Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-12-04

Organisatie
De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben gekozen voor een gezamenlijke en integrale ontwikkeling van het plangebied Crailo. Voor de uitvoering van de ontwikkeling is GEM Crailo BV opgericht. Doelstelling is om een samenhangend en onderscheidend woon- en werkgebied te realiseren met 590 woningen en circa 5 hectare bedrijvigheid met hoge ambities op het gebied van biodiversiteit, mobiliteit en energie. Voor het realiseren van deze gebiedsontwikkeling is GEM Crailo op zoek naar een projectleider gebiedsontwikkeling.

Opdracht
GEM Crailo is op zoek naar een senior planeconoom werkzaam vanuit een planeconomisch adviesbureau. Het bureau is in staat om voldoende ‘achtervang’ te organiseren in geval van toenemende werkzaamheden of als back-up van de senior planeconoom die de werkzaamheden in eerste instantie uitvoert. Om voorgenoemde reden is de kandidaat bij voorkeur werkzaam bij een middelgroot tot groot planeconomisch adviesbureau.

Nadere omschrijving opdracht
De senior planeconoom is in staat strategische vraagstukken op zich te nemen, het gaat hierbij o.a. om bestuurlijke besluitvorming, het maken van grondprijsafspraken met marktpartijen en/of woningcorporaties alsmede risicomanagement. De senior planeconoom trekt het project financieel. Voor Buurtschap Crailo wordt gewerkt naar contractvorming met verschillende partijen parallel aan de planuitwerking. Van de senior planeconoom wordt naast de inhoudelijke taken verwacht dat hij/zij op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen en een sparringpartner is voor de projectleiding van GEM Crailo, een belangrijke rol speelt bij het risicomanagement, het opstellen van tussenrapportages en de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie. De werkzaamheden vinden grotendeel plaats op het projectbureau in Hilversum.

Aanscherping werkzaamheden

 • Complexe werkzaamheden grondexploitatie en uitgifte van bouwgrond in exploitatiegebieden
 • Kredietbewaking
 • Ondersteuning bij (financiële) beleidsadvisering en controllingtaken
 • Opstellen residuele grondwaardeberekeningen en vastgoedexploitaties
 • Opstellen en begeleiden financiële risicoanalyses

Aanscherping kennis en ervaring

 • Specialistische kennis van het vakgebied respectievelijk beleidsterrein bij gemeenten én marktpartijen (planeconomie)
 • Marktkennis en ervaring ten aanzien van de regionale woningmarkt (aantoonbare relevante regionale projectervaring)
 • Kennis van aan- en verkoopprocedures
 • Kennis van het grondbeleid van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Inzicht in bestuurlijke, organisatorische en functionele  verhoudingen
 • Inzicht in (maatschappelijke) ontwikkelingen op het beleidsterrein
 • Inzicht in  het ruimtelijke ordeningsbeleid en het volkshuisvestingsplan van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren
 • Vaardigheid in het opstellen van adviezen
 • Vaardigheid in het coördineren van werkzaamheden ten behoeve van financiële producten
 • Vaardigheid in het voeren van overleg
 • Vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen (ervaring met bouwkostenprogramma Budsys (MBM systems), Big data vastgoedanalyse (Watson + Holmes)
 • Vaardigheid in het voeren van onderhandelingen
 • Vaardigheid in het toelichten van opgestelde stukken aan bestuurders zoals raadsleden en het beantwoorden van vragen hieromtrent

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in de richting van Sociale Geografie en/of Planologie;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior planeconoom in de afgelopen 5 jaar;
3. Een maximum uurtarief van €150,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2024;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met nieuwbouwprojecten/grondexploitatie waarbij sprake is van meerdere gemeenten als aandeelhouder, bijvoorbeeld in een GR (gemeenschappelijke regeling) of GEM (gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij) of ander soort gelijke samenwerking tussen gemeente, provincie etc. (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de coördinatie van werkzaamheden ten behoeve van financiële producten (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met complexe grondexploitaties in de afgelopen 2 jaar (maak dit aantoonbaar doormiddel van een voorbeeld in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbaar werkzaam bij een plan economisch adviesbureau (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als senior planeconoom in de afgelopen 12 jaar (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Indexering tarief
Bij goed functioneren kan in gezamenlijk overleg met beide partijen eventueel een marktconforme indexering plaatsvinden – passend bij het bedrijfsbeleid van beide partijen – op basis van de jaarmutatie van een indexcijfer dat aansluit bij de aard van de functie. Indexering kan maximaal 1 keer per jaar plaatsvinden en tevens pas na 12 contractmaanden.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij GEM Crailo zijn gepland op donderdag 7 december 2023 tussen 12.30 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 1 december 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 4 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 5 december, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8-16 uur, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.