Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-08

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’

De afdeling bestaat uit twee teams:
– Openbare Orde en Veiligheid (OOV)  en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH).
– Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid.

De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

Opdracht
Het beoordelen en afhandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen voor:
a. Bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
b. Tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het omgevingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
c. Overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het gebruik van openbaar terrein, sloop- en asbestmeldingen (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bbl.

Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:
a. Regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening;
b. Controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
c. Toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals het omgevingsplan, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, besluit bouwwerken leefomgeving, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
d. Het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
e. Het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
f. Opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist  (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het omgevingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
g. Het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
h. Organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
i.  Waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:
a. Verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;
b. Beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Minimaal een afgeronde opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1;
3.  Uurtarief gemaximeerd op € 100,- exclusief BTW en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon-werk verkeer; 
4.  Beschikbaar per 1 maart 2024 voor 32 – 36 uur per week;  
5.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als vergunningverlener omgevingsrecht;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde HBO opleiding op het gebied van bouwkunde (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als senior vergunningverlener (omgevingsrecht) (40 punten);
8. Aantoonbare kennis met het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure op grond van planologische aspecten (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het zaaksysteem PowerBrowser, benoem waar opgedaan (10 punten);
10. Een afgeronde aanvullende cursus Besluit bouwwerken leefomgeving of Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 (10 punten).

Competenties
– Oplossingsgericht;
– Zelfstandig;
– Organiserend vermogen;
– Bewust risico gestuurd werken;
– Omgevingsbewust;
– Politiek sensitief;
– Daadkrachtig;
– Flexibel;
– Onder druk kunnen presteren; 
-Teamplayer.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.