Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-12

Organisatie
Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere partners.

Goedopweg richt zich op het stimuleren van duurzame mobiliteit in de Regio Utrecht. Zorgeloze en emissieloze mobiliteit in 2050 voor alles en iedereen is onze grote ambitie. Dit doen we als onderdeel van U Ned, het programma waarin rijks- en regionale overheden samenwerken om de regio bereikbaar en leefbaar te houden. Goedopweg voert de Korte Termijnaanpak (KTA) van U Ned uit.

Bij Goedopweg werken we vanuit verschillende deelprogramma’s en projecten. Een deel van onze deelprogramma’s is gericht op zgn. doelgroepen, zoals de Werkgevers-, de Bewoners- en de Bezoekersbenadering. Een ander gedeelte van het werk richt zich op het stimuleren van duurzame modaliteiten, zoals fietsstimulering, en de regionale opschaling van deelmobiliteit, MaaS en hubs. Het liefst koppelen we onze interventies aan trigger momenten waardoor gedragsverandering kansrijker is, zoals het autoluwer maken van een woonwijk door een gemeente, of wegwerkzaamheden die veel verkeershinder veroorzaken.

De afgelopen jaren is een groot deel van het werk van Goedopweg voortgekomen uit de samenwerking met haar directe moederorganisaties (provincie, gemeentes Utrecht en Amersfoort, RWS MN en IenW). De komende jaren moet de focus gaan verschuiven naar de andere gemeentes binnen de provincie. Om dit kwalitatief hoogwaardig en efficiënt te laten verlopen zoeken we een ervaren omgevingsmanager (onderdeel stakeholdermanagement en relatiebeheer).  

Opdracht
Wie zoeken wij
We zoeken een senior omgevingsmanager die ervaring heeft met het leggen en onderhouden van goede contacten en samenwerkingsrelaties met diverse organisaties in het overheidsdomein. Als omgevingsmanager zul je nauw samenwerken met de (overall) programmamanager van Goedopweg, en ook met veel mensen uit de diverse Goedopweg teams (organogram opvraagbaar).

Wat ga je doen
De omgevingsmanager heb je, onder de verantwoordelijkheid van de programmamanager Goedopweg, de volgende taken en verantwoordelijkheden.

 1. Relatiebeheer/stakeholdermanagement in de regio
 • In overleg met de programmamanager en de verschillende teams van Goedopweg ga je contacten leggen en het samenwerkingsrelaties opbouwen met alle gemeentes in de provincie Utrecht, en de overige U Ned partners.
 • Je zorgt ervoor dat Goedopweg regelmatig, daar waar dat nuttig is, zichtbaar en aanspreekbaar is in de overheidsgremia die voor het werk van Goedopweg van belang zijn (b.v. U10, Regio Amersfoort, MOVV/UVVB, DO/Programmaraad U Ned).
 • Je onderhoudt de contacten met provincie en vervoerders namens Goedopweg, o.a. door deel te nemen aan het overleg dat de provincie 3 a 4 keer per jaar organiseert.
 1. Interne afstemming
 • Het opbouwen van contacten en samenwerkingsrelaties doe je in nauw en continue overleg met de programmamanager en de verschillende teams van Goedopweg. Dit is enerzijds belangrijk omdat we de kleinere gemeentes niet willen ‘overspoelen’ met meerdere, afgestemde contactmomenten vanuit Goedopweg. Anderzijds is het belangrijk om de inzet van Goedopweg intern goed op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardig en integraal bij gemeentes neer te kunnen leggen.
 1. Relatiebeheer/stakeholdermanagement moederorganisaties
 • Samen met de programmamanager en het team Communicatie sturen op het zo goed mogelijk onderhouden van de relaties met de 5 moederorganisaties van Goedopweg. Binnen het Communicatieteam wordt hiervoor een plan/strategie ontwikkeld. Het werk van de omgevingsmanager zal zich richten op het uitvoeren van dit plan (samen met team communicatie en de programmamanager), maar vooral ook pro actief blijven zoeken naar kansen en verbetermogelijkheden. Een antennefunctie (hoe is de relatie tussen GoW en moederorganisaties) is hierin onontbeerlijk.
 1. Relatiebeheer landelijk
 • Samen met de GoW collega’s relaties met andere regio’s en landelijke spelers uitbouwen en onderhouden, en daarmee een landelijk relevant netwerk voor Goedopweg opzetten. De verwachting is dat dit netwerk vooral zal bestaan uit organisaties en samenwerkingsverbanden die vergelijkbaar werk doen (Zuid Holland Bereikbaar, Groningen Bereikbaar, SmartWayz, etc), en anderzijds uit beleidsmedewerkers bij IenW en RWS die aan dezelfde beleidsterreinen werken.
 • Ten behoeve van de landelijke samenwerking ca 1 keer per jaar organiseren van een landelijk inspiratie evenement dat wordt gehost door Goedopweg.
 1. Ondersteuning programmamanagement
 • Regelmatig informeren van de programmamanager Goedopweg van de voortgang van de werkzaamheden, en tijdig escaleren van mogelijk politiek bestuurlijke risico’s.
 • De programma coördinator en programmamanager helpen bij het voorbereiden van besluiten die aan het Directeurenoverleg en/of de Stuurgroep moeten worden voorgelegd. Deze voorbereiding is altijd samen met andere betrokkenen van Goedopweg waaronder de schrijvers van stukken en de bestuursadviseurs van de moederorganisaties (zijnde de Begeleidingsgroep).
 • Samen met de programmamanager de participatie van Goedopweg in het U Ned programma invullen (programmateam, werksessies en mogelijk DO/Programmaraad).
 • Samen met de programmamanager en de andere (deel) omgevingsmanagers van de inhoudelijke teams invulling geven aan het zo goed mogelijk uitvoeren van het totale werkpakket van Goedopweg (zowel doen we nog de goede dingen als doen we de dingen goed).

Je wordt in deze rol onderdeel van het programmamanagement team, dat bestaat uit de programma secretaris, programma coördinator en de programmamanager van Goedopweg.  

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
2. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager op het gebied van mobiliteit binnen de overheid;
3. Uurtarief maximaal €120,- exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als omgevingsmanager op het gebied van duurzaamheid, al dan niet in combinatie met mobiliteit (50 punten).
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als omgevingsmanager waarbij je zowel aansturing, strategie als uitvoering tot het takenpakket behoorden (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerkingsgerichtheid: een op samenwerking gerichte, proactieve en constructieve houding t.b.v. de samenwerking met externen en binnen Goedopweg.
 • Relatie sensitiviteit: een goede antenne functie waarmee je aan kunt voelen of de samenwerkingsrelaties tussen Goedopweg en individuele overheden/organisaties positief en constructief is, of dat er negatieve issues/beelden in de onder- en/of bovenstroom zorgen voor verstoring.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit om verstandig en gecontroleerd om te kunnen gaan met alle potentiële politiek-bestuurlijke issues in het domein van werkgeversbenadering en integrale gebiedsgerichte aanpakken.
 • De vaardigheid om het totale werk en alle issues goed te kunnen overzien, en tegelijkertijd naast het werken aan de huidige opdracht, vernieuwings- en doorontwikkelingskansen te kunnen zien en verder te kunnen brengen.
 • Een werkhouding die zelfstandig kunnen werken combineert met het proactief opzoeken van de samenwerking met anderen, en een oog hebben voor tijdig opschalen naar o.a. de programmamanager.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja. Alleen op donderdag wordt op kantoor gewerkt.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 17 maart 09:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 16 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 6 maart 2023, 09:00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 7 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 maart 2023,  09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 32 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.