Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-06

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.
De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  
Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
Het team Vergunningen, Archeologie en Monumentenzorg bestaat uit drie onderdelen:

 1. Wabo-vergunningen
 2. Vergunningen APV en Bijzondere wetten
 3. Archeologie en Monumentenzorg

Op dit moment wordt – mede met het oog op de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de teamformatie uitgewerkt. Met het oog hierop en mede vanwege de aanstaande pensionering van de huidige secretaris, wordt eerst ingezet op inhuur.
In het kader van het goed neerzetten van de opgave onder de Omgevingswet, zijn wij op zoek naar een zeer ervaren secretaris voor Welstand en Monumenten, met ook ruime ervaring op het gebied van monumentenadvisering.

De functie kenmerkt zich door de diversiteit aan werkzaamheden, de nadruk ligt op:

 1. Het voorbereiden en opstellen van de agenda voor commissievergaderingen, inclusief publicatie (waaronder de voor de commissie relevante stukken van een plan apart zetten voor presentatie, bekijken plannen, controle beschermde waarden en welstandsniveaus, nagaan of aanvrager zijn/haar plan wil toelichten, inschatten behandeltijd, vaststellen behandeling in monumenten/welstandskamer en opstellen totaallijst plannen en agenda);
 2. Ambtelijke ondersteuning geven tijdens de commissievergaderingen (onder andere: stukken presenteren en waar nodig uitleg geven), notuleren, het concept-verslag uitwerken en opstellen;
 3. Definitief maken van het verslag aan de hand van op- en aanmerkingen commissie en zorgen dat het definitieve verslag tijdig wordt vastgesteld en gepubliceerd. Tevens het verslag zo nodig verwerken (onder andere richting de plantoetsers);
 4. Bijhouden van aanwezigheidsregistratie en controle facturen van de commissie;
 5. Waar nodig de verbinding leggen tussen ambtenaren en de commissie;

Daarnaast ook:

 1. Oplossingsgericht/informeel (voor-)overleg voeren binnen de organisatie en met aanvragers/ontwerpers (particulieren, bedrijven, gemeente, etc.);
 2. Gewenste rapportages maken;
 3. Samen met de casemanager actief bijdragen aan en bijwonen van overleg met de wethouder en de bestuurlijke besluitvorming begeleiden;
 4. Proactief voorstellen doen voor proces- en beleidsverbeteringen (onder andere de Welstandsnota) en deze in samenwerking met de collega’s doorvoeren;
 5. Jurisprudentie bijhouden en een bijdrage leveren aan implementatie van nieuwe wetgeving;
 6. Met betrekking tot gebouwde monumenten ben je de adviseur voor de casemanager bij conceptaanvragen en formele aanvragen;
 7. Waar nodig geef je voorlichting zowel intern aan collega’s en extern aan eigenaren, architecten en aannemers over de monumentale waarden en verbouwingsmogelijkheden en eventuele financieringsmogelijkheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde vakopleiding/vakcertificaten (bijvoorbeeld:  welstand juridisch bekeken, erfgoed in de omgevingswet) op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als secretaris van de commissie Welstand en Monumenten of de commissie Ruimtelijke Kwaliteit bij een gemeente;
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzaamheid en monumenten;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als secretaris van de commissie van welstand en monumenten (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van advisering m.b.t. gebouwde monumenten (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzaamheid en monumenten (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in 1ste lijnsadvisering (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

 • Nauwkeurig;
 • Verantwoordelijk;
 • Analytische vermogen;
 • Klant-, kwaliteits- én omgevingsgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie zal worden ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.