Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-30

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, gezondheid, onderwijs, zorg, sociale basis, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: team Economie Ruimte en Mobiliteit, team Veiligheid en Duurzaamheid en team Samenleving.

Opdracht
De gemeente Westland streeft ernaar al haar burgers te laten participeren. Verreweg de meeste inwoners lukt dat zelf, maar een deel van de inwoners heeft daarbij ondersteuning nodig. We bouwen daarom aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. En dat alles met behoud van het specifieke Westlandse karakter. Dat doen we samen: met collega’s, met onze maatschappelijke partners, maar ook met collega’s in de regio en zorgverzekeraar DSW. Het is een complexe uitdaging die vraagt om lange adem en inventiviteit.

  • Je zorgt met de (regionale) partners voor een goede uitwerking en monitoring van activiteiten op het gebied van (regionale) integrale zorg, waaronder de vijf ketenaanpakken van de Brede SPUK-regeling.
  • Je bent de gemeentelijke spin in het web van preventie, gezondheid en de sociale basis. Je houdt een vinger aan de pols van landelijke en regionale ontwikkelingen en je past deze toe in lokaal beleid. Je vertegenwoordigt de gemeente Westland in diverse regionale overleggen inzake het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord.
  • Je werkt nauw samen met de projectleider Brede SPUK, die verantwoordelijk is voor de regie op de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord en de andere onderdelen van de Brede SPUK-regeling.
  • Je stelt het Uitvoeringsprogramma op en voert hierop de regie.
  • Je bent accounthouder van zorgverzekeraar en zorgkantoor DSW.
  • Je hebt een belangrijke rol in het adviseren van de wethouder, het college en de raad.
  • Jouw werkdag bestaat bijvoorbeeld uit coördinatie van een lokale werkgroep die een project implementeert dat gezondheidsachterstanden terugdringt, beantwoorden van een raadsvraag, monitoren van de besteding van de Brede SPUK-middelen, doornemen van nieuwsbrieven op zoek naar relevante landelijke ontwikkelingen en het voorbereiden van een beleidsoverleg van de partners die werken aan het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA).  
  • Je hebt een belangrijke rol in het adviseren van de wethouder, het college en de raad.

De bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met je collega’s van het cluster Beleid en andere teams. Samenwerking is van belang mede gelet op de tijdelijke aard van de opdracht. De uitgevoerde werkzaamheden dienen goed overdraagbaar te zijn. I.v.m. de herverdeling van werkzaamheden kunnen feitelijke werkzaamheden enigszins afwijken van hierboven genoemde werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 117,35 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
3. Aantoonbare werkervaring op gebied van preventie, gezondheid en/of sociale basis;
4. Aantoonbare werkervaring met advisering op en ontwikkeling van beleid binnen het sociaal domein;
5. Beschikbaar uiterlijk per 12 februari 2024 voor 32 tot 36 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
6. Aantoonbare werkervaring met het coördineren van samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en/of andere stakeholders (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met SPUK IZA en/of Brede SPUK (preventie, gezondheid of sociale basis), benoem waar dit is opgedaan (25 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein van een gemeente (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een 100.000+ gemeente (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het analyseren van data en het evalueren van de effectiviteit van preventieprogramma’s (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Resultaatgericht;
– Teamspeler;
– Zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
– Politiek sensitief;
– Tactvol;
– Stressbestendig;
– Energiek.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.