Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-07

Organisatie
Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere partners.

Goedopweg is gehuisvest bij de Provincie Utrecht, en o.a. de inhuur uitvragen en andere inkooptrajecten van Goedopweg verlopen via de provincie. De provincie streeft ernaar een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving.

Wat wij doen: samen werken aan bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit

Regio Utrecht is hét trefpunt van ons land. Zorgeloze mobiliteit in 2050 voor alles en iedereen is onze grote ambitie. Daarom werken rijks- en regionale overheden zelf en gezamenlijk aan het bereikbaar en leefbaar houden van de regio en zetten we erop in om iedere Utrechter emissieloos te laten reizen in 2050. Goedopweg richt zich daarbij vooral op kortetermijnoplossingen en projecten, met een sterke focus op gedragsbeïnvloeding en mobiliteitsmanagement. Daarbij gaat het vaak om nieuwere concepten zoals het beïnvloeden van reizigersgedrag, smart mobility oplossingen en het samenwerken met werkgevers en specifieke sectoren zoals de onderwijssector. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio en verduurzamen van de mobiliteit. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren hybride- en thuiswerken, en ov- en (e)fietsgebruik bij medewerkers.

Bij het stimuleren van ander reisgedrag werken we binnen Goedopweg met een onderverdeling in verschillende doelgroepen. Binnen het deelprogramma werkgevers- en integrale gebiedsgerichte benadering richten we ons op de doelgroep werkgevers. Hieronder vallen allerlei projecten en activiteiten die erop gericht zijn werkgevers en medewerkers te stimuleren om niet of minder vaak met de auto te reizen, bijvoorbeeld door thuis te werken als dat kan en meer gebruik te maken van de fiets, het OV en/of deelmobiliteit.

Om dit te bereiken onderscheiden we aantal verschillende, inmiddels beproefde werkwijzen: a) Het individueel ondersteunen van werkgevers om hun mobiliteitsbeleid (inclusief bijbehorende regelingen) te verduurzamen. Voor de doelgroep mkb werkgevers is een toegesneden aanpak ontwikkeld. b) Het gebieds- en branchegericht ondersteunen van gedeelde ambities van werkgevers, veelal in nauwe samenwerking met overheden, vervoerders en koepelorganisaties. c) Inzet van werkgeversbenaderingen voor zogenaamde specials, denk bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden d) Vervullen van een platformfunctie (online en offline) waar werkgevers relevante kennis en inzichten kunnen halen, ervaringen kunnen delen, inspiratie kunnen opdoen.

Voor de bestaande gebiedsbenadering in Utrecht Oost zijn wij op zoek naar een (of twee) senior projectmanagers.

Opdracht
We zoeken een projectmanager die de bestaande gebiedsaanpak in Utrecht Oost voort kan zetten.

Opgestart tijdens de covid-19 pandemie werken in Utrecht Oost 17 partners samen aan duurzame bereikbaarheid en mobiliteit van het gebied. Vanuit een gedeelde ambitie 2023-2025 (in december zijn de 17 handtekeningen onder een pledge gezet) en een daar op gebaseerde uitvoeringsagenda, werken organisaties samen en individueel aan concete acties en maatregelen. De organisaties gaan hun medewerkers, studenten en bezoekers actief verleiden om slimmer en duurzamer te reizen. Ook gaan de gebiedspartners het fietsen en openbaar vervoer verder stimuleren, en alle pieken in de spits af te vlakken. Ook de pieken voor de fiets en het ov. De verwachte groei van het aantal bedrijven/organisaties, studenten en bezoekers in het gebied vraagt  om de gemaakte afspraken en uitvoeringsagenda steeds te toetsen op toekomsbestendigheid.

<https://goedopweg.nl/nieuws/weg-met-de-files-ook-voor-de-fiets>

Voor de aankomende periode zoeken we een projectmanager die de afspraken in de gebiedspledge monitort en de organisaties ondersteunt in het uitvoeren van de afspraken.  Daarnaast kan het zijn dat we je vragen om ook voor een ander gebied in de Provincie Utrecht deze rol op je te nemen.

Dit doe je door:

 • Regie te voeren op het proces waarin werkgevers/onderwijsinstellingen, vervoerders en provinciale en gemeentelijke collega’s de vervoersvraag en het aanbod spreiden in tijd, ruimte en over de verschillende modaliteiten.
 • Datagedreven de individuele en collectieve resultaten monitoren (via bestaande dashboards en scenariomodellen)
 • Met de organisaties, werkgevers, overheden en vervoerders nadere plannen maken om de beoogde resultaten te gaan bereiken
 • Bijdragen aan de totstandkoming en uitvoering van aanvullende fysieke en gedragsbeïnvloedingsmaatregelen om de duurzame bereikbaarheidsopgave te realiseren
 • Voorbereiden en faciliteren van stakeholdersbijeenkomsten en bestuurlijke overleggen nodig om de doelstellingen te bereiken; hierbij is afstemming van het bestuurlijke gebiedsoverleg en de Stuurgroep Goedopweg noodzakelijk
 • Toewerken naar een (op termijn) passende en heldere organisatievorm zodat de duurzame bereikbaarheidsdoelstelling doorgaat, ook zonder de externe projectleiding vanuit Goedopweg
 • Nog niet aangesloten organisaties in het gebied te betrekken bij de ambitie en activiteiten

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgerond opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider;
3. Minimaal 5 jaar werkervaring met gebiedsgericht mobiliteitsmanagement;
4. Aantoonbare kennis en werkervaring met het leiden van projecten gericht op het beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag i.s.m. met verschillende stakeholder zowel privaat als publiek;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 8 jaar werkervaring met gebiedsgericht mobiliteitsmanagement (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar Aantoonbare kennis en werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het leiden van projecten gericht op het beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag mobiliteitsgedrag i.s.m werkgevers, onderwijsinstellingen, aanbieders van mobiliteit & overheden (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke werkwijze en processen (20 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent goed in het opbouwen van relaties. Je begrijpt welke issues voor werkgevers relevant zijn en welke oplossingsrichtingen het meest kansrijk en effectief zijn. Ook snap je wat er nodig is om de samenwerking tussen werkgevers, overheden en andere partijen op een impactvolle manier vorm te geven en aan te jagen.
 • Je werkt graag in een team. Je werkt samen met de coaches en acquisiteurs van Goedopweg om contact te leggen met werkgevers en deze 1-op-1 van advies te voorzien. Daarnaast werk je inhoudelijk samen met je Goedopweg collega’s van Communicatie, Doelgroepenaanpak, Slimme mobiliteit en Minder Hinder.
 • Je bent resultaatgericht. Je bent bovengemiddeld goed in luisteren en vragen stellen om de behoeften van werkgevers te achterhalen. Eenmaal met een werkgever in contact doet je overtuigingskracht de rest.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1. een duo opdracht is mogelijk.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie centraal in Utrecht op donderdag 16 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 3 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 7 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 8 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.