Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-13

Organisatie  
Waar werken we aan in Soest 
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente.  

Dit zijn wij 
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.  

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.  

De opdracht 
Er zijn al veel mooie stappen gezet op weg naar een CO2-neutraal Soest in 2050. We werken met een Programma Energietransitie. Het Programma wordt op dit moment vernieuwd en geactualiseerd. Er is nog een lange weg te gaan totdat Soest haar einddoel heeft behaald. Dat maakt de energietransitie tot een uitdaging! Het team bestaat nu uit een programmamanager, vijf beleidsadviseurs, een communicatieadviseur en een programmaondersteuner.  

Een van de onderdelen van het Programma is de Sociale Energietransitie. In 2021 heeft Soest een specifieke uitkering van het ministerie van binnenlandse zaken ontvangen. De uitkering is bedoeld voor de aanpak energiearmoede. Dit geld wordt ingezet voor het verlagen van het energieverbruik (en daarmee de energiekosten) van inwoners, die het vaak ook op andere gebieden niet makkelijk hebben. Zij worden extra hard getroffen door de hoge energiekosten. In Soest voeren we een aanpak uit. Dat doen we samen met lokale organisaties (maatschappelijk en welzijn), een woningcorporatie en inwoners.

Het takenpakket:

 • Je bent de spin in het web (lokaal aanspreekpunt) van de Sociale Energietransitie, en dan met name voor de inwoners met een smalle beurs.
 • Je bent het contact- en aanspreekpunt van de gemeente Soest voor de projecten: energiebesparing voor sociale minima en (Sociale) Energie in wijken en Isolatievoucher project Soest (USET-subsidie provincie Utrecht).
 • Je coördineert ook de uitvoering van de aanpak energiebesparing voor sociale minima en het Isolatievoucher project.
 • Je onderhoudt daarbij korte lijntjes met lokale partijen (maatschappelijke- en welzijnsorganisaties die contact hebben met de doelgroep), de lokale uitvoeringsorganisatie Energiebesparing (energiecoaches en energieklussers van Energie Actief Soest en Present), en ook met de commerciële partijen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.
 • Je zorgt voor een goede administratieve afhandeling en administratie van alle aanmeldingen en aanvragen.
 • Je werkt nauw samen met en adviseert aan de beleidsverantwoordelijke van het project. De aanpak is een van de projecten in het thema Warmtetransitie en Isolatieaanpak uit het Programma Energietransitie. Je zorgt ook voor aansluiting bij de bredere Lokale isolatie aanpak.
 • Je zorgt voor verbinding met andere domeinen, zoals het vastgoeddomein en het sociale domein) en daarbij ook met externe stakeholders. Je stemt technische, ruimtelijke en sociale beleidsvraagstukken rond de energietransitie op elkaar af, met name als het gaat om de wijkaanpakken in verschillende wijken. Ook stuur je aan op gemeenschappelijke uitvoering.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;

 1. Beschikbaar per 1 januari 2024 voor 16 uur per week;
  3. Uurtarief maximaal € 85 exclusief BTW / inclusief reiskosten en fee Flextender;
  4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werk ervaring als verbindend coördinator op operationeel niveau binnen een overheid instelling;

.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als coördinator op operationeel niveau binnen een overheid instelling (benoem dit ook duidelijk in het cv);(30 punten)

 1. Aantoonbare werkervaring met het integraal werken binnen een gemeente; (25 punten)
 2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het thema energie armoede voor de specifieke bewoners doelgroep sociale minima binnen een gemeente; (20 punten)
 3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van warmte transitie en isolatie aanpak. (25punten)

 

 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief vaardig;
 • Verbinding maken;
 • Organiseren en regelen;
 • Resultaat- en taakgericht;
 • Inlevingsvermogen (specifieke doelgroep);
 • Zorgvuldig;
 • Overzicht bewaren.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
Uren en dagen dat je aan de opdracht werkt zijn in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 18 december 2023 of donderdag 21 december 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 8 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 11 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 14 december 2023, 9:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 24 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.