Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-21

Organisatie
Provincie Flevoland werkt met haar partners aan integrale grootschalige gebiedsprogramma’s en Europese programma’s. Gebiedsontwikkeling zit in ons DNA. Daarbij werken we vanuit diverse grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, woningbouw, mobiliteit, perspectief landelijk gebied, economie en werkgelegenheid in Flevoland.

Als provincie zijn wij volop in beweging en hebben we letterlijk de ruimte om aan de meest fascinerende projecten te werken. We zoeken naar dwarsverbanden tussen disciplines, verbinden omgevingspartners en dagen hen uit om met elkaar te werken aan oplossingen. We benutten hierbij optimaal de mogelijkheden van de Europese en Rijksprogramma’s

Een toekomstbestendig landelijk gebied leeft enorm binnen provincie Flevoland. Het landelijk gebied van Flevoland betekent veel voor ons. We wonen er, we werken er, we recreëren er en we produceren er voedsel. Het is ons groot goed. Maar we staan ook voor grote uitdagingen op het gebied van bodem en water, natuur inclusief stikstof en klimaat. Niet alles kan overal. Het is ons gezamenlijk belang hier oplossingen voor te vinden.

Onze doelen voor het landelijk gebied zijn herstel van de biodiversiteit en een toekomstbestendige landbouw. Wat we in het landelijk gebied doen, moet rekening houden met het bodem- en watersysteem, de ondergrond en de omgeving. Voor de natuur geldt dat we streven naar een goede instandhouding en verdere ontwikkeling van de Flevolandse natuur. De landbouw moet passen binnen de grenzen van ons natuurlijk systeem. In het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) brengen we de twee doelen en vormen van landgebruik samen. Daarbij hebben we oog voor de unieke cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het Flevolandse landschap. En hoe we die zo goed mogelijk kunnen behouden of zelfs versterken. Zo streven we naar een toekomstbestendig landelijk gebied waar het goed wonen, werken, recreëren en voedsel produceren is.

Opdracht
Op dit moment werken we met een (inhoudelijk) kernteam aan deze grote en belangrijke opgave en hebben we een procesadviseur nodig die het inhoudelijk kernteam helpt om de grote lijnen uit te zetten en de verbindende schakel is tussen alle beleidsonderwerpen en de medeoverheden. Want het Rijk verwacht dat de provincies vóór 1 juli 2023 de ontwerpversie van het PPLG (waarvan het Gebiedsplan Wsn deel uitmaakt) indienen. Deze ontwerpversie dient te zijn vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Na 1 juli 2023 zal het Rijk het PPLG beoordelen. Dit vraagt van het Rijk naar verwachting 3-6 maanden. De verwachting is dat op basis van de beoordeling de ontwerpversie nog zal moeten worden aangepast. Deze aangepaste versie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten in het voorjaar van 2024 en om dit hele proces in goede banen te leiden, het overzicht te behouden tussen alle beleidsonderdelen en de communicatie met gemeenten en waterschap, is er een senior procesadviseur landelijk gebied nodig die hierbij behulpzaam is.

Als senior procesadviseur landelijk gebied ben je mede verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en concretisering van het provinciaal gebiedsprogramma landelijk gebied. Je voert zelfstandig de regie, je bent hierin de verbindende schakel tussen alle beleidsonderwerpen en de medeoverheden. Je kan hierbij het overzicht houden tussen alle beleidsonderdelen en onderhoudt de communicatie met gemeenten en het waterschap.

Kortom, je werkt met een inhoudelijk kernteam aan de opgave, samen met diverse betrokken afdelingen binnen het provinciehuis, maar ook extern met gebiedsadviseurs en andere collega-overheden. Dat vereist een flexibele positieve instelling, de benodigde mensenkennis en goed gevoel voor timing en organisatiekracht.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: 3 dagen, waarvan minimaal 1 op kantoor op het provinciehuis te Lelystad.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo-master niveau in de richting van Bedrijfskunde, Bestuurskunde of Rechtsgeleerdheid;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met strategieontwikkeling; 
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsinstelling;
5. Uurtarief maximaal €140,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
6. De opdracht dient u individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
7. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met én in de provincie Flevoland (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als senior projectleider (30 punten);
a. Tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior projectleider (0 punten);         
b. 5 tot 7 jaar aantoonbare werkervaring als senior projectleider (10 punten);          
c. 7 tot 8 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (20 punten);
d. Meer dan 8 jaar aantoonbare werkervaring als senior projectleider (30 punten);
10. Aantoonbare werkervaring bij of in een opdracht van een provinciale overheid en/of Rijksoverheid (benoem dit duidelijk in het cv) (60 punten);
a. Tot 5 jaar aantoonbare werkervaring bij of in een opdracht van een provinciale overheid en/of Rijksoverheid (0 punten);                                                   
b. 5 tot 7 jaar aantoonbare werkervaring bij of in een opdracht van een provinciale overheid en/of Rijksoverheid (20 punten);                                                   
c. 7 tot 8 jaar aantoonbare werkervaring bij of in een opdracht van een provinciale overheid en/of Rijksoverheid (30 punten);
d. Meer dan 8 jaar aantoonbare werkervaring bij of in opdracht van een overheidsinstelling (60 punten).

Competenties
– Onafhankelijk en deskundig;
– In staat om integraal, strategisch en risico-gestuurd te denken en te handelen;
– Resultaatgericht, doortastend maar beschikt ook zelf over een hands-on mentaliteit om binnen de opgave eigen producten te maken;
– Verbindende teamspeler en kunt natuurlijk tegenwicht geven aan de andere projectteamleden, daarbij sta je stevig in je schoenen als er sprake is van tegenstrijdige belangen;
– Gemakkelijk communiceren en adviseren op alle niveaus en beschikt over een vlotte pen;
– Politiek sensitief en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
– Affiniteit en kennis van de veranderingen in het landelijk gebied;

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie
De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via www.routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen. Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 17 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 22 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De fysieke gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 24 mei 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 23 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 22 mei 2023 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 7 maanden, Flevoland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.