Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-01-25

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
Doelen voor Nieuwegein

 • Realisatie van woningbouwprogramma 2030 met ca 7500 woningen en de A12 zone (ca 9000 woningen in Nieuwegein) na 2030;
 • Grip krijgen en behouden op de context waarin het woningbouwprogramma van Nieuwegein gestalte krijgt en daarmee strategisch kunnen opereren in de regio;
 • Bereikbaarheid van de regio en de rol van de gemeente Nieuwegein daarin;
 • Sturen op doelen uit de mobiliteitsvisie, waaronder kortere OV reistijden en zorgen dat de automobiliteit niet gelijk oploopt met de verstedelijking;
 • Schaalsprong mobiliteit maken door OV bereikbaarheid te verbeteren en een modal shift te maken van auto naar OV, fiets en/of lopen;
 • Daartoe: Inzicht krijgen in de effecten van mobiliteit op verstedelijking en vice versa en op strategisch niveau mogelijke maatregelen in beeld brengen en de effecten daarvan op Nieuwegein.

Context
De bereikbaarheid in de regio Utrecht, waar Nieuwegein tot de kern van het stedelijk gebied behoort, staat onder druk door autonome groei van autoverkeer en een verdere verstelijking. Een schaalsprong in mobiliteit, met name OV, aan de zuidkant van Utrecht en in Nieuwegein is noodzakelijk om het stedelijk gebied bereikbaar te houden. Een deel van het huidige woningbouwprogramma, met name in City en Rijnhuizen, is afhankelijk van deze schaalsprong. Onder andere met lage parkeernormen werken we aan een modal shift. Daarvoor moeten de condities en alternatieven in orde komen. Voor de langere termijn is de A12 zone de strategische ontwikkellocatie. Zonder grote investeringen in bereikbaarheid is deze ontwikkeling niet mogelijk. De studies daarvoor doen we veelal in regionaal verband en in samenwerking met het rijk. De keuzes moeten ook lokaal gemaakt worden.

Opdracht
Strategische mobiliteitsadvisering op alle modaliteiten en op strategisch en tactisch niveau (vanuit gebiedsgerichte ruimtelijk projecten, lokaal en regionaal). Advisering binnen een aantal projecten op het grensvlak van mobiliteit en verstedelijking:

 • Adviseren, concrete input leveren en resultaten toetsen van de Mirt verkenning OV en wonen en het Mirt gebiedsonderzoek A12, Nieuwegein vertegenwoordigen in regionale overleggen en U Ned (samenwerking rijk-regio);
 • Adviseren over wat binnen Nieuwegein nodig is aan mobiliteitsmaatregelen om de beoogde modal shift te bereiken en de woningbouwopgaven uit te voeren op middellange en lange termijn en de benodigde stappen hiervoor uit te lijnen, in lijn met de ambities op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en veiligheid;
 • De A12 zone: advisering over condities en randvoorwaarden op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit, adviseren aan de Nieuwegeinse stuurgroep en deelnemen in de projectgroep.

Je vertegenwoordigd Nieuwegein in regionale trajecten en de voorbereiding hiervan en in samenwerkingstrajecten van het rijk en de regio op middellange en lange termijn oplossing:

 • regionale samenwerking rondom de Mirt verkenning en Mirt gebiedsonderzoek;
 • Onderliggende studies met betrekking tot versnelling en inpassing openbaar vervoer;
 • Aansluiten op mobiliteitsstrategie;
 • Actieve samenwerking en afstemming en borging regio – interne organisatie;
 • Actieve advisering aan het bestuur.

Je springt op een rijdende intercity en zult je snel de locatie specifieke en gouvernementele uitdagingen eigen moeten maken in deze opdracht.

Minimumeisen / knock-out criteria
1. Aantoonbare werkervaring met strategisch mobiliteitsvraagstukken;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Mirt-trajecten;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Aantoonbare kennis en werkervaring met gebiedsgerichte ruimtelijke projecten;
5. Een maximum uurtarief van €120,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer.

Gunningscriteria (weging tot 100 punten)
6. Aantoonbaar werkervaring het door vertalen van in- en output van verkeersmodellen (maak dit aantoonbaar in het cv door een concreet voorbeeld te geven) (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met strategische, integrale bestuurlijke advisering over de mobiliteitsaanpak (maak dit aantoonbaar in het cv door een concreet voorbeeld te geven) (25 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in regionaal samenwerkingsverband binnen het ruimtelijk domein (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met omgevingsmanagement (10 punten);
10. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de ruimtelijke opgaven in de regio Utrecht en bijbehorende locatiekennis (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Stevige persoonlijkheid;
– sterke adviesvaardigheden;
– Politiek bewust;
– Communicatief sterk;
– Resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12 (max 120 euro per uur). Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.