Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-19

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

De gemeente Purmerend is sinds 2014 ambtelijk gefuseerd met de gemeente Beemster. Dit houdt in dat we ook taken voor Beemster uitvoeren. Per 1 januari 2022 zijn de gemeenten Purmerend en Beemster (bestuurlijk) gefuseerd.

Deze functie van functioneel beheerder valt binnen het team ICT. Het team bestaat uit ruim 30 enthousiaste medewerkers onderverdeeld in; systeembeheer, servicedesk/werkplekbeheer en het functioneel beheer dat is onderverdeeld in vijf clusters. Gezamenlijk ondersteunen zij de primaire processen van de gemeentelijke organisatie. Daarmee zijn wij de tandwielen die ervoor zorgen dat de motor blijft draaien en onze collega’s hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Opdracht
Als ervaren specialist richt jij je op het functioneel beheer van de applicaties binnen het cluster financiën met de focus op de softwareapplicatie van GouwIT en aanverwante zaken als dataleveringen voor o.a. de interne organisatie. Je bent primair verantwoordelijk voor het goed en veilig laten functioneren van de gemeentelijke softwareapplicaties rond belastingen, kwijtschelding en bezwaarschriften en het ondersteunen van de medewerkers in het gebruik van de applicatie(s) die hiervoor worden ingezet.

Jij analyseert meldingen en storingen en lost deze op en draagt zorg voor een gedegen en actuele documentatie. Je verzorgt het tijdig plaatsen van patches en updates. Je geeft informatiebeveiliging in je werkzaamheden een hoge prioriteit.

Een eerste stap richting de GouwIT softwareapplicatie versie 7 R2 voor belastingen is in een afrondende fase, maar vraagt nog om extra aandacht van functioneel beheer. Voor een aantal aanvullende modulen waar wij nu nog met Gouw5 werken, moet de update nog worden uitgevoerd.

Gaandeweg de opdracht zullen er naast de dagelijkse beheertaken ook technische- en inrichtingsvraagstukken komen rond doorontwikkeling van de gebruikte GouwIT software en versies. Van jou als functioneel beheerder wordt verwacht adviezen aan te leveren en mee te denken en te werken om tot goede en passende oplossingen te komen.

De gemeenten Purmerend en Beemster zijn op 1 januari 2022 samen verder gegaan als één gemeente en daarvoor dienen voor het eind van dit jaar een aantal applicaties, processen en databases te worden geharmoniseerd en zo ook voor de Gouw-applicatie van GouwIT. Van jou wordt verwacht hier adviezen over te geven en, waar nodig, uitvoerende taken op te pakken bij de herinrichting (conversie en aanpassingen) van de Gouw-applicatie.

Het is jouw uitdaging als ervaren functioneel beheerder om samen met jouw collega’s uit het cluster financiën en de medewerkers binnen de uitvoerende teams dit succesvol voor ons te gaan realiseren.

Wie zoeken wij
De gemeente Purmerend voert de WOZ-, BAG- en belastingtaken uit in eigen beheer met o.a. gebruikmaking van de softwareapplicatie van GouwIT. Het functioneel en deels technisch beheer van de GouwIT applicatie wordt uitgevoerd door de functioneel beheerders uit het cluster financiën.

In de huidige situatie maken wij nog gebruik van componenten van de Gouw versies 5 en 7 R2. Een transitie naar een recentere versie zal weer een belangrijk deel van versie 5 naar versie 7 doen omzetten.

We zijn op zoek naar een ervaren functioneel beheerder die stevig in zijn schoenen staat. Een echte teamspeler, communicatief vaardig en die ook de verbinding kan leggen met de proceseigenaren, eindgebruikers en projectleiders. Een functioneel beheerder met voldoende kennis en ervaring van softwareapplicatie van GouwIT en aanverwante systemen om samen met de aanwezige beheerders de uitdagingen van de komende periode voor ons aan te gaan.

Werkzaamheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor de functionele inrichting van applicaties binnen het cluster financiën en verzorgt het beheer van deze inrichting met de Focus op Gouwapplicatie;
 • Beantwoordt vragen en lost problemen op met betrekking tot de werking en het gebruik;
 • Je vervult hierbij de linking pin functie tussen (key)users en de helpdesk van GouwIT.
 • Je registreert en bewaakt meldingen en communiceert met medewerkers over de voortgang.
 • Treedt op als contactpersoon naar de leveranciers en andere stakeholders over ontwikkelingen, aanpassingen en problemen. Je zorgt voor het maken en naleven van de gemaakte afspraken;
 • Signaleert de noodzaak tot functionele aanpassingen, je stelt de impact van aanpassingen vast en draagt bij aan het implementeren van deze aanpassingen;
 • Adviseert proceseigenaren en key users over het gebruik en mogelijkheden van de applicaties in combinatie met de processen en doet voorstellen tot verbetering;
 • Zorgt ervoor dat de basis op orde is en beheert de documentatie over applicaties;
 • Begeleidt implementaties en updates van applicaties. Je test nieuwe functionaliteiten en je let erop dat de applicaties goed blijven functioneren na aanpassingen in de infrastructuur;
 • Past de documenten en vormgeving binnen GouwIT aan;
 • Jij maakt overzichten, bouwt en onderhoud rapportages en maakt query’s op de database van GouwIT b.v. over de kadastrale volledigheid, status van bezwaarschriften, taxaties of van objecten etc.;
 • Maakt en onderhoudt testscenario’s en je organiseert het testen bij updates en andere wijzigingen in het applicatielandschap.;
 • Bent op de hoogte van (wettelijke) ontwikkelingen en neemt deel aan diverse interne en externe overlegvormen.

 Vereisten/ knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel- of applicatiebeheerder;
2. Aantoonbare kennis van de werkprocessen binnen de teams Belastingen, BAG en WOZ (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare kennis van de landelijk betrokken voorzieningen, zoals BRK, LV WOZ i(benoem dit duidelijk in het cv);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de software GouwIT;
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Gouw 5 en 7 R2 bij een gemeentelijke organisatie;
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 voor 36 uur per week

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde cursus of opleiding Gouw-IT (20 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met GouwIT in de afgelopen 7 jaar (20 punten);
9. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met SQL en bevragen van databases (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Aantoonbare kennis en technisch inzicht van de gegevensverzamelingen/ datamodellen (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
11. Maximaal uurtarief € 125,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
12. Aantoonbare werkervaring met het adviseren en instrueren ten behoeve van Gouw-IT (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Een enthousiaste persoonlijkheid die stevig in zijn schoenen staat;
 • Communicatief sterke functioneel beheerder, een verbinder, iemand die daadkracht en resultaatgerichtheid weet te combineren;
 • Beschikt over helicopterview en weet snel tot de kern van een vraagstuk te komen;
 • Neemt Initiatief om vraagstukken te benoemen en op te lossen;
 • Je bent een teamspeler maar in staat zelfstandig te werken;
 • Kan omgaan met belangentegenstellingen.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever vinden digitaal plaats op woensdag 22 maart 2023 tussen 14.00 en 16.00 uur in het stadhuis in Purmerend, Purmersteenweg 42. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot  maandag 13 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 14 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.