Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-14

Organisatie

Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere partners.

Goedopweg is gehuisvest bij de Provincie Utrecht, en o.a. de inhuur uitvragen en andere inkooptrajecten van Goedopweg verlopen via de provincie. De provincie streeft ernaar een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving.

Wat wij doen: samen werken aan bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit

Regio Utrecht is hét trefpunt van ons land. Zorgeloze mobiliteit in 2050 voor alles en iedereen is onze grote ambitie. Daarom werken rijks- en regionale overheden zelf en gezamenlijk aan het bereikbaar en leefbaar houden van de regio en zetten we erop in om iedere Utrechter emissieloos te laten reizen in 2050. Goedopweg richt zich daarbij vooral op kortetermijnoplossingen en projecten, met een sterke focus op gedragsbeïnvloeding en mobiliteitsmanagement. Daarbij gaat het vaak om nieuwere concepten zoals het beïnvloeden van reizigersgedrag, smart mobility oplossingen en het samenwerken met werkgevers en specifieke sectoren zoals de onderwijssector. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio en verduurzamen van de mobiliteit. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren hybride- en thuiswerken, en ov- en (e)fietsgebruik bij medewerkers.

Bij het stimuleren van ander reisgedrag werken we binnen Goedopweg met een onderverdeling in verschillende doelgroepen. Binnen het deelprogramma werkgevers- en integrale gebiedsgerichte benadering richten we ons op de doelgroep werkgevers. Hieronder vallen allerlei projecten en activiteiten die erop gericht zijn werkgevers en medewerkers te stimuleren om niet of minder vaak met de auto te reizen, bijvoorbeeld door thuis te werken als dat kan en meer gebruik te maken van de fiets, het OV en/of deelmobiliteit.

Om dit te bereiken onderscheiden we aantal verschillende, inmiddels beproefde werkwijzen: a) Het individueel ondersteunen van werkgevers om hun mobiliteitsbeleid (inclusief bijbehorende regelingen) te verduurzamen. Voor de doelgroep mkb werkgevers is een toegesneden aanpak ontwikkeld. b) Het gebieds- en branchegericht ondersteunen van gedeelde ambities van werkgevers, veelal in nauwe samenwerking met overheden, vervoerders en koepelorganisaties. c) Inzet van werkgeversbenaderingen voor zogenaamde specials, denk bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden d) Vervullen van een platformfunctie (online en offline) waar werkgevers relevante kennis en inzichten kunnen halen, ervaringen kunnen delen, inspiratie kunnen opdoen.

In onze regio hebben we besloten de ondersteuning van werkgevers verder te intensiveren en onze benadering op te schalen daarom zoeken wij een senior adviseur die direct van start kan gaan met het helpen van werkgevers in Utrecht met hun vragen rondom duurzame mobiliteit.

 

Opdracht
We zoeken een senior adviseur met ruime ervaring in het samenwerken met werkgevers in de regio Utrecht op het gebied van (het stimuleren van) duurzaam mobiliteitsbeleid. Je weet hoe je werkgevers in beweging krijgt. Als senior adviseur/coach overzie je zowel het vakinhoudelijke als het procesmatige speelveld goed, en je snapt wat er aan inhoudelijk advies, proces en activiteiten nodig is om werkgevers daadwerkelijk stappen te laten zetten richting (nog) duurzaam(er) mobiliteitsbeleid.

Je beschikt over de juiste interventie skills om werkgevers nog meer in beweging te krijgen en daardoor de relatie met werkgevers nog verder te versterken. Je maakt zoveel mogelijk concrete afspraken/deals met werkgevers of groepen werkgevers, en je ondersteunt en faciliteert hen indien gewenst om de beoogde resultaten te bereiken.

Ook beschik je over de capaciteiten om groepen werkgevers te enthousiasmeren en benodigde kennis op een begrijpbare manier te delen. Denk bijvoorbeeld aan het houden van presentaties, organiseren en geven van webinars.

Door nauw samen te werken met werkgevers signaleer je ook nieuwe thema’s die voor de verduurzaming van mobiliteit relevant zijn. Je draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe kennis of kennisdeling, of aan de ontwikkeling van nieuwe acties voor deze doelgroep. Hierbij heb je extra aandacht voor logistieke en branchegerichte problemen, uitdagingen en kansrijke oplossingen.

De kern van je taak is het uitbreiden van de relaties die Goedopweg heeft met werkgevers. Dit doe je door 1-op-1 ondersteuning te bieden aan reeds bij Goedopweg aangesloten werkgevers, als ook het aansluiten van nieuwe werkgevers Dit bereik je onder andere door het aanbieden en uitvoeren van een mobiliteitsscan en de andere tools waarover Goedopweg beschikt. Daarnaast vervul je deze rol in de gebiedsgerichte aanpakken van Goedopweg, waarin groepen bedrijven samen werken aan gedeelde ambities om de mobiliteit en bereikbaarheid duurzamer te maken. Smen met de gebiedsregisseurs ondersteun je de werkgevers hierin. Belangrijk onderdeel is ook het bijhouden van het relatiemanagementsysteem van Goedopweg.

