Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-13

Organisatie
Heb jij de kennis en het netwerk om écht iets toe te voegen aan de transitie naar een Circulaire Samenleving waar de provincie Utrecht voor staat?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

In het coalitie akkoord 2023 – 2027 Aan de slag voor Utrecht (Voor een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie) is aangegeven dat we als provincie ons bezig houden met een aantal thema’s die door alle vakgebieden heen gaan. Circulaire samenleving is 1 van de 3 genoemde thema’s. Provincie Utrecht (h)erkent dat de transitie van een lineaire naar een circulaire economie een belangrijke bijdrage levert om o.a. de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en (h)erkent de eerder door het ministerie van I&W en het Planbureau voor de Leefomgeving gegeven positionering van de deze opgave. De provincie draagt vanuit alle beleidsvelden (onder andere economie, mobiliteit, landbouw, ruimtelijke ontwikkeling en de eigen bedrijfsvoering) bij aan deze transitie. Er is veel ambitie, maar met alleen ambitie gaan we dit doel niet halen. Dus zetten we komende jaren grote stappen. In het coalitie akkoord 2023 – 2027  is aangegeven wat we gaan doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2024 – 2027. Onlangs is het Onderzoek Circulaire Economie van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) afgerond en zijn de aanbevelingen overgenomen door onze directie en bestuur (Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten).

Voor de versnelling van de transitie naar een circulaire samenleving is het zaak dat onze provincie als organisatie zelf ook meedoet in de transitie. We willen circulariteit borgen in alle programma’s van de provincie zodat de interne (lijn)organisatie circulariteit in haar opdrachten en projecten verankert. Zo dragen alle domeinen bij aan de transitie naar een circulaire samenleving. Daarnaast heeft de provincie ook een rol in de transitie naar een circulaire samenleving in de regio Utrecht, die ze samen met partners in de regio oppakt als deelnemer, subsidieverstrekker of opdrachtgever.

Het programma voor deze transitieopgave neemt de regie, verbindt en ondersteunt de interne organisatie in haar circulaire ambities en maakt de voortgang transparant via monitoring van de circulaire activiteiten.

 • Opdracht
  Je komt te werken in een dynamische maar turbulente omgeving. Het programmateam is volop in beweging en dat vraagt om een strateeg die zowel oog heeft voor mens als inhoud.
  • Je levert een belangrijke bijdrage aan het opstellen van de middellangetermijnstrategie voor de circulaire samenleving. Bij de vaststelling van de Beleidsvisie Circulair op 2 juni 2021 is tevens de opdracht gegeven die te vertalen naar een middellangetermijnstrategie, een strategie die de lange termijn doelstellingen uit de beleidsvisie smart en concreet maakt. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de halvering van het gebruik van de hoeveelheid primaire abiotische grondstoffen in 2030. Tevens zullen in deze strategie de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer worden meegenomen.
  • Je bent een belangrijke sparringpartner voor de programmamanager. Je levert een belangrijke bijdrage aan het nieuwe programmaplan Circulaire Samenleving 2024 – 2027 en de middellange termijn strategie.
  • Binnen dit programma staat een transitieaanpak centraal. Hierin spelen vernieuwers-netwerken, transitieagenda’s en doorbraakprojecten een grote rol. Jij bent mede verantwoordelijk om deze aanpak in te vullen, door te ontwikkelen en uit te dragen.
  • Je geeft invulling aan het leren en innoveren binnen de opgave circulair Provincie Utrecht. Je ontwikkelt voorstellen voor de aanpassing van bestaande of ontwikkeling van nieuwe kennis en innovatie instrumenten. Denk hierbij aan subsidieregelingen, een afwegingskader Circulair of een stimuleringsregeling Circulair die de transitie naar een circulaire samenleving verder stimuleren.
  • Als ambassadeur richt je je op het verder op- en uitbouwen van strategische relaties met kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere overheden. Daarnaast verbind je de partijen met elkaar om kennis op het gebied van circulariteit en het werken in transities te bundelen en te ontsluiten. Je motiveert ze om hun bijdrage te leveren aan de circulaire ambities.
  • Je werkt intensief samen met de programmamanagers en teamleiders binnen de provincie Utrecht die verantwoordelijk zijn voor de andere duurzaamheidsopgaven van de provincie, om te komen tot een integrale aanpak en uitvoering. Als overkoepelend thema bezien we de diverse opgaven in samenhang en werken samen waar synergie het mogelijk maakt kansen te pakken en de impact te vergroten. Specifiek doen we dat met de concernopgave Klimaat Centraal (klimaatmitigatie).
  • Ten slotte ga je werken aan de circulaire monitor om de voortgang te bewaken. Hieronder vallen de jaarlijkse monitor, de ontwikkeling van de (transitie) parameters en inbreng in landelijke samenwerking rondom monitoring en circulair.

 Als strateeg ga jij samen met onze partners en collega’s aan de slag met onze circulaire ambities. Dit maakt de functie interessant

 • je werkt mee aan het concreet en tastbaar maken van een complexe transitie;
 • je gaat samenwerken aan een breed scala van onderwerpen. Daardoor kun je veel leren;
 • je krijgt alle ruimte en vrijheid hoe je je werk indeelt;
 • je bouwt een groot intern en extern netwerk op;
 • je levert een belangrijke bijdrage aan onze duurzaamheidsambities, circulair in het bijzonder.

Mensen omschrijven jou als een gedreven strateeg en vernieuwer met ambitie en energie. Zo kun jij mensen meenemen in jouw visie en krijg je collega’s in beweging. Je durft daarbij koers te houden. In deze opgave maken we concreet verbinding met alle beleidsterreinen van de provincie. Je bent een echte verbinder en netwerker. Je bent nieuwsgierig en creatief. Ook heb je inzicht in het reilen en zeilen van een politiek-bestuurlijke omgeving en posities van belanghebbende partijen. Je kan mensen motiveren en binden om voor een opgave te gaan staan. Je structureert je project(en), beheerst deze en stuurt actief op het bereiken van resultaat. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, en je bezit een groot doorzettingsvermogen en hebt geduld Je hebt oog voor de concernbrede samenhang van opgaven binnen de organisatie. Tevens ben je in een dynamische omgeving in staat conflicterende belangen, opvattingen en inzichten te overbruggen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in transitiemanagement en/of strategisch complexe vraagstukken;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de circulaire opgave en politiek-bestuurlijke aangelegenheden binnen het vakgebied;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare kennis van circulaire economie en kan dit combineren met inzicht in andere vakgebieden (10 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (15 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur binnen een politiek bestuurlijke omgeving; (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de circulaire opgave (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met duurzaamheidsthema’s (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met de ontwikkeling van lange termijn strategische doelstellingen vanuit een breder perspectief dan alleen circulaire economie en met het aansturen van de realisatie van lange termijn strategische doelstellingen (noem een concreet voorbeeld in het cv) (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • politiek bestuurlijke sensitief en adviesvaardig.
 • netwerkvaardig, proactief.
 • praktisch, resultaatgericht, hands-on mentaliteit.
 • communicatief, daadkrachtig, doortastend.
 • samenwerking, teamspeler, verbindend, omgevingssensitief.
 • koersbepalend en brengt doorzettingskracht in.
 • Je weet mensen te activeren, mobiliseren en hebt aandacht voor de mensen in jouw team
 • Je kunt goed omgaan met weerstand en bent in turbulente tijden stressbestendig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja en aanvullend wordt van opdrachtnemer verwacht dat hij/zij zich hierin flexibel opstelt en minimaal 3 dagen op kantoor is.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 11 december 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 12 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 14 december 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.