Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-06

Organisatie
De afdeling Strategie & Beleid (S&B) is de beleidsafdeling van de provincie die proactief inspeelt op de ruimtelijk-economische ontwikkelingen binnen Flevoland. Met 130 deskundige en enthousiaste medewerkers zijn we verantwoordelijk voor de beleidsthema’s Ruimte, Water, Milieu, Energie, Natuur, Landschap, Sport, Cultuur, Kunst, Samenleving, Economie, Landbouw Meerdere Smaken, Recreatie, Toerisme, Circulaire Economie, Mobiliteit, OV en Smart Mobility. We richten ons op de strategische opgaven voor de lange termijn en de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale beleid. Onze missie is “Ruimte creëren voor een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is”. Uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen zo vorm te geven dat ze bijdragen aan het verbeteren van die leefomgevingskwaliteit.

Opdracht
Het aanbieden van een senior adviseur met MER expertise voor diverse werkzaamheden, te weten:

 • advisering in het proces van het maken van de ruimtelijke voorstel in het kader van het programma NOVEX. De adviseur wordt gevraagd mee te lopen in het puzzelproces en hierbij kennis en expertise in te brengen voor het in beeld brengen van milieu/ omgevingseffecten en formulering van scenario’s/ alternatieven en te maken keuzes/afwegingen,
 • advisering over de inzet van het instrument MER bij de instrumentenmix van de Omgevingswet (visie, programma en verordening) als ook de monitoring daarvan,
 • schrijven van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter voorbereiding op het plan-MER voor de te actualiseren Omgevingsvisie FlevolandStraks, waarbij zo nodig ook contact wordt gezocht met de Flevolandse gemeenten voor afstemming,
 • uitwerken en waarderen van de Staat van de leefomgeving tot een referentiesituatie ten behoeve van het plan-MER Omgevingsvisie FlevolandStraks.

Hieronder is een nadere duiding van de opdracht ter achtergrond opgenomen.

Toelichting op de opdracht
In november 2017 heeft Provinciale Staten van Flevoland de Omgevingsvisie FlevolandStraks opgesteld. De Omgevingsvisie is indertijd opgesteld in het gedachtegoed van de aankomende Omgevingswet. Na het doorlopen van een evaluatietraject is op 13 juli 2022 besloten om de Omgevingsvisie te gaan actualiseren en daarmee samenhangend ook het Omgevingsprogramma en de -verordening. De feitelijke actualisaties worden overgelaten aan de nieuwe Staten en het college in 2023/2024. Deze bestuursperiode worden de voorbereidingen getroffen voor de actualisaties. Een van de onderdelen van de aanpak is dat we onderzoeken wat de mogelijkheden/ eisen zijn rondom het instrument MER.

Puzzelproces NOVEX

In het kader van het nationale programma NOVEX heeft de provincie van het rijk een startpakket ontvangen met daarin opgenomen een flink aantal vragen om te beantwoorden. Het rijk verwacht van ons om een ruimtelijk voorstel te maken waarin de gestelde vragen worden beantwoord. Er zijn in het traject van het maken van het ruimtelijk voorstel drie ijkmomenten in het proces voorzien in de periode tot oktober 2023 waar informatie voor moet worden aangeleverd. We verwachten dat de adviseur een bijdrage levert aan het opstellen van de informatie die moet worden opgeleverd.

Voor de provincie Flevoland is dit puzzeltraject belangrijke input voor het proces van actualisatie van de Omgevingsvisie. We denken dat het instrument MER ons kan helpen in het puzzelproces met scenariodenken en keuzes/ afwegingen in beeld te brengen. Het is een goed hulpmiddel in het proces, we verwachten dat de inhoud daarna goed kan worden ingevoegd en verantwoord in het Omgevingsvisie proces. We zien hierbij ook dat er bij diverse nationale NOVEX programma’s MER aan de orde is, bijvoorbeeld bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Om deze reden zoeken we een adviseur met MER expertise alsook expertise in ruimtelijke trajecten die ons hierin kan ondersteunen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) plan-MER Omgevingsvisie

We vragen de adviseur om een NRD voor een plan-MER voor de Omgevingsvisie te schrijven ofwel een Omgevingseffect-rapport (OER). We zien hierbij een brede scope voor ons en vragen u om te adviseren op het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau van het OER en hierbij ook de betrokken bestuursorganen, wettelijke adviseurs en de commissie m.e.r. te benoemen. Het betreft het maken van een NRD voor de aanpak van het te doorlopen proces van het OER. Over scope, thema’s, scenario’s en detailniveau van de geactualiseerde visie zijn nog geen concrete besluiten genomen. We sluiten hierbij aan bij het eerder genoemde puzzelproces.

