Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-14

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Domein Stedelijke Leefomgeving
Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals de Omgevingswet/visie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Versnelling Woningbouw, Gezonde Leefomgeving en Energietransitie.

De opdracht
De provincies krijgen een stevige regierol in de volkshuisvesting. Naar verwachting wordt begin 2024 de Wet versterking regie op de volkshuisvesting voorgelegd aan de Tweede Kamer. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet bepaalt de provincie haar rol en inzet. Deels is die al vastgelegd in de afgesloten woondeals. Op het terrein van huisvesting van aandachtgroepen is de rol volop in ontwikkeling. De opdracht is om met de beleidsadviseurs van de provincie invulling te geven aan de beleidsmatige rol van de provincie en het provinciebestuur hierover te adviseren. 

Werkzaamheden
Je coördineert de werkzaamheden in het beleidscluster. Je gaat aan de slag met vragen over de invulling door de provincie van de nieuwe regierol op de volkshuisvesting in, de instrumenten die we daarbij nodig hebben en hoe we sturen op voldoende passende woningen. Rondom deze en andere vraagstukken geef je vorm aan de regiefunctie van de provincie.

Jij bent een kwartiermaker voor het beleidscluster Wonen & Volkshuisvesting. Je zoekt extern proactief de samenwerking op, speelt in op nieuwe ontwikkelingen en legt de verbinding met interne collega’s. Binnen het team heb je een verbindende rol en begeleid en coach je collega’s.

Andere taken die je uitvoert zijn:

 • Voorbereidingen treffen voor het opstellen van een Volkshuisvestingsprogramma onder de Omgevingswet.
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen op het beleidsterrein en deze vertalen naar provinciaal beleid en instrumenten;
 • Het adviseren van management en bestuur over actuele volkshuisvestingsvraagstukken en zo nodig het initiëren van bestuurlijk overleg;
 • Ontwerpen van een proces om te kunnen sturen op voldoende betaalbare en passende woningen, inclusief coördinatie van woonzorgvisies en huisvesting van aandachtgroepen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur/manager volkshuisvesting en of stedelijke ontwikkeling;
3. Aantoonbare werkervaring als adviseur/manager volkshuisvesting en of stedelijke ontwikkeling bij een gemeentelijke of provinciale overheid;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met woonzorgbeleid (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met aandachtsgroepen (25 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering binnen de overheid (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met coördineren van een team/werkeenheid op zowel resultaat als workload (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen:

 • Communicatiekracht;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Resultaatgericht;
 • Flexibel;
 • Strategisch;
 • Tactisch.

Ervaring:

 • Vanuit jouw werkervaring ben je aantoonbaar in staat om zelfstandig op strategisch niveau te adviseren en dit uit te dragen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen;
 • Je bent een volwaardige gesprekspartner voor bestuur en management en hebt een goed ontwikkelde politieke antenne;
 • Een proactieve en ondernemende instelling en je bent stressbestendig. Je bent in staat om snel te schakelen in een plots hectische omgeving;
 • Je bent in staat de verbinding te leggen tussen verschillende inhoudelijke disciplines en onderhoudt een netwerk zowel binnen als buiten de organisatie;
 • Snel kunnen schakelen van strategisch naar tactisch niveau en de vertaalslag kunnen maken naar het operationele niveau.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja/nee

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op een nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De provincie Utrecht heeft een uitvoeringsorganisatie opgericht waarin de verdere uitwerking van de plannen en de uitvoering van de woningbouwprojecten zal worden ondergebracht. Naar verwachting zal ook het contract voor de civieltechnisch coördinator aan de uitvoeringsorganisatie worden overgedragen (onder gelijkblijvende condities)
 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 9 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 10 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 15 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.