Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-05-14

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. “Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen.” Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
Gebiedsprogramma Entrée is de meest omvangrijke gebiedsontwikkeling van Zoetermeer. Ben jij de senior projectleider die de verschillende planologische procedures en het bestemmingsplan coördineert en zorg draagt voor consistentie met alle andere processen in het programma? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet.

Zoetermeer heeft zich de afgelopen decennia in rap tempo ontwikkeld  van een dorp tot een volwaardige stad met zo’n 125.000 inwoners.  Een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Kortom een aantrekkelijke stad! Maar de stad is niet af. Zoetermeer werkt vanuit haar visie Zoetermeer 2040 aan een aantal grote uitdagingen, zoals het binnenstedelijk toevoegen van een groot aantal woningen, de energietransitie , investeren in de bestaande wijken en de noodzakelijke grootschalige gebiedstransformaties voor woningen en ruimte voor bedrijvigheid. Het gaat daarbij om een samenhangende aanpak voor woningbouw, voorzieningen, duurzaamheid, groen en natuur, onderwijs, cultuur en sport, bereikbaarheid en economische ontwikkeling om de stad klaar te maken voor een nieuwe levensfase.

De meest omvangrijke gebiedsontwikkeling vindt plaats in het Entréegebied. Hier wordt een groot aandeel van de woningbouwambitie van Zoetermeer gerealiseerd. Er worden circa 4.500 – 5.700 woningen met daarnaast een omvangrijk niet-wonen programma gerealiseerd in een nieuwe, levendige en toekomstbestendige stadswijk.

Begin 2019 is het Masterplan De Entree door de gemeenteraad vastgesteld en medio 2021 het Planuitwerkingskader Entree. Vervolgens zijn verschillende (ontwerp-)besluiten opgesteld zoals het (ontwerp-)bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan, die op 4 februari 2022 ter inzage zijn gelegd. Momenteel worden de planologische procedures verder voorbereid om tot een definitief en bestuurlijk vastgesteld bestemmingsplan te komen, inclusief een plan-MER.

Meer informatie over De Entree kun je vinden op: https://www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer

Opdracht
Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, plannen en opleveren van de planologische procedures en alle bijbehorende onderzoeken voor de gebiedsontwikkeling Entrée Zoetermeer. Ook draag je zorg voor de afstemming met andere overheden (zoals provincie) en stuur je diverse bureaus aan die (deel)onderzoeken uitvoeren, zoals de PlanMER. Dit doe je in nauwe samenwerking met het programmateam onder verantwoordelijkheid van de gebiedsmanager. Je stuurt hierbij de inhoudelijk adviseurs aan zoals bestemmingsplanjuristen, stedenbouwkundige, geluidsadviseur en andere beleidsadviseurs die hierbij inhoudelijk ondersteunen.

Je adviseert op strategisch niveau aan gebiedsmanager, directie en bestuur over de proactieve inzet van het moderne RO instrumentarium (o.a. Stad & Milieubenadering, Omgevingswet). Je draagt zorg voor de afstemming en consistentie met andere onderdelen van het programma, zoals de gesloten anterieure overeenkomsten met de private partijen en het beeldkwaliteitsplan. Daarbij doorzie je met gemak de werking en juridische aspecten van bestemmingsplannen en de verschillende mogelijkheden vanuit de ruimtelijke procedure om het projectdoel te bereiken.

Uiteindelijk resultaat is een door de gemeenteraad vastgesteld Bestemmingsplan Entrée en/of andere ruimtelijke instrumenten (indien aan de orde vanuit invoeringsdatum Omgevingswet).
Daarbij ben je verantwoordelijk voor:
– Advisering over de verschillende mogelijke planologische procedures die kunnen worden doorlopen om de voortgang van het Gebiedsprogramma zo goed mogelijk te faciliteren;
– Integrale sturing op de te voeren planologische procedures van Gebiedsprogramma Entrée, zowel richting externe partijen als binnen de programmaorganisatie en ambtelijke organisatie;
– Aansturing van de inhoudelijk adviseurs aan zoals bestemmingsplanjuristen, stedenbouwkundige, geluidsadviseur en andere beleidsadviseurs die hierbij inhoudelijk ondersteunen;
– Aansturing van externe bureaus die producten leveren zoals de PlanMer, planologisch onderzoek, juridisch advies;
– Het zorgen voor bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor het voorgestelde proces en de strategische keuzes;
– Het in kaart brengen van de benodigde randvoorwaarden, vanuit geld, tijd en kwaliteit om de opdracht(-en) te kunnen uitvoeren.
– Advisering aan gebiedsmanager, ambtelijk- en bestuurlijk opdrachtgever

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Beschikbaar voor minimaal 16 uur per week gedurende de looptijd van de overeenkomst

Gunningscriteria
3. Een afgerond opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van ruimtelijke- of gebiedsontwikkeling (10 punten);
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in het werkveld van planologie, ruimtelijke ontwikkeling in een politiek bestuurlijke omgeving (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als senior projectleider bij de overheid  (100.000+ gemeente of provincie) op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling, met aantoonbaar afgeronde projecten (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in afgelopen 3 jaar met ruimtelijke procedures en bestemmingsplannen in integrale gebiedsontwikkeling (30 punten).

Competenties
– Je bent een strategische en oplossingsgerichte denker met ruime overheidservaring, bij voorkeur ook bij een gemeente. Uiteraard beschik je over goede bestuurlijke en politieke en organisatiesensitiviteit;
– Je beschikt over een afgeronde opleiding op wo-niveau en hebt ruime ervaring in proces- en projectmanagement;
– Je bent alert op nieuwe informatie en de consequenties die daarmee gepaard gaan voor onze gemeente. Je reageert snel en flexibel en hebt de sensitiviteit om op het juiste moment het team, gebiedsmanager/de opdrachtgever, de directie en/of het bestuur te informeren en betrekken;
– Je hebt een relevant netwerk, kennis en ervaring op het gebied van Omgevingsrecht en de Omgevingswet;
– Je bent in staat om heel snel vanuit de basis die er nu ligt (qua inhoud, proces en projectorganisatie) voort te bouwen op de ingeslagen richting;
– Voor de betrokken medewerkers fungeer je als sparringpartner en verbinder;
– Je hebt een resultaatgerichte en samenwerkingsgerichte instelling;
– Je hebt een stevige persoonlijkheid en kan goed kan omgaan met belangentegenstellingen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 13. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 25 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.