Op dit moment werken ook een aantal Flevolandse gemeenten aan het maken van een Omgevingsvisie en worden hierin ook ondersteund in het maken van een MER. Zo nodig wordt de adviseur gevraagd met de gemeenten afstemming te zoeken.

Het is onze wens de NRD na vaststelling door Provinciale Staten voor te leggen bij de Commissie MER voor advies. Deze uitvraag bevat niet het opstellen van een participatieplan voor externe stakeholders. We vragen u wel mee te denken met ons bij het opstellen van het plan.

MER/OER Omgevingsvisie

Op dit moment zien we een traject voor ons waarin gelijktijdig wordt gewerkt aan het NRD alsook aan verplichte onderdelen van het plan-MER zoals het uitwerken en waarderen van de Staat van de leefomgeving tot een referentiesituatie. We vragen u om een begin te maken met het schrijven van de Staat van de Leefomgeving. Er wordt naar verwachting later dit jaar een besluit genomen over het al dan niet aantrekken van een bureau voor het opstellen van het MER/OER van de Omgevingsvisie en/of voor andere beleidsinstrumenten (zie ook volgende kopje ‘advies over MER bij instrumentenmix’).

Advies over de inzet van het instrument MER bij de instrumentenmix

Omdat het een actualisatieproces wordt van de Omgevingsvisie alsook op termijn het Omgevingsprogramma en de -verordening en dat we ook monitoring daarin mee willen nemen zijn we op zoek ook naar voorbeelden van elders in het land en internationaal en trends en ontwikkelingen mbt het MER instrument om mogelijk ook een innovatieve insteek te kiezen. We ontvangen graag advies over de inzet van MER in het gehele stelsel van visie-programma-verordening en monitoring daarop. Een idee is om hier een of meerdere werksessies voor te organiseren met experts vanuit verschillende geledingen.

Het is ons voornemen om het Ontwerp van de Omgevingsvisie in 2024 te laten vaststellen door Provinciale Staten. Gezien de verkiezingen in maart 2023 en alle benodigde processtappen is het nog onduidelijk welk tempo hierin kan worden aangehouden.

Relevante documenten

Benodigd aantal professionals
1. (zie gunningscriterium 8)

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in ieder geval op de donderdagochtenden, verder flexibel in te zetten/ aanwezigheid in overleg

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het beleidsmatig adviseren op het onderwerp planMER bij Omgevingsvisies en programma’s bij een overheidsinstelling (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad;
3. Maximaal uurtarief van € 130,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van planMER (40 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring op het gebied van planMER (0 punten);
b. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van planMER (10 punten);
c. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van planMER (25 punten);
d. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van planMER (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van de Omgevingswet met betrekking tot planMER (20 punten);
a. Minder dan één jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van de Omgevingswet met betrekking tot planMER (0 punten);
b. Tussen de één en drie jaar aantoonbare werkervaring op het gebied de Omgevingswet met betrekking tot planMER (10 punten);
c. Meer dan drie jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van de Omgevingswet met betrekking tot planMER (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van bestuurders bij de overheid in trajecten in het ruimtelijke domein (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met het adviseren van bestuurders bij de overheid in trajecten in het ruimtelijke domein (0 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van bestuurders bij de overheid in trajecten in het ruimtelijke domein op MT en/of DT niveau (10 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van bestuurders bij de overheid in trajecten in het ruimtelijke domein op het niveau van GS c.q. College B&W en/of Gemeenteraad/Provinciale staten (20 punten).
8. De inschrijver beschikt over de mogelijkheid een gelijkwaardige 2e kandidaat in te kunnen zetten ten tijde van afwezigheid/ drukte (benoem dit duidelijk in het cv op een aparte pagina) (20 punten);
a. Geen gelijkwaardige 2e kandidaat in kunnen zetten (0 punten);
b. Wel een gelijkwaardige 2e kandidaat in kunnen zetten (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheid
 • Politiek, bestuurlijk en organisatie sensitief;
 • Zelfstandigheid;
 • Samenwerkingsgericht.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 2 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 3 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op vrijdag 10 maart 2023 van 09.00 uur tot 13.00 uur via Teams of op het Provinciehuis. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 9 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 7 maart 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 uur, Flevoland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.