Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-01

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team Maatschappelijke ontwikkeling bestaat uit ong. 35 medewerkers. Wij zijn het (beleids-) ontwikkelteam voor maatschappelijke vraagstukken gericht op de participatie en zelfredzaamheid van inwoners. Centraal staat de advisering over effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Daar waar het nodig is. Voor wie het nodig is. En zolang het nodig is.

Wat ga je doen?
Opdracht
Wij zoeken tijdelijk tijdelijke senior beleidsontwikkelaar cultuur. Je neemt taken waar voor een collega die projectleider is geworden en waarvoor we een vaste opvolger gaan zoeken. De taken hebben onder andere betrekking op:

  1. Deelname aan Project Huis van verhalen. Dit betreft de doorontwikkeling en mogelijk nieuwbouw van de bibliotheek in Voorburg. Je adviseert over de functie van de bibliotheek in de gemeente en verbindt je maatschappelijke partners aan elkaar
  2. Kunst, aanvragen van partijen over schenkingen en plaatsingen van kunst. Soms is het nodig hiervoor een collegevoorstel te maken. Aanspreekpunt voor de gemeentelijk beheerder van de kunstcollectie
  3. Theater; accounthouderschap, zoals relatiemanagement, monitoring van gemaakte afspraken, samenwerking in sociaal domein stimuleren, subsidiemanagement.
  4. Lokale media (accounthouderschap): idem
  5. Meewerken aan ontwikkeling nieuwe cultuurvisie voor de gemeente

Verder werk je actief mee aan de subsidietafel Basisvaardigheden en talentontwikkeling). De subsidietafel B en T investeert in basisvaardigheden en talentontwikkeling zodat inwoners het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook is er aan deze subsidietafel aandacht voor een gezonde leefstijl van onze inwoners. Dit versterkt het welzijn en de participatie van onze inwoners.

Huidige aanbieders aan de subsidietafel zijn o.a. theaters, de muziekschool, de bibliotheek, een welzijnsinstelling, een dansschool etc. maar kunnen per periode wisselen. Het huidige aanbod is vooral op kinderen en jongeren gericht.

In je rol als inhoudelijk adviseur van de subsidietafel werk je nauw samen met de voorzitter en

  1. zorg je ervoor dat de partijen gezamenlijk tot een kwalitatief goed aanbod komen dat ook bestuurlijk en ambtelijk gedragen en ondersteund wordt. Namens de gemeente adviseer je tijdens dit proces, met daarin ook aandacht voor de kaders vanuit de begroting en de subsidieverordening en –beleidsregels;
  2. Faciliteer je de onderhandelingen tussen de deelnemende partners. Je bewaakt de kaders en stimuleert de inhoudelijke discussie. Je verstrekt informatie wanneer dit nodig is;
  3. monitor je de uitvoering van de uitvoeringsplannen voor het lopende jaar en bewaak je, samen met de voorzitter, de input en de output en de resultaten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar voor minimaal 20-24 uur per week gedurende de gehele opdrachtduur inclusief mogelijke verlengingsopties;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met werken binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 10 jaar (25 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare Beleidservaring in de afgelopen 7 jaar binnen het sociaal domein (25 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van cultuur en/of cultuureducatie (30 punten).

Competenties

Ondernemingszin
Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Regisseren
Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 - 24 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.