Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-03

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei. Je voert de regie op de samenwerking tussen provincie en gemeenten binnen de cultuurregio Utrecht (CRU). In die rol ben je een spil tussen de samenwerkende partijen (de provincie en Utrechtse gemeenten), de kerngroep (provincie, gemeente Utrecht en Amersfoort), maar ook het rijk, de Raad voor Cultuur en andere spelers (G4, cultuurfondsen). Je vormt samen met de coördinator gemeenten het projectteam van de CRU waarvandaan je zorg draagt voor de organisatie van de overlegstructuur, de opstelling en uitvoering van de agenda van de CRU en de lobby richting het Rijk. De regisseur stemt inhoudelijk met de regiegroep en projectgroep de lobbyonderwerpen richting het rijk af. De regisseur is (technisch) voorzitter van de verschillende overleggen en coördineert inhoudelijk op de verschillende werkgroepen en thema’s van de Utrechtse gemeenten.  Daarnaast signaleert de regisseur kansen op landelijk en regionaal gebied en positioneert de CRU in het landelijke cultuurbeleid. Ook agendeert de regisseur uitdagingen en ontwikkelingen binnen de CRU en richting het ministerie en initieert regionale projecten.

Omdat het van belang is dat de regisseur een blik van buiten meebrengt en niet is gelieerd aan één van de overheden is deze functie belegd bij een onafhankelijke derde. Deze regisseur wordt aangesteld door de provincie Utrecht namens de kerngroep van de CRU (provincie, gemeente Utrecht en Amersfoort) en werkt onder verantwoordelijkheid van de provincie.

Opdracht

 • Inhoudelijke voorbereiding van de regiegroep en de projectgroep, als ook het voorzitterschap;
 • Verantwoordelijk voor planning, stukkenstroom, en agenda’s van Bestuurlijk Overleg, regiegroep en projectgroep. Dit doe je in nauwe samenwerking met de coördinator gemeenten;
 • Verantwoordelijk voor coördinatie en afstemming tussen diverse werkgroepen; Verantwoordelijk voor afstemming tussen CRU en G4;
 • Aanspreekpunt CRU voor OCW, Raad voor Cultuur en andere landelijke en regionale gremia (gemeenten hebben richting OCW ook eigen lijnen lopen);
 • Lid stedelijke regio-overleg van OCW en verantwoordelijk voor afstemming met CRU;
 • Lid redactiecommissie stedelijke regio-overleg van OCW;
 • Lid werkgroep programmatische samenwerking OCW;
 • Contactpersoon CRU voor pilot publieksonderzoek van Utrecht Marketing en OCW;
 • Verantwoordelijk voor overzicht landelijk beleid en landelijke ontwikkelingen;
 • Verantwoordelijk voor input van CRU ten aanzien van landelijke politiek.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van cultuur;
2. Minimaal 5 projecten/opdrachten of 2 jaar ervaring bij of voor een provinciale overheid en/of gemeente op het gebied van cultuur;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van overleg op landelijk niveau op het gebied van cultuur zoals met OCW, adviesraden, fondsen;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring en/of 3 uitgevoerde projecten of met een regierol op cultuurgebied;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 7 projecten/opdrachten of 4 jaar ervaring bij of voor een provinciale overheid en/of gemeente op het gebied van cultuur (30 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring en/of 6 uitgevoerde projecten of met een regierol op cultuurgebied (25 punten);
7. Werkervaring op landelijk niveau op het gebied van cultuur (OCW, adviesraden, fondsen)(15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met cultuur lobby(10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als voorzitter van samenwerkingsverbanden (10 punten);
10. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in een regierol (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Strategische vermogen;
 • Verbindend;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Netwerkvaardigheid;
 • Organisatiesensitief.
 • Besluitvaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 4 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 28 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 29 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 4 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 tot 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.