Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-23

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Gooise Meren staat voor participatie van inwoners. Zij vindt de inbreng van de beide adviesraden op het gebied van het Sociaal Domeinbelangrijk en betrekt de raden vroegtijdig bij het opstellen van het beleid op het gebied van het Sociaal Domein. De beide adviesraden zoeken een secretaris voor in totaal 7 uur per week. Voor deze uitdagende functie zoeken de raden een flexibele verbinder.

De Adviesraad Werk en Inkomen (ARWI) vertegenwoordigt de inwoners die (tijdelijk) een beroep doen op inkomensondersteuning en geeft gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopend beleid dat hierop gericht is.

De Adviesraad Beraad Goois Meren adviseert het college van burgemeester en wethouders over het beleid op het gebied van jeugd, gezondheidszorg, inclusie en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De werkzaamheden/hoofdtaken en gunningscriteria komen overeen met de eisen gesteld aan de secretaris van de beide genoemde adviesraden.

Als secretaris van deze raden heb je de volgende hoofdtaken:

 1. Je stelt in overleg met de voorzitters de agenda voor de gemeente-vergaderingen op;
 2. Je zorgt voor verslagen/notulen van de overlegvergaderingen met de gemeente (per raad 6x per jaar), voor het Beraad notuleer je ook de interne vergaderingen;
 3. Je verzorgt de in- en externe communicatie/correspondentie van de Adviesraden;
 4. Je schrijft een voorzet voor de adviezen en bewaakt de route en afhandeling van de adviesaanvragen;
 5. Je schrijft een voorzet voor de jaarlijkse begroting en het jaarverslag;
 6. Je beheert de digitale werkomgevingen van de adviesraden (Facebook, website en intranet) en zorgt voor archivering van de stukken op de intranetsite;
 7. Je regelt de (voortgang van) ingediende declaraties en het opstellen van financiële overzichten;
 8. Je assisteert bij het organiseren van bijeenkomsten/activiteiten van de raden;
 9. Je coördineert (indien gevraagd of nodig) het contact en de communicatie met de Tweede Schil (dit laatste is met name voor de ARWI).

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Secretaris.

Gunningscriteria (weging)
3. Aantoonbare werkervaring met het samenwerken tussen verschillende partijen waarbij de professional een verbindende rol had (maak dit concreet met minimaal één voorbeeld inclusief de rol van de professional) (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring en kennis als Secretaris van bestuurlijke verhoudingen binnen een gemeente (maak dit aantoonbaar met minimaal één voorbeeld) (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het notuleren tijdens vergaderingen en het bewaken van de te nemen acties (beschrijf dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een advies in samenwerking met een Adviesraad (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het digitaal archiveren van informatie (beschrijf dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent een empathische, veelzijdige ondersteuner die houdt van boeiende en afwisselende werkzaamheden;
 • Je houdt ervan om in oplossingen te denken en om samen te werken. Je bent doelgericht en hebt goede sociale vaardigheden en je bent graag ‘de spin in het web van het regelwerk’;
 • Je bent in staat de juiste prioriteiten te stellen en belangrijke actiepunten uit een vergadering vast te leggen en de voortgang te bewaken;
 • Je bent een verbinder en kunt je goed verplaatsen in de diverse partijen.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, Gemiddeld 7 uren per week uur, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.