Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Het effect van stikstof op natuur maakt onderdeel uit van de beoordeling. Door de uitspraak van de Raad van State waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof kwam te vervallen, ligt er een belangrijke gebiedsgerichte opgave voor de provincie om oplossingen te zoeken die enerzijds te maken hebben met de bescherming van de natuur en anderzijds het mogelijk maken van ontwikkelingen. Landelijke afspraken en adviezen (bv. advies commissie Remkes) vormen een belangrijke basis voor het zoeken naar oplossingen. Het zoeken naar oplossingen en het formuleren van beleid doen we ook samen met gemeenten, waterschap en stakeholders. Dit vraagt om veel kennis van gebiedsprocessen, de stikstofproblematiek en Natuurwetgeving.

Opdracht
Inmiddels is een deel van de benodigde programma-organisatie ingevuld. Wij zoeken nog een senior data analist stikstof, die inhoudelijk ondersteunt op de gebiedsgerichte aanpak in het kader van de opgave perspectief landelijk gebied van de provincie Flevoland. De opdracht van degene die momenteel de functie van senior data analist vervult loopt af.

Werkzaamheden zijn:

 • Opzetten monitoringsinstrument ten behoeve van het programma stikstof;
 • Doorrekenen van beleidsscenario’s op emissie en depositie op Natura 2000 gebieden;
 • Inzichtelijk maken van stikstofdata die helpend zijn voor vorming en onderbouwing beleidskeuzes;
 • Berekeningen maken met Aerius.

Deze werkzaamheden zijn indicatief, maar niet uitputtend. De werkzaamheden vinden digitaal plaats of op het provinciehuis in Lelystad en nader te bepalen locaties in de verschillende gebieden.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: ma t/m vr.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op WO master niveau;
2. Uurtarief maximaal € 115,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk;
4. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal WO master niveau in de richting van Planologie, Techniek, Ecologie, Landbouwkunde of Natuurwetgeving (15 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van Geografische informatiesystemen (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij de overheid met onderwerpen of onderdelen als: stikstof / natuurwetgeving / PAS-dossier in de afgelopen 5 jaar (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met systeemkennis van stikstofberekeningen (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met de stikstofproblematiek (25 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met de stikstofproblematiek (0 punten);
b. Minder dan 3 jaar aantoonbare werkervaring met de stikstofproblematiek (15 punten);
c. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring met de stikstofproblematiek (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch;
 • Schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheid;
 • Resultaatgericht;
 • Samenwerken;
 • Proactief;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

 

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 uur, Flevoland, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.