Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-01-16

Organisatie ZonMw
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Wij werken op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk aan een zo goed mogelijke gezondheid van mensen in Nederland. We stimuleren en financieren onderzoek, ontwikkeling en implementatie. De hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zie ook onze site www.zonmw.nl. We zijn centraal gelegen in Den Haag, werken in een modern kantoorgebouw en zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Het programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) maakt deel uit van het gelijknamige cluster van ZonMw. Het programma DO levert waardevolle en hoogwaardige kennis op die zowel wetenschappelijk als maatschappelijk van belang is. Het programma DO wil bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg tegen aanvaardbare kosten voor de samenleving. Door het financieren van onderzoek genereert het programma DO kennis voor de zorgpraktijk over de effectiviteit en kosten van interventies. De onderzochte interventies behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)-zorgpakket of kunnen daar in de toekomst tot gaan behoren. Het programma DO waarborgt de relevantie en kwaliteit van de onderzoeksprojecten en stuurt op het versnellen van de uitvoering van studies. Het is daarnaast belangrijk dat de ontwikkelde kennis in de zorgpraktijk wordt gebruikt. Daarom wordt kennisbenutting actief gestimuleerd.

Periodiek wordt het programma DO geëvalueerd. De vorige evaluatie (2006-2017) dient als referentiekader voor deze evaluatie. De nieuwe evaluatieperiode loopt van 1 januari 2018 tot 1 oktober 2023. Hierin vallen projecten die afgerond of gestart zijn in deze periode. Het doel van de evaluatie is om het programma, na de periode 2022-2026, zowel qua inhoud als inrichting te kunnen bijsturen. Dit zal zich praktisch vertalen in de nieuwe programmatekst voor het volgende programma. De hoofdvraag van de evaluatie is of DO op koers is om de programmadoelstellingen te behalen. Hierbij gaat het om product- en procesevaluatie. De evaluatievragen die hierbij gesteld worden zijn:

 • Wat zijn de opbrengsten van projecten die afgerond en lopend zijn in periode 2018-2023?
 • Wat is de invloed van de veranderingen in de koers van het programma afgelopen periode, voornamelijk de focus op stakeholders en implementatie zoals omschreven in de programmatekst 2022-2026?
 • Wat is er gedaan met de aanbevelingen uit de vorige evaluatie?

Als vertrekpunt dienen o.a.: de evaluatie taakopdracht (MOP), aanbevelingen uit de externe evaluatie DO 2006-2017, programmateksten (2013-2015; 2016-2018; 2019-2021; 2022-2026), en beschikbare kennis en inzichten bij ZonMw.

Opdracht
ZonMw heeft samen met de programmacommissie DO een extern bureau, TwynstraGudde, geselecteerd voor het uitvoeren van de evaluatie 2018-2023. TwynstraGudde wordt begeleid door een externe evaluatiecommissie van ongeveer 7 personen. Voor deze externe evaluatiecommissie zijn we op zoek naar een onafhankelijke secretaris.

In de functie van externe secretaris ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het proces en ben je contactpersoon en spil in het web voor alle betrokken partijen (externe evaluatie commissie, het DO programmateam en externe bureau). Met het programmateam, vindt met name afstemming plaats over de evaluatie taakopdracht, aan te leveren documentatie vanuit het programma en de voortgang van het proces. De contactpersoon hiervoor is Marleen Jansen (senior programmamanager DO).

Concreet vallen onder de rol van externe secretaris van de evaluatiecommissie de volgende werkzaamheden

 • Coördinatie van het gehele evaluatieproces en hierbij de betrokken partijen aansturen;
 • Ondersteuning van de externe evaluatiecommissie, waaronder voorbereiding, verslaglegging en opvolging van vergaderingen, in samenspraak met de voorzitter;
 • Indien de evaluatiecommissie daartoe besluit, aanvullend informatie verzamelen. Bijvoorbeeld bijeenkomsten of gesprekken organiseren en deze vastleggen, of documenten raadplegen.
 • Contactpersoon zijn voor het externe bureau;
 • Afstemming met en ondersteuning van medewerkers Doelmatigheidsprogramma m.b.t. aan te leveren documentatie;
 • Het opstellen van het evaluatieoordeel van de externe evaluatiecommissie in een rapport dat door de commissie wordt vastgesteld. Het beschrijven van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen die in de evaluatiecommissie geformuleerd worden. De commissie zal hiervoor de bevindingen vanuit het externe bureau duiden en aanbevelingen voor het programma formuleren. Het eindrapport dient samen met de bevindingen van het externe bureau uiterlijk Q3 2024 te worden aangeboden aan VWS.

Gedurende de looptijd van de evaluatie, zal ZonMw bespreken met de secretaris of het ook wenselijk en haalbaar is dat de opdracht uitgebreid wordt tot het schrijven van de programmatekst van het vervolgprogramma voor DO.

 Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare kennis en aantoonbare werkervaring opgedaan in de (semi-)publieke sector op het terrein van de zorg als senior beleidsmedewerker;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Uurtarief maximaal € 108,50,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten);
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau, in de richting van geneeskunde, gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen(30 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met beleidsprocessen in de gezondheidszorg (20 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met programma- en projectmanagement in een (semi-)publieke organisatie op het terrein van de gezondheidszorg (20 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in het (strategisch) adviseren en in het opstellen van beleidsadviezen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt oog voor de grote lijn en bent in staat om strategische keuzes te maken;
 • Je bent bestuurlijk- en organisatiesensitief;
 • Je bent een verbinder tussen beleid, onderzoek en praktijk;
 • Je bent resultaatgericht en creatief denkend;
 • Je neemt initiatief;
 • Je hebt analytische vaardigheden;
 • Je hebt programma- en projectmanagementvaardigheden op complexe dossiers;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaandecriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek vindt online plaats en wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg bepaald.

Planning
De online gesprekken worden in overleg met de kandidaten gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op 22 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 15-01-2024 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 16-01-2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot 17-01-2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 4 tot 12 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.