaring met aanbestedings- en inkooptrajecten binnen het sociaal domein;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsadviseur of projectleider op het gebied van (jeugd)hulpverlening (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met opdrachtverlening, aanbestedings- en inkooptrajecten met betrekking tot bij voorkeur jeugdhulp (35 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 17 juli 2023 voor tenminste 28 uur per week (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent breed ingevoerd op de verschillende beleidsmatige, governance en inrichtingsaspecten met betrekking tot de jeugdhulp. Je weet zelfstandig, snel en efficiënt werkzaamheden in dat verband op te pakken en af te ronden. Je bent ‘bestuurlijk’ sensitief, teamspeler en communicatief vaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op ervaring en competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (duo inschrijving is mogelijk).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
is hybride werken mogelijk? Ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden na afloop van de reactietermijn zo spoedig mogelijk gepland. De kandidaten die worden uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 29 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 23 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 26 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 28 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 januari 2024, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.