Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-02-01

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Door de uitvoering van het Utrechtse Programma Landelijk Gebied (UPLG), landelijke stimulering van bedrijfsbeëindiging en vergrijzing onder agrarisch ondernemers zal de komende jaren sneller en meer agrarische bebouwing vrijkomen dan tot nu toe. Naarmate er een duidelijker perspectief is voor erven na beëindiging van het agrarisch gebruik zullen boeren beter keuzes over de toekomst van hun bedrijf en erf kunnen maken. Dit zal bijdragen aan realisatie van veel transitiedoelen in het landelijk gebied. Daarom is in het coalitieakkoord 2023-2027 afgesproken om het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) te actualiseren. De geïntensiveerde provinciale bijdrage aan de VAB-aanpak voorziet in de ontwikkeling van nieuwe instrumenten om erfeigenaren en gemeenten te ondersteunen en stimuleren. En de regels in de Omgevingsverordening worden hiervoor aangepast. Onder de titel “Erven met perspectief” wordt dit als project de komende 3 jaar (2024-2027) gerealiseerd.

Jij leidt en organiseert dit project zelfstandig en in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep met bijdragen vanuit landbouw, ruimtelijke ontwikkeling, economie, wonen, ondermijning, grondzaken, GIS en milieu (asbestdaken). Je zorgt voor draagvlak bij en medewerking van de teams die nodig zijn voor de realisatie van de VAB-aanpak. Je adviseert de portefeuillehouders landelijk gebied en ruimtelijke ontwikkeling over de VAB-aanpak en bereidt GS-besluiten voor. Je ontwikkelt voorstellen voor nieuw en/of aanpassing van VAB-beleid.

Je voert overleg met de Utrechtse gemeenten en andere stakeholders over de ontwikkeling en implementatie van het VAB-beleid en organiseert de daarvoor benodigde ondersteuning, onder andere middels opdrachtverlening aan derden. Je laat een communicatiestrategie opstellen en organiseert samenwerking met diverse externe partijen voor de uitvoering daarvan. Waar mogelijk integreer je dit met de uitvoering van het Utrechts Programma Landelijk Gebied.

Je organiseert samenwerking met buurprovincies en andere provincies met een actief VAB-beleid om die op elkaar af te stemmen en door te ontwikkelen.

Voor dit project zoeken wij een senior projectleider die zelfstandig en op basis van inhoudelijke visie interne en externe samenwerking kan organiseren. Je neemt strategische beslissingen over de ontwikkeling en inzet van VAB-instrumenten die impact hebben op de realisatie van meerdere strategische beleidsdoelen van de provincie. Je kent en doorziet de ontwikkelingen in het landelijk gebied, de onderlinge samenhang en met de VAB-aanpak. Je kan putten uit ruime ervaring met publieke en private stakeholders om met natuurlijk gezag namens de provincie te kunnen optreden. En kan putten uit ruime ervaring in het werken binnen een provincie zodat de stakeholders in de projectleider een betrouwbare provincievertegenwoordiger treffen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 125,00 exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 20 jaar met de implementatie van transitieopgaven in het landelijk gebied;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de ontwikkeling en implementatie van programma’s en projecten bij een provincie;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met beleidsontwikkeling voor de aanpak van Vrijkomende Agrarische Bebouwing.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van VAB-beleid bij of voor een provincie (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar ervaring met het organiseren van samenwerking tussen provincie en gemeenten (30 punten);
7. Minimaal 10 jaar ervaring met persoonlijke advisering van bestuurders van provincie of grote gemeente (20 punten);
8. Minimaal 5 jaar ervaring met het organiseren van multidisciplinaire samenwerking in een grote ambtelijke organisatie (20 punten).

Competenties

  1. Algemene bestuursadviesvaardigheden.
  2. Sterk gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
  3. Algemene projectmanagementvaardigheden.
  4. Specifieke vaardigheden voor het implementeren van multidisciplinaire programma’s of projecten.
  5. Netwerkvaardigheden om interne en externe stakeholders aan het project te verbinden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 7 februari en vrijdag 9 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 6 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 29 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 2 februari 2024, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16-20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.