Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

De directie Risicobeheersing levert samen met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers een bijdrage aan omgevingsveiligheid. Onze bijdrage zit aan de voorkant van de veiligheidsketen in het voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid. De directie houdt zich bezig met inzicht in risico’s en ontwikkelingen, advisering ter voorkoming van onveiligheid, risicogericht toezicht en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn.

Door het vertrek van de directeur Risicobeheersing ontstaat er per 1 februari 2023 een vacature. Naar aanleiding hiervan heeft de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht (opdrachtgever) besloten om te onderzoeken op welke wijze de directie Risicobeheersing op lange termijn kan worden gepositioneerd.

Het onderzoek zal worden aangestuurd door de waarnemend directeur Risicobeheersing (directeur Crisisbeheersing, de heer Luchtenburg ic. opdrachtnemer).

Opdracht
Het in brede zin ondersteunen en adviseren van de opdrachtnemer bij het uitvoeren/aansturen van het onderzoek alsmede bij het opleveren van een advies (op hoofdlijnen)

Het advies moet de volgende elementen bevatten:

 1. Quick-scan van trends en ontwikkelingen rond Risicobeheersing en de stakeholdersanalyse van de relevante partijen;
 2. Een beeld van de afwegingen die hebben geleid tot de organisatie zoals die er nu uitziet met aparte (cluster)directies Crisisbeheersing en GHOR, Risicobeheersing en Brandweerrepressie en waarom bepaalde onderdelen op deze wijze zijn georganiseerd;
 3. Op welke wijze vergelijkbare veiligheidsregio’s zich hebben georganiseerd, waarom en wat de gewenste inrichting is voor de toekomst;
 4. Een beeld van de medewerkers en managementteam van de directie Risicobeheersing en de clusterdirectie Crisisbeheersing en GHOR over de gewenste situatie (wat is er nodig voor de toekomst en hoe dit te borgen);
 5. Een beeld van het directieteam van de Veiligheidsregio Utrecht over de gewenste situatie;
 6. Een beeld van de OR van de Veiligheidsregio Utrecht over de gewenste situatie;
 7. Een beeld van de meest relevante externe stakeholders over de gewenste situatie;
 8. Een onderbouwd advies over de gewenste situatie over de wijze waarop de directie Risicobeheersing op de best mogelijke manier kan worden gepositioneerd binnen de Veiligheidsregio Utrecht;
 9. Een advies over een passende managementstructuur, mede in het licht van de ontwikkelkoers van de Veiligheidsregio Utrecht.

De werkzaamheden omvatten onder meer:

 • Plannen, organiseren en begeleiden van het onderzoek;
 • Bijdragen aan het verzamelen en ordenen van bovengenoemde informatie, beelden en opvattingen;
 • (mede) Opstellen van een eindrapportage en advies op hoofdlijnen;
 • Dienen als (onafhankelijk) sparringpartner voor opdrachtnemer.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een Veiligheidsregio en/of een publieke uitvoeringsorganisatie;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het begeleiden van een organisatieonderzoek;
3. Aantoonbare werkervaring in het opstellen/schrijven van een onderzoeksrapport;
4. Aantoonbare werkervaring met onderzoek naar positionering van een Afdeling, Team en/of Directie; (benoem tenminste 1 concreet voorbeeld in het cv.);
5. Beschikbaar per uiterlijk 16 januari 2023;
6. Een maximum uurtarief van €115,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van organisatieadviezen (benoem tenminste 1 concreet voorbeeld in het cv.) (35 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in het veld van Risico- en/of Crisisbeheersing (25 punten);
9. Aantoonbaar netwerk binnen een Veiligheidsregio (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring als Bestuurlijk adviseur en/of Secretaris van bestuurlijk overleg (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Strategisch;
 • Hands-on-mentaliteit;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Uitstekende communicatie vaardigheden, zowel mondeling als in geschrift.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.