Ook verwachten we van je dat je meewerkt aan het doorontwikkelen van de Goedopweg werkgeversbenadering. Dit gaat over zowel de inhoudelijke thema’s, als de gestructureerde aanpak als de wijze van samenwerken met werkgevers. Nieuwe proposities, kansrichtingen, innovaties en communicatievormen.

Dit vraagt dat je ervaring en netwerk hebt met werkgevers in de regio en/of sterk bent in het opbouwen en onderhouden van een effectief netwerk, zowel op bestuurlijk/directie als operationeel/werkvloer niveau (netwerk op CEO- en directeurenniveau is een pré). Je begrijpt vanuit de inhoud en processen welke issues het meest relevant zijn en welke oplossingsrichtingen het meest kansrijk en effectief zijn. Je hebt actuele HR-kennis, specifiek over arbeidsvoorwaarden, WKR, fiscaliteit en vitaliteit. Ook zien we in toenemende mate de relevantie van nieuwe thema’s zoals elektrificeren (geel en maar vooral grijs wagenpark) en laden, en de impact van zero-emissie zones op bedrijfsprocessen van werkgevers.

Je gaat werken in het werkgeversteam van Goedopweg. Het team staat onder leiding van een programmamanager, bijgestaan door een programma coördinator. Je zult ook veel inhoudelijk samen met je Goedopweg collega’s van o.a. Doelgroepenaanpak, Gedragsbeïnvloeding & Communicatie, Monitoring & Evaluatie, Slimme Mobiliteit en de Hinderaanpak.

 

 

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Een afgeronde opleiding op wo niveau;
 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in rollen/functies waarin je werkrelaties met werkgevers hebt opgebouwd en onderhouden;
 3. Aantoonbare werkervaring/kennis in de afgelopen 5 jaar over het verduurzamen van werkgebonden mobiliteitsvraagstukken via beleid en gedrag;
 4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in rollen/functies in projecten waarin je hebt gewerkt bij of voor een of meerdere regionale of landelijke overheid(en).
 5. uurtarief maximaal €115,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer

 

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in rollen/functies waarin je werkrelaties met werkgevers hebt opgebouwd en onderhouden (20 punten);
  7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in rollen/functies waarin je werkgevers verbindt aan initiatieven, projecten, maatschappelijke doelstellingen op het gebied van duurzame mobiliteit (20 punten);
  8. Aantoonbare werkervaring in rollen/functies waarin je hebt samengewerkt met een team aan het in contact komen met en adviseren van werkgevers (20 punten);
  9. Het aanvullen en bijhouden van je relaties/netwerk binnen een CRM systeem (blijkt duidelijk uit het cv) (20 punten);
  10. Aantoonbare werkervaring in adviseren van werkgevers op de volgende deelaspecten van mobiliteitsbeleid; HR arbeidsvoorwaarden, facilitair, wagenpark/lease en logistiek (10 punten).
 2. Een aantoonbaar actueel netwerk (van de afgelopen 4 jaar) van werkrelaties met directeuren en managers van werkgevers specifiek in de regio Utrecht en specifiek op het vlak van duurzame mobiliteit (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent goed in het opbouwen van relaties. Je gebruikt je contactuele vaardigheden en je inhoudelijke kennis over duurzame mobiliteit om werkgevers te adviseren. Je begrijpt welke issues voor werkgevers relevant zijn en welke oplossingsrichtingen het meest kansrijk en effectief zijn. Je hebt actuele HR-kennis, specifiek rond de WKR en fiscaliteit en vitaliteit. Ook snap je wat er nodig is om de samenwerking tussen werkgevers en Goedopweg op een nuttige manier vorm te geven.
 • Je bent resultaatgericht. Je bent bovengemiddeld goed in luisteren en vragen stellen om de behoeften van werkgevers te achterhalen. Eenmaal met een werkgever in contact doet je overtuigingskracht de rest. Het goed bijhouden van alle contactmomenten en inhoudelijke voortgang in een relatiemanagmentsysteem is een ‘no brainer’ voor je. Je bent zelfstandig en goed in staat je eigen werkzaamheden te organiseren.

 

 • Je bent niet bang om naar voren te treden als gezicht van de organisatie en daarmee groepen werkgevers (online of offline) advies te geven op bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld in webinars of op een event.

 

 • Ook ben je bekend met de uitdagingen en oplossingen die werkgevers hebben als het gaat om stedelijke logistiek en zero emissie zones.

 

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Uurtarief maximaal € 115,00 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon werk;

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie centraal in Utrecht op woensdag 17 mei tussen 11:00 en 14:00 uur . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 16 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 8 mei 2023, 09:00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 9  mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 15 mei 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.