Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-30

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Jouw team
Ruim 20 professionals van het cluster beleid staan klaar om samen met jou integraal te adviseren over duurzaamheid. Duurzaamheid is een thema dat de hele organisatie raakt en daarbuiten. Je werkt daarom veel samen met collega’s binnen de hele organisatie en daarbuiten.

Opdracht
Hoe je werk er ongeveer uitziet. 
Gemeente Westland zet in het kader van duurzaamheid stevig in op een programmatische aanpak van het toekomstig gebruik en beheer van het water. Jij speelt daarom een belangrijke rol als het aankomt op het toekomstige waterbeleid in onze gemeente en de regio. Als strategisch adviseur schets jij het waterbeleid voor de toekomst van onze tuinbouwgemeente. Je geeft projectleiding aan processen en projecten die samen met collega’s en met externe overheden en partijen leiden tot een klimaatbestendige waterhuishouding en schoon, voldoende en bruikbaar zoetwater. Door jouw vlijmscherpe beleid zorg je voor een klimaatbestendig Westland met een circulaire afvalwaterketen en een gezonde water ecologie. Binnen het werkveld Water, Milieu en Bodem werken 6 collega’s. Zij werken vanuit inhoudelijke kennis en specialismen aan in- en externe beleidsnetwerken.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:
– Je ontwikkelt een samenhangend en doelgericht beleid voor bodem, water, groen en milieu en bepaalt aan de hand van een basisvisie de strategie voor het totale programma;
– Je zit aan tafel bij bestuurders, directie en samenwerkingspartners en kunt hen vanuit verbinding en expertise adviseren en overtuigen;
– Je bent een stevige sparringpartner voor collega’s en externe partners. Je hebt visie en lef en weet waar je het over hebt als het over water, milieu en bodem gaat. Maar bovenal kun je binnen het programma moeiteloos schakelen tussen theorie en praktijk;
– Je werkt samen met zowel de eigen uitvoeringsorganisatie als met regionale en landelijke organisaties;
– Je vertegenwoordigt waar nodig de gemeente bij relevante externe partners als de milieudienst, VNG, waterschappen en gemeenten in de regio en neem je bijvoorbeeld deel aan de Taskforce waterkwaliteit; project emissie loze kas; Klankbordgroep duurzame glastuinbouw water; Bestuurlijk en ambtelijk overleg KRW/Schoon en andere Gezond water.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 117,35 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Aantoonbare werkervaring als adviseur binnen de vakgebieden bodem, water, groen en milieu;
4. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van integraal beleid binnen een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van beleid binnen het beleidsveld Milieu en Water (35 punten);
6.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het adviseren van een wethouder (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het werken met zowel de eigen uitvoeringsorganisatie als met regionale en landelijke organisaties, benoem dit duidelijk in het cv (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de glastuinbouwsector (10 punten);
9. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Vaardigheid in communiceren zowel mondeling als schriftelijk en je bent resultaatgericht. Je bent een echte netwerker en bezit een groot (extern) netwerk;
– Bewezen soepelheid in het acteren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld en je staat stevig in je schoenen. Je overziet met je analytische blik complexe bestuurlijke vraagstukken en weet daarbij te sturen op resultaat;
– Je bent een verbinder en weet op basis van gelijkwaardigheid d.m.v. co-creatie resultaten te boeken;
– Je hebt een samenwerkingsgerichte houding.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.