Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Het Bevolkingsonderzoek is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker (DK). Deze bevolkingsonderzoeken zijn onderdeel van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoeken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is verantwoordelijk voor de regie en subsidieverlening. De uitvoering wordt verzorgd door Bevolkingsonderzoek Nederland in samenwerking met hun ketenpartners, zoals huisartsen en ziekenhuizen. De screeningsorganisatie draagt door middel van kwalitatief hoogwaardige bevolkingsonderzoeken substantieel bij aan het vroegtijdig opsporen van kanker met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.

Opdracht
Als Procesbegeleider Aanbestedingen werk je pri­mair aan de uitvoering en in­te­gra­tie van en­ke­le aan­be­ste­dingstra­jec­ten ten be­hoe­ve van het be­vol­kings­on­der­zoek darmkanker. Het gaat om een com­plex tra­ject van een aan­tal pa­ral­lel­le aan­be­ste­din­gen met on­der­lin­ge af­han­ke­lijk­he­den. Je stelt samen met de projectleider de inkoopstrategie op, waarbij inkopen met business focus centraal staat. Je vertaalt de strategie naar de aanbestedingsdocumenten en houdt daarbij de markt in het oog. Je stuurt actief op het realiseren van de bij­dra­gen van de individuele leden van het projectteam aan de aanbestedingsdocumenten, zoals de ma­te­rie­des­kun­di­gen uit de scree­nings­or­ga­ni­sa­tie . Je sti­mu­leert de voort­gang, be­waakt de uit­voer­baar­heid, rapporteert en beheert procesrisico’s en zorgt voor een kwalitatief en juridisch goed inkoopproces. Je bent lid van het projectteam en rap­por­teert functioneel aan de projectleider aanbestedingen DK en hiërarchisch aan de Manager Inkoop & Contractmanagement. Je bent mede verantwoordelijk voor het behalen van de projectdoelen.

Je primaire rol richt zich op de aanbestedingen van DK. Naast deze activiteiten verzorg je voor de afdeling Inkoop & Contractmanagement diverse inkooptrajecten. Je hebt daarbij tevens een coachende rol en neemt leden van het inkoopteam mee in de inkooptrajecten zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van inkoop. Je legt uit, betrekt en daagt hen uit op hun eigen niveau.

De onderstaande werkzaamheden richten zich met name op de rol als procesbegeleider van de DK aanbestedingen. Je bent onder andere verantwoordelijk voor onderstaande werkzaamheden:

 • Het op­stel­len van een inkoopplan- en bij­be­ho­ren­de plan­ning;
 • Het mogelijk uitvoeren van een marktoriëntatie;
 • Het ini­ti­ë­ren van de ac­ti­vi­tei­ten in het inkoopplan;
 • Het met el­kaar ver­bin­den van ver­schil­len­de aan­be­ste­dingstra­jec­ten;
 • Het sti­mu­le­ren van de voort­gang van ac­ti­vi­tei­ten;
 • Het coördineren van alle activiteiten die leiden tot een complete set aanbestedingsdocumenten;
 • Het be­wa­ken van de in­hou­de­lij­ke con­sis­ten­tie tus­sen do­cu­men­ten;
 • Het be­ha­len van dead­lines voor het for­mu­le­ren van het pro­gram­ma van ei­sen en ove­ri­ge aan­be­ste­dings­do­cu­men­ta­tie;
 • Voor­be­rei­den voor be­sluit­vor­ming in de stuur­groep;
 • Zor­gen voor een correcte overdracht na contractering aan staande organisatie.

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Is een re­sul­taat­ge­rich­te procesbegeleider;
 • Staat ste­vig in de schoe­nen en laat zich niet snel af­schrik­ken. Ook niet door kor­te door­loop­tij­den en har­de dead­lines;
 • Is ana­ly­tisch sterk en werkt ge­struc­tu­reerd;
 • Is pro­ac­tief en in­no­va­tief;
 • Is com­mu­ni­ca­tief vaar­dig, zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk;
 • Werkt doel­ge­richt en neemt ver­ant­woor­de­lijk­heid;
 • Is een ver­bin­den­de per­soon­lijk­heid en een be­trok­ken team­spe­ler;
 • Vindt de juis­te toon, sig­na­leert tij­dig po­li­tie­ke en be­stuur­lijk ge­voe­li­ge the­ma’s;
 • Is em­pa­thisch en in het be­zit van een ge­voelsan­ten­ne;
 • Organisatiesensitief.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als Inkoper (niet jurist), in het zelfstandig uitvoeren van complexe aanbestedingen conform de uitgangspunten van de Aanbestedingswet;
3. Beschikbaar per 1 januari 2023 voor 36 uur per week;
4. Een maximum uurtarief van €130,-  exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van complexe aanbestedingen conform de uitgangspunten van de Aanbestedingswet (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met medisch gerelateerde inkoop (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met coaching van een inkoopteam met Europees Aanbesteden (20 punten);
8. Aanvullende cursussen op het gebied van het Aanbestedingsrecht (20 punten); 
9. Een afgeronde Training InkoopAcademie – InkoopPraktijk B (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbindend;
 • Accuraat;
 • Nauwkeurig;
 • Zelfstandig;
 • Proactief;
 • Communicatief vaardig;
 • Integer;
 • Organisatiesensitief;
 • Bouwer.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.