Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-14

Organisatie
ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. We financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Van onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid tot implementatie in de praktijk: samen maken we het verschil.

Het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging is een praktijkgericht programma voor kennisontwikkeling en –implementatie voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie. (https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Zingeving_en_Geestelijke_verzorging/Programma_2020/Programma_Zingeving_en_Geestelijke_zorg.pdf)

Het programma loopt t/m 2024, maar VWS verwacht eind 2023 al een vastgestelde eindevaluatie van het programma Zingeving en Geestelijke verzorging.

Op basis van de aan VWS aangeboden tussenevaluatie 2021 en de ZonMw-richtlijnen luidt het voorstel als volgt:

De eindevaluatie van het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging zal uitgevoerd worden in de vorm van 1. Een zelfevaluatie gecombineerd met een externe evaluatie. Deze opdracht betreft de zelfevaluatie. De zelfevaluatie bestaat uit documenten analyse, procesanalyse, en interviews. Het rapport van deze zelfevaluatie wordt ter toetsing aangeboden aan de onafhankelijke externe commissie.

Opdracht
Uitvoering van de eindevaluatie van het programma Zingeving en Geestelijke verzorging.
Voor het beantwoorden van de evaluatievragen vindt deskonderzoek plaats. Er vindt een analyse plaats van de beschikbare documentatie. Vervolgens worden stakeholders en projectleiders geïnterviewd. De verzamelde data worden geanalyseerd en verwerkt in een document waarin de opgehaalde kennis is samengevat en geordend aan de hand van de evaluatievragen. Deze evaluatievragen worden na de selectie van de adviseur opgesteld. Het betreft algemene evaluatievragen conform de ZonMw-handleiding Evaluaties en programma specifieke vragen.

 Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau2. Niet verbonden aan een van de organisaties die deel uitmaakt van een van de projecten van het programma;
3. Aantoonbare kennis van de onderzoeksthema’s binnen het onderwerp Zingeving en Geestelijke verzorging (omschrijf dit duidelijk in het cv);
4. Aanvang mogelijk vanaf medio februari 2023, afronding eind 2023, met mogelijk uitloop tot medio 2024;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van een eindevaluatie van onderzoeksprogramma’s

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van een eindevaluatie van onderzoeksprogramma’s (40 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van een zelfevaluatie van een onderzoeksprogramma. Dit houd in het zelfstandig uitvoeren van document analyses, interviews en het opstellen van een rapport (noem dit duidelijk in het cv met minimaal 1 concreet voorbeeld) (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring bij onderzoeksinstellingen (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met wetenschappelijk onderzoek (15 punten).

Competenties
Communicatief/ Flexibel/ Analyserend/ Resultaat gericht/ Diplomatiek.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie 10 (10) ) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaandecriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

 

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, inclusief een beknopt Plan van aanpak. Opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0 tot 36 (totaal maximum 120 uur) uur, 10 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.