Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-03

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een professional die tijdelijk ons kan versterken in de uitvoering van de rol als secretaris van de externe, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie zodat de rechtsbescherming van onze inwoners gewaarborgd blijft. De secretaris vormt het aanspreekpunt voor de leden van de externe, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, onze inwoners en de ambtelijke organisatie. De bezwaarschriftencommissie behandelt bezwaarschriften op een zeer breed terrein: ruimtelijke ordening, algemeen bestuursrecht, vergunning & handhaving, subsidies, de Woo, de AVG, het sociaal domein, horeca & evenementen etc. De bezwaarschriftencommissie houdt circa eens in de maand een hoorzitting. Deze hoorzittingen zijn gepland op de dinsdag- of woensdagavond. Je vervult daarbij de rol van secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Je ondersteunt de commissievoorzitter en commissieleden op een proactieve en professionele wijze zowel procedureel als inhoudelijk. De bezwaarschriftencommissie brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

De werkzaamheden van de secretaris bestaan voornamelijk uit:

 • het op orde brengen van het dossier;
 • als onafhankelijk gesprekspartner pre-mediationgesprekken voeren met bezwaarmaker(s) en vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en hiervan waar nodig verslag opstellen;
 • voorbereiden van de hoorzitting (ontvangstbevestiging sturen, ontvankelijkheid toetsen, inplannen zittingen, uitnodigingen zittingen versturen etc.);
 • optreden als secretaris tijdens de zitting van de (externe onafhankelijke) bezwaarschriftencommissie (gemiddeld 1x per maand op dinsdag- of woensdagavond);
 • notuleren van de hoorzittingen en deelnemen aan de beraadslaging van de bezwaarschriftencommissie;
 • bewaken van termijnen waarbinnen bezwaarschriften moeten worden afgehandeld;
 • het opstellen van een concept advies van de bezwaarschriftencommissie en dit in verdere afstemming met de bezwaarschriftencommissie tot een definitief advies maken;
 • het in overleg met de bezwaarschriftencommissie opstellen van een jaarverslag.

Je bent mede verantwoordelijk voor een adequaat en efficiënt verloop van de ‘bezwaarschriftenstroom’ en houdt de termijnen van jouw zaken in de gaten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen de gemeentelijke overheid op het gebied van (algemeen) bestuursrecht;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de gemeentelijke overheid als secretaris van de bezwaarschriftencommissie en/of binnen de rechterlijke macht op het gebied van bestuursrecht;
2023;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau richting rechten (Staats- en bestuursrecht);

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als jurist binnen de overheid, dan wel de rechtspraak op het gebied van bestuursrecht (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het werken met de systemen e-suite (huidig) en Decos (per 1 juni 2023), doch in ieder geval met systemen voor zaakgericht werken (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van een vergelijkbare opdracht in een gemeente met een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie in de afgelopen 3 jaar (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met premediation in de afgelopen 3 jaar (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Wij zoeken een jurist die verantwoordelijkheid durft te nemen en afspraken nakomt. Je denkt in pragmatische oplossingen en niet in problemen en werkt vanuit een open en positieve grondhouding. Daarbij ben je je bewust van je omgeving: zowel binnen als buiten de organisatie. Je beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit .Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op je vakgebied en helpt mee deze toe te passen in het eigen werkveld. Je beschikt over de nodige overtuigingskrachten en een goed analytisch en organiserend vermogen. Daarnaast communiceer je intern en extern uitstekend in heldere taal zowel schriftelijk als mondeling.

Je past onze kernwaarden zelf toe en je bent in woord in staat om anderen hierop aan te spreken:

Je toont eigenaarschap:

 • Geeft en neemt verantwoordelijkheid;
 • Komt afspraken na;

Je bent eigentijds en vernieuwend:

 • Is lerend, omarmt veranderingen en gaat vooruit;
 • Denkt in mogelijkheden;

Je werkt inclusief:

 • Werkt samen;
 • Praat met en niet over medewerkers.

Je bent professioneel:

 • voorbereiding is 90% van het succes;
 • Rondt af wat is begonnen;

Je bent benaderbaar:

 • Waardeert en spreekt aan;
 • Luistert en verwelkomt meningen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 15 tot 20 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.