Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-07-23

Organisatie
Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 230 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is. Kijk op onze Youtube om te zien wat Gemeente De Bilt nog meer te bieden heeft.

Om deze ambitie te kunnen realiseren, is de gemeentelijke organisatie in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om meer opgave gestuurd en gebiedsgericht te werken. Daarnaast bouwen we verder aan een organisatie die flexibel is en slagkracht heeft: we werken vanuit kleine, zelforganiserende teams met een heldere kernopdracht. Lees hier ons organisatieverhaal.

Opdracht
We zoeken een senior business controller die ook de rol van kwartiermaker op zich kan nemen. We hebben geconstateerd dat team P&C met de huidige formatie en bezetting niet in staat is de teamopgave te realiseren. In het teamplan P&C is de volgende teamopgave geformuleerd:

Toezien, ondersteunen en adviseren van de organisatie op rechtmatig en doelmatig handelen binnen de financiële kaders en wetgeving. Verzorgen van verslaglegging naar bestuur (college en gemeenteraad), provincie en inwoners in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen.

De focus zou meer gericht moeten zijn op de strategische advisering en de brede blik. De vraag ligt voor wat gaat helpen om team P&C te versterken? Een oplossingsrichting zou kunnen liggen in de gewenste kwantiteit en kwaliteit van het team. Maar vermoedelijk gaat het ook om de werkprocessen en werkwijzen. Ook de context speelt een rol. We zoeken daarom voor team P&C een business controller die de rol van kwartiermaker op zich kan nemen. Als gevolg van een detachering liggen er ook regulieren taken die opgepakt moeten worden. Daarbij gaat het o.a. om:

 • Ondersteunen op strategisch niveau van collega’s, management en bestuur bij financieel-economische vraagstukken;
 • Coördinatie van de P&C stukken, met name de najaarsnota en de begroting;
 • En zorgdragen voor een aantal technische paragrafen in de begroting en jaarrekening;
 • Adviseren ten aanzien van procesmanagement, risicobeheersing en kwaliteitsbewaking.

Naast deze taken moet er een verbeter- en ontwikkelplan komen voor team P&C. Aan deze senior business controller de opdracht om, samen met het team, ambtelijk opdrachtgever en concerncontroller, te komen tot opstellen en implementeren van dit verbeterplan. En vervolgens zorg te dragen voor de uitvoering ervan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als senior business controller;
3. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van verandertrajecten op mens en inhoud;
4. Aantoonbare werkervaring met coördinatie en realisatie van P&C producten;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) op alle aspecten (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Key2Financiën (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met advisering van directie en college bij een gemeente (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het maken/ schrijven maken van een gemeentebegroting met daarin technische paragrafen (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als kwartiermaker voor een team dat moeten worden ontwikkeld (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 1. Communicatieve vaardigheden
 2. Politiek sensitief
 3. Analytisch
 4. Leiderschap
 5. Oplossingsgericht
 6. Verbinder
 7. Initieert (o.a. meedenken over verbetervoorstellen op het gebied van kwaliteit, rechtmatigheid en efficiency)

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.