Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-07

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Als Inkoopadviseur kom je te werken bij het team Juridische zaken, Inkoop en Subsidies (JIS) van de afdeling Interne advisering (IA).

Als onderdeel van de afdeling Interne advisering voorziet JIS de gemeentelijke organisatie van integrale advisering op tactisch en strategisch niveau en draagt zo bij aan het behalen van de organisatie brede doelstellingen. Als adviseur van het team JIS denk je mee over hoe we als organisatie mee kunnen bewegen met nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken die vanuit de samenleving op ons afkomen. Dit betekent dat je de regels moet kunnen vertalen naar de bedoeling die er door het rijk of de gemeenteraad aan is gegeven: flexibel daar waar het kan en rechtlijnig daar waar het moet.

Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:

 1. Uitvoeren van verschillende (Europese) Aanbestedingen van werken, diensten en leveringen met betrekking tot beheer en onderhoud van gebouwen, installaties en gemeentelijke infrastructuur, die in het algemeen politiek gevoelig zijn, dan wel de organisatie van de direct raken.
 2. Ophalen van de inkoopbehoefte bij stakeholders, zo nodig houden van marktconsultaties en dit vertalen naar de inkoopstrategie.
 3. Adviseren over, inrichten van en/of aansturen van multidisciplinair inkoopprojectteam, afhankelijk van de aard en omvang van het project.
 4. Afstemmen over de werkwijze van en binnen het multidisciplinair inkoopteam en met de intern opdrachtgever.
 5. Opstellen van en/of adviseren bij de totstandkoming van alle relevante aanbestedingsdocumenten, zoals o.a. programma van eisen en gunningcriteria, nota van inlichtingen etc.
 6. Begeleiding van het gehele inkoopproces, waaronder de beantwoording van leveranciersvragen d.m.v. de nota van inlichtingen, de beoordeling van de offertes en gunning.
 7. Bewaking van de voortgang, planning en beslismomenten en het signaleren van knelpunten;
 8. Na afronding van de aanbesteding, zorg dragen voor een gedegen overdracht aan de contractmanager en/of projectleider die voor de verdere implementatie/realisatie zorg draagt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2.  Aantoonbaar in bezit van NEVI 2 Tactisch en of strategisch of vergelijkbare opleiding zoals leergang aanbestedingsrecht benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met het begeleiden van complexe én gevoelige Europese Aanbestedingen van (infrastructurele) werken (benoem dit duidelijk in het cv.).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Beschikbaarheid per uiterlijk per 1 april 2023 (10 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in een bedrijfseconomische of juridische richting (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en aansturen van een multidisciplinair inkoopprojectteam, blijkend uit minimaal 1 referentie-projecten (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv.) 15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het inventariseren van de interne inkoopbehoefte, het houden van marktconsultaties én de vertaling ervan naar een inkoopstrategie als onderdeel van een Europese aanbestedingsprocedure (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het zelfstandig begeleiden van complexe Europese aanbestedingen van infrastructurele werken, blijkend uit minimaal 2 referentie-projecten (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv.) (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties waar de kandidaat over moet beschikken:

 • Affiniteit met aanbestedingen van infrastructurele werken en kennis van RAW, UAV, UAV-GC, Stabu;
 • In staat om te verbinden;
 • Overtuigingskracht;
 • Sterk in plannen / organiseren;
 • Borgen van kennis in ambtelijke organisatie;
 • Professioneel en representatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 11. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 1 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 2 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 8 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.