Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-20

Organisatie
In regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU) werken 5 gemeenten intensief samen op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. We kopen alle jeugdhulp samen in en (een steeds groter deel van) de Wmo-ondersteuning. Bovendien hebben we de verstrekking van uitkeringen i.h.k.v. de Participatiewet en de begeleiding bij re-integratie naar werk belegd bij een gezamenlijke sociale dienst.

Ook op het gebied van doelgroepenvervoer en leerplicht werken we samen en in de samenwerking met de zorgverzekeraars.

Omdat regio ZOU als netwerkorganisatie geen rechtspersoonlijkheid heeft, wordt het inhuurcontract altijd aangegaan door één van de 5 deelnemende gemeenten. In dit geval gemeente Wijk bij Duurstede. Deze gemeente beheert het contract, betaalt de facturen en regelt een account.

Opdracht
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) maken zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten afspraken over te bereiken doelen in de komende jaren. IZA heeft overlap en raakvlakken met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Via het GALA en de bijbehorende financiering kunnen gemeenten aan de slag met integraal preventief gezondheidsbeleid in brede zin.

Al deze akkoorden zijn bedoeld voor het betaalbaar, werkbaar en toegankelijk houden van de zorg en ze sluiten aan bij VNG propositie Winst van het Sociaal Domein.

Betrokken partijen onderschrijven de beweging van cure naar care en van individuele zorg naar collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde en vitale samenleving. Evenals de focus op positieve gezondheid in brede zin, met aandacht voor zowel de fysieke als de mentale als de welzijnscomponent. En het streven om de gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners te verkleinen.

De perspectieven van het medisch en sociaal domein laten echter ook verschillen zien. Vanuit het medisch domein wil men inzetten op de-medicaliseren en gemeenten zouden dan met de juiste voorzieningen en interventies (welzijn op recept) hieraan moeten bijdragen. Verder moeten verpleeghuizen en GGZ-instellingen inkrimpen, waardoor de wens van deze sectoren is om inwoners zolang mogelijk thuis te laten wonen met (uitgebreide) ondersteuning van onder meer gemeenten.  

Het is nodig om deze verschillende perspectieven bij elkaar te brengen, gezamenlijke doelen te formuleren en te bespreken wat de verschillende partijen daaraan bijdragen

Er loopt een proces om op niveau van de zorgkantoren tot een regiobeeld en een regioplan/koersplan te komen. Vervolgens dienen betrokken partijen (zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten) op Wmo-regioniveau afspraken te maken over de samenwerking en de te bereiken doelen. Op U16-niveau (en zorgkantoorniveau) zal voor het programma een governance structuur worden opgezet.

Er is een regionale opgave IZA opgesteld met een verdere uitwerking van taken, betrokken partijen en de planning.

De opdracht valt uiteen in 2 fasen:

Fase 1: maart – september (16 uur per week)

de regionale opgave IZA namens ZOU voorleggen voor akkoord aan de bestuurstafel ZOU en ter informatie met een raadsmemo sturen naar de 5 colleges;

optreden als regio-coördinator, incl voortgangsoverleg met de regio-coördinatoren van de regio’s West, Lekstroom en Utrecht-stad. Via dit overleg worden op U16 niveau ambtelijk de lijnen uitgezet en afgestemd met de zorgverzekeraar en evt VWS.

– optreden als trekker en voorzitter van ambtelijke werkgroep ter voorbereiding van de bestuurlijke overleggen in ZOU met zorgverzekeraar en zorgpartijen (regiegroep en breed netwerk ZOU Verbonden)

– adviseren van en afstemmen met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever (gouden driehoek).

– adviseren over de financiële mogelijkheden, m.n. het aanvragen van middelen voor een transformatieopgave en / of de brede SPUKuitkering IZA.

Fase 2: september – december (8 tot 12 uur per week)

-komen tot goede, d.w.z. uitvoerbare en gedragen, afspraken tussen de ZOU-gemeenten, de zorgverzekeraar en zorgpartijen. Hierin mee te nemen wat er al ligt aan samenwerkingsafspraken met de zorgverzekeraars.

-zorgen voor een verantwoorde financiële onderbouwing en verdeling van lasten voor de gemaakte afspraken.

-opstellen van een uitvoeringsplan als kader voor de 5 gemeenten

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij of in opdracht van een overheidsorganisatie;
2. Aantoonbare werkervaring als projectmanager binnen het sociaal domein;
3. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij, of in opdracht van een overheidsorganisatie (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring  als projectmanager binnen het sociaal domein (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met- en/of kennis van gezondheidsbeleid en/of IZA (15 punten)
7. Maximum uurtarief van €110,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten).
8. Bekendheid met de U16 en/of regio Zuid-Oost Utrecht (blijkend uit werkervaring of een korte toelichting) (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg
Is hybride werken mogelijk:  ja deels, in overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 24 maart 2023 (in de ochtend). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 17 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 20 maar 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 21 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

8 tot 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.