Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-17

Organisatie
De afdeling Jeugd en Bijzondere Zorg is onderdeel van de eenheid Dienstverlening en Activering van de Samenwerkingsorganisatie (SWO). Voor zowel gemeente Hoogeveen als voor gemeente De Wolden leveren we maatwerk. Werken bij de SWO is een prachtige kans om je werkveld te verbreden en ervaring op te doen bij zowel een stedelijke als een landelijke gemeente.

Opdracht
Als casusregisseur heb je de regie op de uitvoering van het plan van aanpak van betrokken hulpverlening. Je organiseert de operationele samenwerking rond een zorgvraag van een jeugdige, gezin of inwoner. Dit doe je door met alle betrokken professionals die daadwerkelijk contact met een jeugdige/gezin hebben het plan uit te voeren. Als casusregisseur kan je opschalen naar procesregisseur als je vastloopt in de uitvoering. Groot deel van jouw werk bestaat uit direct klantcontact.

Procesregie kan worden ingezet c.q. erbij gehaald vanuit alle vormen van casusregie, wanneer de hulp om wat reden dan ook stagneert of ten behoeve van herstel van veiligheid, wegnemen van escalaties en/of maatschappelijke onrust. Als procesregisseur beweeg je op tactisch niveau en geef je leiding aan het proces van (organisatie en domein overstijgende) samenwerking. Je faciliteert samenwerking, afstemming en monitoring tussen alle betrokkenen en schaalt op naar het management van betrokken instelling, wethouder of burgemeester, indien nodig.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat er stevige regie gevoerd wordt in complexe casuïstiek. We willen dat onze inwoners passende en samenhangende hulp krijgen met als doel dat ze uiteindelijk (waar mogelijk) zelfstandig verder kunnen.

Wat vragen wij
Jij bent iemand die procesmatig werkt en snel stappen durft te zetten. Je overziet een situatie en creëert makkelijk het overzicht. Zo kun jij snel actie ondernemen of een taak uit laten voeren door een collega. Je bent scherp op de inhoud en de afspraak en denkt vanuit verbinding. Wij zijn op zoek naar iemand met een stevige persoonlijkheid, die in staat is om situaties goed te doorgronden en met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als consulent/regisseur binnen het sociaal domein;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;  
3. In het bezit van een eigen auto;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde training/cursus op gebied van sociaal domein (15 punten);
5. In het bezit van een SKJ-Registratie (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met multi probleem casuïstiek (40 punten);
7. Aantoonbare kennis van een gemeentelijke organisatie / sociaal domein (20 punten);
8. Kennis van de methode Signs of Safety (10 punten);
9. Maximaal tarief bedraagt € 84,00 inclusief reiskosten woon- werkverkeer en inclusief Fee Flextender (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Ondernemend/proactief;
– Doortastend;
– Omgevingsbewustzijn;
– Communicatief sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Wij verwachten dat je minimaal 3 dagen per week fysiek aanwezig bent.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 19 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 18 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
  • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 16 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 17 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot en met donderdag 18 januari 2024 om 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

11 maanden, 32 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.