Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-23

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Het team Juridische Gebiedszaken is onderdeel van de eenheid Dienstverlening van de Samenwerkingsorganisatie (SWO).  Voor zowel gemeente Hoogeveen als voor gemeente De Wolden leveren we maatwerk op het gebied van juridisch advies rondom het omgevingsrecht. Werken bij de SWO is een prachtige kans om je werkveld te verbreden en ervaring op te doen bij zowel een stedelijke als een landelijke gemeente.

Je komt te werken op de afdeling Gebiedszaken. Op de afdeling Gebiedszaken zijn ca 70 collega’s werkzaam binnen de teams Veiligheid, APV Bijzondere Wetten, Toezicht en Handhaving, Omgevingsvergunningen & Toezicht en Juridische Gebiedszaken. Je functie vervul je binnen het team Juridische Gebiedszaken waarbij dit team bestaat uit 4 personen. We zijn een jong team, met veel energie. We zitten fysiek midden tussen de overige teams van Gebiedszaken om zo de verbinding te houden en gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren. De lijntjes zijn kort zowel tussen collega’s als ook met het management en college.


Werkzaamheden

 • Je vertegenwoordigt de Burgemeester en het College van Burgemeester Wethouders in bezwaar- en beroepszaken. Hiervoor stel je verweerschriften en pleitnota’s op, verzorgt de correspondentie met de bezwaarschriftencommissie/rechtbank/Raad van State en voert ter zitting het woord namens het college;

 • Als senior juridisch adviseur ben je verantwoordelijk voor de zwaardere zaken bijvoorbeeld met politieke gevoeligheid en/of grote belangen, het bestuurlijk en collegiaal adviseren op het terrein van omgevingsrecht behoort dan ook tot je takenpakket;
 • Je bent een vraagbaak voor collega’s uit je team en adviseert hen bij juridische vragen op het gebied van omgevingsrecht;
 • Je levert een juridische bijdrage in projecten op het gebied van omgevingsrecht;
 • Het opstellen van beslissingen op bezwaar, (vooraankondigingen) lasten onder dwangsom en bestuursdwang en akkoordverklaringen (beëindiging overtreding);
 • Het behandelen van verzoeken om handhaving en gedoogverzoeken;
 • Het behandelen van ingebrekestellingen bij niet-tijdig beslissen door bestuursorgaan;
 • Het toetsen en opstellen van invorderingsbeschikkingen;
 • Je werkt samen met andere juridische adviseurs in de organisatie.


Je bent een stevige persoonlijkheid die zich makkelijk begeeft in situaties met diverse partijen die tegenstrijdige belangen hebben. Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden (mondeling én schriftelijk) en heb je een praktische, probleemoplossende instelling. Je bent initiatiefrijk en beschikt over overtuigingskracht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van omgevingsrecht en bestuursrecht;
2. Een afgeronde juridische opleiding op minimaal  hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van omgevingsrecht en bestuursrecht (50 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de omgevingswet (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur bij een gemeente (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Mondeling communicatie;
 • Schriftelijke communicatie;
 • Samenwerken;
 • Stressbestendigheid;
 • Politieke sensitiviteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28  november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 23 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 24 november 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 juli 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.