Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-12

Organisatie
Algemeen

In verbinding staan met de omgeving en samenwerken met medeoverheden, gebiedspartners en inwoners aan de toekomst van Flevoland. Dat is belangrijk in de visie van onze provincie. Door samenwerking wordt de kans op wederzijds begrip en overeenstemming groter en is er meer uitvoeringskracht voor oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. Daarom is Provincie Flevoland op zoek naar een strategisch adviseur participatie- en omgevingscommunicatie. De opdracht is tweeledig. Enerzijds gaat het om de verdere ontwikkeling en implementatie van het participatiebeleid bij de provincie. Anderzijds betreft het de rol van trekker participatie en omgevingscommunicatie bij een van onze samenwerkingsprojecten: project Oostvaardersoevers.

Project Oostvaardersoevers

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden. De gebieden zijn van elkaar gescheiden door de Oostvaardersdijk. Het verbinden van het Markermeer met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zorgt er voor dat water, voedingsstoffen en vissen van het ene naar het andere gebied kunnen. Provincie Flevoland werkt samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, het Flevo-landschap, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Almere en Lelystad aan oplossingen om deze verbindingen tot stand te brengen. Daarnaast moet het gebied meer beleefbaar worden voor bezoekers en bewoners. Participatie en omgevingscommunicatie zijn een belangrijk onderdeel van het project. De samenwerkingspartners hebben de nadrukkelijke wens uitgesproken om de omgeving te betrekken bij de totstandkoming van de Oostvaardersoevers.

Opdracht
De strategisch adviseur participatie- en omgevingscommunicatieadviseur is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het participatiebeleid van Provincie Flevoland. Daarnaast is de strategisch adviseur als trekker verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het participatie- en omgevingscommunicatiebeleid in project Oostvaardersoevers. Binnen dit project gaat het om het informeren en enthousiasmeren van zowel de projectpartners als de shareholders van de Oostvaardersoevers op basis van o.a. het strategisch communicatieplan, omgevingsanalyses, belangenmatrix en spanningsbarometer.

De strateeg is uitstekend op de hoogte van de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en weet dit goed te vertalen in de juiste aanpak voor het beleid en in de projectcommunicatie. Hij of zij is onderdeel van expertiseteam communicatie en public affairs  binnen de provincie en het Omgevingsteam van de Oostvaardersoevers. Daarnaast coördineert de strateeg de communicatie-community van het project.

Daarnaast kan deze strateeg betrokken worden bij de ontwikkeling van strategisch stakeholdermanagement binnen de provincie Flevoland.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Een maximum uurtarief van € 120,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer;
3. Afgeronde opleiding communicatie/omgevingsmanagement op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Aantoonbare werkervaring met omgevingscommunicatie (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatie adviseur.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6 Aantoonbare werkervaring met Stakeholder management (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van (strategische) omgevingscommunicatie en strategisch omgevingsmanagement in afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring binnen een project of programma met politiek-bestuurlijke gevoeligheden die (strategische) omgevingscommunicatie- en participatie vereisten (benoem tenminste 1 voorbeeld in het cv op een aparte pagina) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als adviseur omgevingscommunicatie binnen een provincie (benoem dit duidelijk in het cv) (35 punten);
a. Geen werkervaring (0 punten);
b. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring (5 punten);
c. 1 tot 2 jaar aantoonbare werkervaring (15 Punten);
d. 2 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (25 punten);
e. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Proactief, neemt zelf initiatief;
 • Creatief, goed in creatief schrijven en communiceren.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 11 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 12 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op dinsdag 19 december 2023 tussen 08.30 uur en 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 18 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 13 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 uur, 6 maanden, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.