Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We werken opdrachtgericht en sturen op resultaten waarbij het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: team Economie Ruimte en Mobiliteit, team Veiligheid en Duurzaamheid en team Samenleving.

Opdracht
Uiteindelijke werkpakket wordt in overleg vastgesteld maar bevat in ieder geval:
– inhoudelijk opdrachtgeverschap Patijneburg;
– accounthouderschap van vier culturele instellingen;
– inhoudelijke component jaarlijkse subsidies en aanpassen beleids-/subsidieregels;
– projectleiderschap in diverse business cases, projecten en nieuwbouwopgaven;
– bijdragen aan opstellen en monitoren Jaaragenda en Jaarplannen van team participatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 111,75 (schaal 12) incl. fee Flextender en reiskosten, excl. BTW;
2. Aantoonbare werkervaring in diverse beleidsterreinen binnen de (gemeentelijke) overheid;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het beoordelen van nationale en Europese subsidieaanvragen;
4. Per 1 januari 2023 voor 36 uur p/w beschikbaar gedurende de gehele opdrachtduur incl. verlengingsopties;
5. Minimaal een afgeronde hbo opleiding in de richting management/business control, accountancy of finance;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als subsidie adviseur binnen een overheidsorganisatie (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als subsidie adviseur binnen een gemeente (35 punten);
8. Stevige gesprekspartner op directieniveau gemeente en verbonden partijen (aangetoond in het cv middels een toelichting/voorbeeld) (25 punten).

Competenties
– Politieke sensitiviteit;
– Resultaatgericht;
– Overtuigingskracht;
– Kennis van- en ervaring met het aantrekken van externe financiële middelen (nationaal en Europees);
– kennis van- en ervaring met het interpreteren van het handelen binnen de kaders van de vigerende regelgeving (Awb, BBV, Participatiewet);
– Je hebt inzicht in de posities van belanghebbende partijen, bent goed in staat om netwerkrelaties te onderhouden en om tot afspraken te komen;
– Je hebt ervaring met het beoordelen van subsidieaanvragen en vaststellingsaanvragen van culturele instellingen;
– Ervaring met het vertalen van beleidsdoelen naar KPI’s;
– Ervaring met projectmatig veranderen in het publieke domein;
– Aantoonbare werkervaring in het coördineren van de samenwerking met externe partijen en stakeholders.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland